Instellingsbesluit Begeleidingscommissie audit EK2000

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 19-01-2000 t/m 31-01-2005

Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Audit EK2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen motie ‘dat een commissie bestaande uit externe deskundigen een second opinion geeft over de totale organisatie van het EK2000 en de regering verzoekt de bevindingen van deze commissie uiterlijk eind januari 2000 aan de TK voor te leggen’,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De Begeleidingscommissie audit EK2000 heeft tot taken:

 • a. de begeleiding van het Crisis Onderzoeksteam Universiteit Leiden, hierna te noemen: het COT, bij het door het COT uit te voeren ‘second opinion’-onderzoek EK2000 en de twee door het COT uit te voeren audits EK2000, waarvan de rapportage door het COT is voorzien in respectievelijk februari 2000 en april 2000;

 • b. het schriftelijk aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren over de uitkomsten van de door het COT uit te voeren audits;

 • c. het doen van een voorstel over de wijze waarop het EK2000 dient te worden geëvalueerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De Begeleidingscommissie audit EK2000 bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en drie leden.

 • 2 Als voorzitter treedt op de heer J.G.M. Alders.

 • 3 Als leden treden op: de heer E. van Thijn, de heer F. Wagenaar en de heer J.J.M. van Woensel.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De Begeleidingscommissie audit EK2000 brengt de twee adviezen, bedoeld in artikel 2, onder b, uiterlijk 15 februari 2000 en 29 april 2000 schriftelijk uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • 2 De Begeleidingscommissie audit EK2000 brengt het voorstel inzake de evaluatie EK2000, bedoeld in artikel 2, onder c, uiterlijk 15 mei 2000 uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

De Begeleidingscommissie audit EK2000 stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

Als secretaris van de Begeleidingscommissie audit EK2000 treedt op de heer W.C. Mantel.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie audit EK2000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

 • -

  de leden van de begeleidingscommissie audit EK2000;

 • -

  de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer;

 • -

  de minister van Justitie;

 • -

  de minister van Verkeer en Waterstaat;

 • -

  de staatssecretaris van Economische Zaken;

 • -

  de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

 • -

  de burgemeester van Amsterdam;

 • -

  de burgemeester van Arnhem;

 • -

  de burgemeester van Eindhoven;

 • -

  de burgemeester van Rotterdam;

 • -

  de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad;

 • -

  de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen;

 • -

  de directeur van het Nederlands Politie Instituut.

De

minister

van Binenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
De

directeur-generaal EK2000

,

P.J. van Zunderd

Terug naar begin van de pagina