Regeling toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 30-10-2005 t/m 31-12-2005

Regeling toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 8, eerste en tweede lid, en 13, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen en artikel XXI, van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvraag om een verklaring wordt ingediend onder gebruikmaking van een door het College bouw beschikbaar te stellen digitaal aanvraagformulier. Op verzoek van de indiener zendt het College bouw een papieren versie van dit digitale aanvraagformulier toe. De aanvraag om een verklaring betreffende een verpleeg- of een verzorgingshuis wordt gericht aan de Minister en elektronisch, dat wil zeggen per e-mail of CD-rom, dan wel schriftelijk in vijfvoud, ingediend bij het College bouw. Het College bouw zendt per omgaande een digitale of papieren kopie van deze aanvraag aan de Minister. De aanvragen om een verklaring betreffende de overige ziekenhuisvoorzieningen worden gericht aan en elektronisch, dan wel schriftelijk in vijfvoud, ingediend bij de Minister.

 • 2 De aanvraag betreffende een verpleeg- of een verzorgingshuis gaat vergezeld van het standpunt van het desbetreffende zorgkantoor omtrent de noodzaak van de voorgenomen intramurale zorgverlening of de voortzetting daarvan. Indien de beoogde bouw niet is opgenomen op een door de Minister vastgestelde prioriteitenlijst, vermeldt het zorgkantoor bij zijn standpunt ook het standpunt hierover van de regionale partijen.

 • 3 Wat betreft verpleeg- en verzorgingshuizen wint de Minister binnen vier weken na ontvangst van een afschrift van de aanvraag advies in van het College bouw. Het College bouw wint adviezen in van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van gedeputeerde staten van de provincie(s) waarin het verpleeg- of verzorgingshuis, waarop de aanvraag betrekking heeft, zich bevindt of zal bevinden Wat betreft de overige ziekenhuisvoorzieningen wint de Minister binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag adviezen in van het College bouw, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van gedeputeerde staten van de provincie(s) waarin de ziekenhuisvoorziening, waarop de aanvraag betrekking heeft, zich bevindt of zal bevinden.

 • 4 Het College bouw brengt zijn advies uit binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag dan wel zo spoedig mogelijk nadat de laatste dag van de voor de overige adviesinstanties geldende termijn is verstreken en het gevraagde advies nog niet is ontvangen. De overige adviesinstanties brengen hun advies uit binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 5 De Minister kan op verzoek van een adviesinstantie de in het vorige lid genoemde termijn verlengen met ten hoogste dertien weken.

 • 6 De Minister kan in bijzondere gevallen afwijken van de procedure, bedoeld in het vierde en vijfde lid, indien hij van oordeel is dat deze procedure niet kan worden gevolgd op grond van de dringende aard van de in het eerste dan wel tweede lid bedoelde aanvraag. De Minister kan in dat geval de adviesinstanties verzoeken hun advies, in afwijking van het vierde lid, uit te brengen binnen een door hem te bepalen termijn.

 • 7 De Minister beslist binnen dertien weken na het verstrijken van de termijn voor het indienen van het laatst te ontvangen advies.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien de indiening van een programma van eisen is voorgeschreven, moet de aanvraag om goedkeuring van het programma van eisen binnen een jaar na afgifte van de verklaring worden ingediend. Indien in de verklaring een termijn is genoemd waarbinnen de aanvraag niet in behandeling wordt genomen, vangt het tijdstip voor indiening eerst aan na het verstrijken van deze termijn.

 • 2 Het College bouw kan de termijn voor indiening op gemotiveerd verzoek van de houder van de verklaring verlengen met ten hoogste een jaar.

 • 3 De aanvraag wordt gericht aan en in tweevoud ingediend bij het College bouw.

 • 4 Het College bouw beslist binnen vijf maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 5 Het College bouw kan de in het vorige lid genoemde termijn verlengen met ten hoogste dertien weken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvraag om goedkeuring van het schetsontwerp en verlening van de vergunning moet binnen een jaar na de voorafgaande beschikking worden ingediend. Indien in de verklaring een termijn wordt genoemd waarbinnen de aanvraag niet in behandeling wordt genomen, vangt het tijdstip voor de indiening eerst aan na het verstrijken van deze termijn.

 • 2 Het College bouw kan de termijn voor indiening op gemotiveerd verzoek van de houder van de verklaring eenmaal verlengen met ten hoogste een jaar.

 • 3 De aanvraag om goedkeuring van het schetsontwerp en verlening van de vergunning wordt ingediend onder gebruikmaking van een door het College bouw beschikbaar te stellen digitaal aanvraagformulier. Op verzoek van de indiener zendt het College bouw een papieren versie van dit digitale aanvraagformulier toe. De aanvraag wordt gericht aan en elektronisch, dat wil zeggen per e-mail of CD-rom, dan wel schriftelijk in tweevoud, ingediend bij het College bouw.

 • 4 Het College bouw kan omtrent de aanvraag advies inwinnen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • 5 Het College bouw beslist binnen zeven maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 6 Het College bouw kan de in het vorige lid genoemde termijn verlengen met ten hoogste dertien weken.

 • 7 Het College bouw zendt een afschrift van zijn beslissing aan het College tarieven gezondheidszorg.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien bij de goedkeuring van het schetsontwerp is voorgeschreven dat de aanvraag om verlening van de vergunning vergezeld dient te gaan van de bestedingsgerede stukken, wordt de aanvraag ingediend binnen een jaar na de goedkeuring van het schetsontwerp.

 • 2 Het College bouw kan de termijn voor de indiening van de aanvraag op gemotiveerd verzoek van de houder van de verklaring verlengen met ten hoogste zes maanden.

 • 3 De aanvraag wordt, onder gebruikmaking van een door het College bouw beschikbaar te stellen aanvraagformulier gericht aan en in tweevoud ingediend bij het College bouw.

 • 4 Het College bouw beslist binnen vijf maanden na ontvangst van de aanvraag.

 • 5 Het College bouw kan de in het vorige lid genoemde termijn verlengen met ten hoogste acht weken.

 • 6 Het College bouw zendt een afschrift van zijn beslissing aan het College tarieven gezondheidszorg.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvraag om goedkeuring van de eindafrekening wordt, onder gebruikmaking van een door het College bouw beschikbaar te stellen aanvraagformulier binnen zes maanden na de datum van ingebruikname dan wel voltooiing van de ziekenhuisvoorziening voor de bouw waarvan een vergunning is verleend, gericht aan en in enkelvoud ingediend bij het College bouw.

 • 2 De initiatiefnemer meldt de in het eerste lid bedoelde datum bij het College bouw en bij het College tarieven gezondheidszorg binnen vier weken na deze datum.

 • 3 Het College bouw kan op gemotiveerd verzoek van de houder van de vergunning de in het eerste lid genoemde termijn eenmaal verlengen met ten hoogste zes maanden.

 • 4 Het College bouw beslist binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag en zendt een afschrift van zijn beslissing aan het College tarieven gezondheidszorg.

 • 5 Het College bouw kan de in het vorige lid genoemde termijn eenmaal verlengen met ten hoogste acht weken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op aan de Minister gerichte aanvragen om goedkeuring van het programma van eisen, het schetsontwerp, de bestedingsgerede stukken dan wel de eindafrekening, waarover het College voor ziekenhuisvoorzieningen vóór 1 januari 2000 advies aan de Minister heeft uitgebracht, beslist de Minister.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde aanvragen, waarover het College voor ziekenhuisvoorzieningen vóór 1 januari 2000 nog geen advies aan de Minister heeft uitgebracht, worden gelijkgesteld met aan het College bouw gerichte aanvragen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlagen

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: De bijbehorende bijlagen zijn niet opgenomen.]

Terug naar begin van de pagina