Regeling overlegprocedure bij reorganisaties

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 12-11-2010 t/m heden

Regeling overlegprocedure bij reorganisaties

De Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op het Besluit georganiseerd overleg sector Defensie en het Besluit medezeggenschap defensie,

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a. reorganisatie:

een wijziging in de structuur en/of omvang van de vredesorganisatie of een deel daarvan, die betrekking heeft op ten minste vijf functies;

b. medezeggenschapscommissie:

een medezeggenschapscommissie als bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6 of 7 van het Besluit medezeggenschap Defensie 2008.

Artikel 2. Voornemens of studies tot reorganisatie

 • 1 Als voornemens of studies met betrekking tot reorganisatie bestaan, wordt de medezeggenschapscommissie van de diensteenheid of diensteenheden waarop de reorganisatie betrekking zal hebben, vertrouwelijk op de hoogte gesteld.

 • 2 Het eerste lid geldt ook ten aanzien van de sectorcommissie Defensie als aan de reorganisatie algemene personele aspecten zijn verbonden die betrekking hebben op militaire ambtenaren of ambtenaren van het ministerie van Defensie.

Artikel 3. Voorlopig reorganisatieplan

 • 1 Een voorlopig reorganisatieplan waarin voornemens of studies tot een reorganisatie zijn uitgewerkt en vastgesteld wordt aangeboden aan de medezeggenschapscommissie van de diensteenheid of diensteenheden waarop de reorganisatie betrekking zal hebben en aan de sectorcommissie Defensie, genoemd in artikel 2, tweede lid.

 • 2 Het voorlopig reorganisatie plan bevat in ieder geval informatie over:

  • a. de motieven voor de reorganisatie;

  • b. het doel van de reorganisatie;

  • c. de randvoorwaarden van de reorganisatie;

  • d. de opzet en het tijdschema van de reorganisatie;

  • e. de personele gevolgen van de reorganisatie;

  • f. de eventuele algemene personele aspecten van de reorganisatie.

Artikel 4. Het overleg

Over het voorlopig reorganisatieplan wordt op de volgende wijze overleg gevoerd:

 • a. Het overleg met de sectorcommissie Defensie richt zich op het bij de reorganisatie gehanteerde bijzondere arbeidsvoorwaardelijke instrumentarium en op de personele effecten van de reorganisatie voor zover deze raken aan het algemene personeelsbeleid voor de militaire ambtenaren en ambtenaren van het ministerie van Defensie.

 • b. Met inachtneming van artikel 5 van deze regeling en artikel 25, tweede lid, van het Besluit medezeggenschap Defensie 2008, komen in het overleg met de betrokken medezeggenschapscommissie alle aspecten van de reorganisatie aan de orde, voor zover deze de diensteenheid of diensteenheden betreffen waarop de reorganisatie betrekking heeft. Het gehanteerde bijzondere arbeidsvoorwaardelijke instrumentarium en de personele effecten van reorganisatie, bedoeld in onderdeel a, vormen daarbij een gegeven.

Artikel 5. Motieven

 • 1 Zo mogelijk worden de motieven die aan een reorganisatievoorstel ten grondslag liggen, als deze zijn bepaald door overwegingen van algemeen politieke aard of van specifiek militair-operationele aard, ter kennis gebracht van de betrokken medezeggenschapscommissie en de betrokken commissie van georganiseerd overleg.

 • 2 De in het eerste lid genoemde motieven zijn geen onderwerp van overleg.

Artikel 6. Toelichting door materiedeskundigen

Zo nodig zal ten behoeve van het in artikel 4 bedoelde overleg door betrokken materie-deskundigen nadere mondelinge toelichting worden gegeven op reeds verstrekte informatie.

Artikel 7. Project of werkgroepen

 • 1 Als project- of werkgroepen worden ingesteld bij de voorbereiding of uitvoering van reorganisatievoorstellen of -plannen, moet worden overwogen of daarin ‐ aanstonds ‐ vertegenwoordigers van de betrokken medezeggenschapscommissie, worden opgenomen.

 • 2 De overwegingen worden ter kennis gebracht aan de betrokken medezeggenschapscommissie.

 • 3 Als de taak en opdracht van een in het eerste lid bedoeld project- of werkgroep betrekking heeft op de algemene personele aspecten van de reorganisatie, dan worden daarin uitsluitend vertegenwoordigers van tot het georganiseerd overleg toegelaten centrales van overheidspersoneel opgenomen.

Artikel 8. Evaluatie

Bij de afsluiting van de reorganisatie worden met de betrokken medezeggenschapscommissie en de betrokken commissie van georganiseerd overleg afspraken gemaakt over de participatie van deze commissies in het kader van de uitvoering van een besluit tot evaluatie van de reorganisatie.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overlegprocedure bij reorganisaties.

De

Staatssecretaris

van Defensie,

H.A.L. van Hoof

Naar boven