Aanwijzing ex artikel 13d Wet politieregisters

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-02-2000 t/m 31-12-2007

Aanwijzing ex artikel 13d Wet politieregisters

De Minister van Defensie, handelende in overeenstemming met de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 13d, eerste lid, van de Wet politieregisters,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Registers als bedoeld in artikel 1, onderdelen k en l, van de Wet politieregisters worden bij de Koninklijke marechaussee gevoerd door de bij de Centrale Justitiële Dienst ondergebrachte eenheid, welke is belast met de opsporing van misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 1999 tot wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke marechaussee en daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke lichamen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast (Stb. 244).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 25 januari 2000

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina