Mandaatbesluit LASER Wet bescherming Antarctica

[Regeling vervallen per 06-06-2007.]
Geldend van 27-01-2000 t/m 05-06-2007

Mandaatbesluit LASER Wet bescherming Antarctica

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2007]

Aan de teammanagers van LASER wordt mandaat verleend om namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij besluiten te nemen krachtens de Wet bescherming Antarctica1, alsmede machtiging tot het afdoen van alle op die besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 2

[Vervallen per 06-06-2007]

De regiomanagers van LASER worden gemachtigd tot het namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij afdoen van aan de Minister gerichte brieven betreffende de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica, voor zover de afdoening niet van politieke betekenis is of zich beperkt tot het geven van een beschrijving van vigerend beleid, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetref-fende brieven niet voortvloeit dat afdoening door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij of de Directeur-Generaal Milieubeheer van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dient plaats te vinden.

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2007]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 of 2 van dit besluit, luidt de ondertekening:

‘de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

voor deze:’

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 4

[Vervallen per 06-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 06-06-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LASER Wet bescherming Antarctica.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 16 januari 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

De

Minister

van

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina