Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld

Geldend van 26-01-2000 t/m heden

Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Overwegende dat in het convenant van 20 september 1999 over de nieuwe aanpak voor de bepaling van de ova voor het VWS-veld is voorzien in het instellen van een rekencommissie,

Besluit:

Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport;

b. de ova:

de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling waarvan de bepaling is vastgelegd in het convenant ’nieuwe aanpak voor de ova’;

c. de commissie:

de commissie, genoemd in artikel 2.

Taak en samenstelling van de commissie

Artikel 2

De taak van de rekencommissie is omschreven in artikel 5 van het convenant over de nieuwe aanpak voor de bepaling van de ova.

Artikel 3

  • 1 Tot lid van de commissie worden benoemd:

    • a. als voorzitter: drs. H.J. Brouwer, Amsterdam;

    • b. als lid: prof. dr. J.J.M. Theeuwes, Amsterdam;

    • c. als lid: prof. dr. A.H.J. Kolnaar, Tilburg.

  • 2 De leden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.

Secretariaat

Artikel 4

De minister draagt zorg dat aan de commissie een secretariaat ter beschikking staat. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Werkwijze

Artikel 5

  • 1 De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. Het reglement wordt aan de minister gezonden.

Artikel 6

De leden van de commissie ontvangen een vacatiegeld, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. De vergoedingen worden vastgesteld overeenkomstig de hoogte van de door de Sociaal Economische Raad gehanteerde vergoedingen voor de leden van de raad en zijn commissies.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina