Regeling Informatiemodel Nederlandse Politie

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 03-09-2003 t/m 30-06-2015

Regeling Informatiemodel Nederlandse Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 17, derde lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluiten;

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

Ten behoeve van een uniforme aanlevering van gegevens over de werkdruk en taakuitvoering door de regionale politiekorpsen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen wordt het in de bijlage bij deze regeling opgenomen Informatiemodel Nederlandse Politie vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Informatiemodel Nederlandse Politie.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina