Instelling Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-03-2009 t/m heden

Instelling Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Er is een Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs, verder genoemd het CAM.

  • 2 Het CAM heeft tot taak ervoor zorg te dragen dat nieuwe drugs aan een risicoschatting worden onderworpen volgens vastgelegde procedures en criteria. Op basis van de uitkomst van deze risicoschatting geeft het CAM advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toepasselijke maatregelen.

  • 3 Het CAM heeft tevens een coördinerende taak bij het vroegtijdig signaleren van nieuwe drugs, daarbij gebruik makend van de diverse monitoringssystemen die reeds voorhanden zijn. Het CAM rapporteert aan de verantwoordelijke beleidsdirectie. Indien een nieuwe synthetische drug wordt gesignaleerd dient het CAM, op basis van risicoschatting, ook melding te doen aan het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving via het Focal Point (Trimbos instituut) en aan Europol.

  • 4 Het CAM is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).

Artikel 2

  • 1 Het CAM bestaat uit:

    • a. een coördinator die kennis en ervaring heeft op het terrein van drugs en drugsgebruik en vaardigheden op het terrein van de organisatie en coördinatie van werkzaamheden;

    • b. administratieve en inhoudelijke ondersteuning.

Artikel 3

Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 4

Het CAM beheert de bescheiden betreffende zijn werkzaamheden overeenkomstig de werkwijze van het RIVM.

Artikel 5

Deze regeling, waarvan afschrift wordt verzonden aan de Algemene Rekenkamer, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2008.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven