Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (maximering reserves ziekenfondsen)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Wet van 20 januari 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves ziekenfondsen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziekenfondswet te wijzigen teneinde de mogelijkheid te scheppen de hoogte van reserves van ziekenfondsen aan een maximum te binden en enige daarmee verband houdende andere wijzigingen in de regels inzake financiering van ziekenfondsen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

De ziekenfondsen brengen de reserves, gevormd op grond van het bepaalde krachtens artikel 19 van de Ziekenfondswet, zoals die bepaling luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, ten gunste of ten laste van de reserve Ziekenfondswet, bedoeld in artikel 43b, derde lid, van de Ziekenfondswet.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de financiering van de kosten ingevolge de Ziekenfondswet over kalenderjaren, aangevangen voor de inwerkingtreding van deze wet, blijft het bepaalde krachtens artikel 19 van de Ziekenfondswet, zoals die bepaling luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998.]

Artikel VIII

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Ziekenfondswet, Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen (wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, en uitvoeringsorganen volksgezondheid).]

Artikel IX

[Vervallen per 01-01-2006]

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt voor 1 januari 2004 aan de beide kamers der Staten-Generaal een verslag over de toepassing van artikel 43b, derde en vierde lid, van de Ziekenfondswet. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke wijze alsmede op welk tijdstip een voorstel van wet zal worden ingediend dat ertoe strekt de hoogte van de reserve bij wet te bepalen.

Artikel X

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Artikel I, onderdeel F, voor zover het betreft artikel 43b, derde, vierde en vijfde lid, en onderdeel G, voor zover het betreft artikel 43d, en artikel II treden in werking met ingang van 1 januari van het kalenderjaar na dat waarin de overige onderdelen van deze wet in werking zijn getreden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 januari 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven eerste februari 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina