Instelling stuurgroep ADR/mediation

Geldend van 01-03-2000 t/m heden

Instelling stuurgroep ADR/mediation

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat de Beleidsbrief ADR, ‘Meer wegen naar het recht’, Kamerstukken II, 26 352, nr. 19, beleidsvoornemens aankondigt met betrekking tot de meer gestructureerde, projectmatige introductie van mediation in de justitiële infrastructuur, in het bijzonder bij de rechterlijke organisatie en in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand;

Overwegende dat de advisering over resp. de sturing van het project ADR/mediation 2000-2002 dient te worden ingebed in een landelijke projectstructuur, gelet op de participatie van het ministerie van Justitie, de rechterlijke macht en de raden voor rechtsbijstand gezamenlijk;

Besluit:

Artikel 2

De stuurgroep voornoemd heeft tot taak:

Algemene sturing van resp. advisering over het project ADR/mediation onder meer door:

 • -

  mij te adviseren over de vaststelling van een landelijk kader, onder meer met betrekking tot de nadere uitwerking van de doelen van de deelprojecten, de randvoorwaarden en de indicatoren voor de meetbaarheid van het project;

 • -

  het aan de opdrachtgever voordragen van de te financieren projecten mediation bij de rechterlijke organisatie en binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand als ook het desgevraagd adviseren over eventuele overige deelprojecten in of annex aan de justitiële infrastructuur;

 • -

  het aan de opdrachtgever doen van voorstellen voor de inrichting van de wetenschappelijke evaluatie/monitoring van de deelprojecten mediation;

 • -

  het houden van toezicht op de uitvoering van de deelprojecten, waaronder begrepen toezicht op rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;

 • -

  het doen van aanbevelingen aan de opdrachtgever omtrent de resultaten van het project ADR/mediation.

Artikel 3

In de stuurgroep voornoemd hebben zitting:

 • a. als voorzitter:

  • -

   mr. N.P. Levenkamp, directeur rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie;

 • b. als leden:

  • -

   mr. P.J.M. van den Biggelaar, directeur van de raad voor rechtsbijstand te ’s Hertogenbosch;

  • -

   mr. R.B.M. Keurentjes, hoofd afdeling beleid van de directie rechtspleging van het ministerie van Justitie;

  • -

   mr. P.P. Lampe, president van de arrondissementsrechtbank te Maastricht;

  • -

   mr. drs. J.M. Schoenmakers, hoofd afdeling beleid van de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie;

  • -

   mw. mr. M.M.A. Spliet, vice-president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht;

  • -

   mr. A.C. van Tienhoven, voorzitter Nederlands Mediation Instituut;

 • c. als adviserend lid:

  • -

   mr. dr. E. Niemeijer, programmacoördinator wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie;

 • d. als secretaris:

  • -

   mw. mr. G.J. Rodenburg, projectleider ADR van de directie rechtsbijstand en juridische beroepen van het ministerie van Justitie.

Artikel 4

De vergadering van de stuurgroep wordt bijgewoond door de landelijk projectleider mediation ZM, mw. mr. M. Pel, vice-president gerechtshof Arnhem en door de landelijk projectleider gefinancierde rechtsbijstand, mw. mr. D. Peeters.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 12 januari 2000

De

Staatssecretaris

van Justitie,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina