Instellingsbesluit Tijdelijke Evaluatiecommissies Bilaterale Samenwerking

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 02-02-2000 t/m 30-12-2004

Instellingsbesluit Tijdelijke Evaluatiecommissies Bilaterale Samenwerking

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een evaluatiecommissie China, hierna te noemen commissie China.

Er is een evaluatiecommissie Hongarije, hierna te noemen commissie Hongarije.

Er is een evaluatiecommissie Indonesië, hierna te noemen commissie Indonesië.

Er is een evaluatiecommissie Rusland, hierna te noemen commissie Rusland.

De vier evaluatiecommissies worden gezamenlijk geduid met: de commissies.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissies hebben tot taak:

  • a. de samenwerkingen op het gebied van onderzoek en wetenschap tussen Nederland en China, Hongarije, Indonesië en Rusland te evalueren. De evaluaties hebben tot doel de voortgang en de resultaten van samenwerkingsactiviteiten te beoordelen en aanbevelingen te doen met het oog op samenwerking in de toekomst. De commissies baseren hun werkzaamheden op de Terms of Reference en richten zich op de periode 1995-1999.

  • b. de Minister van OCenW te rapporteren over hun bevindingen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissies bestaan uit een voorzitter en één of twee leden.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie richt haar werkwijze naar eigen inzicht in en bepaalt daarbij zelf de wijze van besluitvorming. De commissie kan zich laten bijstaan door een onafhankelijk secretariaat en door externe deskundigen.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

De kosten van de commissies komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister van OCenW. Elke commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting aan de minister aan.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie Hongarije streeft ernaar haar advies uiterlijk 31 maart 2000 uit te brengen. De commissies China en Rusland streven ernaar hun advies uiterlijk 17 april 2000 uit te brengen. De commissie Indonesië streeft ernaar haar advies uiterlijk 1 mei uit te brengen.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van de dag volgend op de datum waarop de commissie haar rapportage heeft uitgebracht.

    Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, waarbij de voor de evaluaties geldende Terms of Reference ter inzage worden gelegd. De terinzagelegging geschiedt tot 1 januari 2001 bij de bibliotheek van het departement van OCenW, Europaweg 4, te Zoetermeer. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in Uitleg OCenW-Regelingen.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina