Regeling risicoschatting nieuwe drugs

[Regeling vervallen per 04-02-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2003.]
Geldend van 13-01-2000 t/m 31-12-2002

Regeling risicoschatting nieuwe drugs

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2004]

Ingesteld worden:

  • a. de klankbordgroep risicoschatting nieuwe drugs;

  • b. de commissie risicoschatting nieuwe drugs.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2004]

  • 1 De klankbordgroep, bedoeld in artikel 1, onder a, heeft tot taak zo breed mogelijk informatie uit te wisselen betreffende trends in drugs en drugsgebruik alsmede de toetsing en evaluatie van de risicoschattingsprocedure.

  • 2 De commissie, bedoeld in artikel 1 onder b, heeft tot taak het op onafhankelijke, slagvaardige en multidisclipinaire wijze uitvoeren van risicoschattingen betreffende nieuwe drugs.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2004]

  • 1 De klankbordgroep en de commissie bestaan uit deskundigen op het gebied van drugs, drugsgebruik en drugsverslaving, alsmede uit vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en van Justitie.

  • 2 De leden van de klankbordgroep en commissie worden benoemd en ontslagen door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 3 De niet-ambtelijke leden van de klankbordgroep en de commissie risicoschatting nieuwe drugs ontvangen een vergoeding overeenkomstig het vacatiegeldenbesluit alsmede een reiskostenvergoeding volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

  • 4 De klankbordgroep en commissie worden bijgestaan door de coördinator van het CAM als ambtelijk secretaris.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2004]

De klankbordgroep en de commissie stellen hun eigen werkwijze vast.

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de klankbordgroep en de commissie geschiedt door het CAM. Het CAM beheert deze bescheiden overeenkomstig de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 6

[Vervallen per 04-02-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999. Deze regeling kan worden aangehaald als ’Regeling risicoschatting nieuwe drugs’.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina