Wijziging Warenwetregeling algemene chemische produktveiligheid

[Regeling vervallen per 16-12-2009.]
Geldend van 30-09-2001 t/m 15-12-2009

Wijziging Warenwetregeling algemene chemische produktveiligheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de Richtlijn 94/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994 tot twaalfde wijziging van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (PbEG L 188), op Richtlijn 97/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 1997 tot zestiende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (PbEG L 333), alsmede op artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit algemene chemische produktveiligheid,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 16-12-2009]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling algemene chemische produktveiligheid.]

Artikel II

[Vervallen per 16-12-2009]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling algemene chemische produktveiligheid.]

Artikel III

[Vervallen per 16-12-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 januari 2000, met dien verstande dat:

  • a. waren die niet voldoen aan deze regeling nog tot 20 juli 2000 in de handel mogen worden gebracht;

  • b. waren die niet voldoen aan deze regeling en na de inwerkingtreding van deze regeling voor de eerste keer in de handel zijn gebracht binnen het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie dan wel de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is, nog tot 20 juli 2001 verhandeld mogen worden;

  • c. waren die niet voldoen aan deze regeling nog mogen worden verhandeld, indien deze waren vóór de inwerkingtreding van deze regeling voor de eerste keer in de handel zijn gebracht binnen het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie dan wel de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina