Wijziging Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren (2000)

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 29-01-2000 t/m 06-06-2003

Wijziging Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren (2000)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren.]

Artikel II

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren.]

Artikel III

[Vervallen per 07-06-2003]

Op aanvragen op grond van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren welke zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling en waarop op die datum nog niet is beslist blijft de regeling van toepassing zoals zij luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Vervallen per 07-06-2003]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling houdende vierde wijziging van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren]

Artikel VI

[Vervallen per 07-06-2003]

Besluiten op grond van deze regeling vinden plaats onder het voorbehoud dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen de vereiste goedkeuring geeft voor het uitvoeren van deze regeling.

Artikel VII

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant

‘s-Gravenhage, 24 januari 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina