Regeling vetten in diervoeders

[Regeling vervallen per 18-10-2004.]
Geldend van 20-03-2003 t/m 17-10-2004

Regeling vetten in diervoeders

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 9 van Richtlijn 1999/29/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999 inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding (PbEG L 115) alsmede op artikel 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-10-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

inrichting:

onderneming of instelling die frituurvetten, daaronder begrepen oliën, bereidt, vervaardigt, voorhanden of in voorraad heeft, bewaart, opslaat, be- of verwerkt, ge- en verbruikt, vervoert, aflevert, vervreemd of te koop aanbiedt;

voedermiddelen:

producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, de afgeleide producten van industriële verwerking ervan, alsmede organische of anorganische stoffen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt voor vervoedering van dieren, hetzij als zodanig, hetzij na be- en verwerking, voor de bereiding van mengvoeders of als dragers bij voormengsels;

PCB’s:

poly chloorbifenylen.

Artikel 2

[Vervallen per 18-10-2004]

  • 1 Het is verboden frituurvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong, daaronder begrepen oliën, voor zover afkomstig van een inrichting en bestemd voor vervoedering van dieren te bereiden, te vervaardigen, voorhanden of in voorraad te hebben, te bewaren, op te slaan, te be- of verwerken, te ge- of verbruiken, aan dieren te vervoederen, te vervoeren, af te leveren, te vervreemden of te koop aanbieden, indien niet wordt aangetoond dat het gehalte aan PCB`s in het frituurvet, daaronder begrepen oliën, het gehalte van 200 microgram per kilogram frituurvet, daaronder begrepen oliën, niet overschrijdt.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op keukenafval en etensresten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273).

Artikel 3

[Vervallen per 18-10-2004]

  • 1 Het is verboden vetten of oliën waarvan de verwerking in voedermiddelen in het land van herkomst verboden is, te be- of verwerken in voedermiddelen, aan houders van dieren af te leveren of aan dieren te vervoederen.

  • 2 Het is verboden voedermiddelen, waarin de in het eerste lid bedoelde producten zijn be- of verwerkt, voorhanden of in voorraad te hebben, af te leveren, te koop aanbieden, te vervoeren of aan dieren te vervoederen.

Artikel 4

[Vervallen per 18-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 18-10-2004]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling vetten in diervoeders.

Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Overeenkomstig het door de

Staatssecretaris

genomen besluit:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

;

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina