Regeling aanmerking substantieel bezwarende functies

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 27-04-2012 t/m 31-03-2015

Aanmerking substantieel bezwarende functies

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 97, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Als substantieel bezwarend volgens categorie A, bedoeld in artikel 97, tweede lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn de volgende functies aangemerkt:

  • a. bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie:

   • binnen de inrichtingen van de dienst Justitiële Inrichtingen:

    • -

     (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur danwel (plaatsvervangend) locatiedirecteur;

    • -

     afdelingshoofd, waaronder mede begrepen teamleider/hoofd beveiliging, hoofd groepsleiding, hoofd transportgeleider, hoofd beveiliging, hoofd veiligheid en hoofd sociotherapeutisch medewerker;

    • -

     inrichtingswerker, waaronder mede begrepen (assistent-) penitentiair inrichtingswerker, penitentiair open inrichtingswerker, jeugdwerkinrichtingswerker, medewerker dagdetentie, (assistent-) groepsleider, sociotherapeutisch medewerker, vreemdelingenbegeleider, forensisch begeleider;

    • -

     beveiligingsbeambte, waaronder mede begrepen bewaarder/portier, bewaarder complexbeveiliging, ambtenaar inwendige dienst en transportgeleider;

    • -

     werkplaatschef, waaronder mede begrepen senior arbeidstherapeutisch medewerker;

    • -

     arbeidsmedewerker, waaronder mede begrepen werkmeester arbeid en arbeidstherapeutisch medewerker;

    • -

     verpleegkundige;

    • -

     badmeester;

    • -

     leraar;

    • -

     instructeur lichamelijke opvoeding;

    • -

     kok;

   • Nederlands Forensisch Instituut:

    • -

     assistent Pathologie;

  • b. bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

   • dienstkring Waddenzee Oost bij de directie Noord-Nederland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat:

    • -

     rayonmedewerker;

    • -

     kantonnier Landaanwinningswerken;

    • -

     rayonopzichter;

   • directie Noordzee van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat:

    • -

     gezagvoerder;

    • -

     stuurman;

    • -

     scheepswerktuigkundige;

    • -

     bootsman;

    • -

     geïntegreerd scheepsgezel op een betonningsvaartuig;

    • -

     officier aan boord van de zeegaande onderzoeksvaartuigen;

    • -

     dekpersoneel aan boord van de zeegaande onderzoeksvaartuigen;

   • Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport:

   • rechercheur;

  • c. bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, binnen de rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata en de rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst:

   (plaatsvervangend) unitdirecteur, waaronder mede begrepen plaatsvervangend-, adjunct- en locatiedirecteur;

   • afdelingshoofd, waaronder mede begrepen hoofdbewaarder, teamleider, teamleider/hoofd beveiliging, paviljoenshoofd, hoofd groepsleider, hoofd algemene dienst, hoofd transportgeleider, hoofd beveiliging, dienstgeleider en hoofd sociotherapeutisch medewerker;

   • inrichtingswerker, waaronder mede begrepen (assistent-) penitentiair inrichtingswerker, penitentiair open inrichtingswerker, jeugdwerkinrichtingswerker, medewerker dagdetentie, (assistent-)groepsleider, sociotherapeutisch medewerker, vreemdelingenbegeleider, forensisch begeleider;

   • beveiligingsbeambte, waaronder mede begrepen bewaarder/portier, bewaarder complexbeveiliging, gestichtswacht, beambte in algemene dienst, medewerker inwendige dienst en transportgeleider;

   • werkplaatschef, waaronder mede begrepen senior arbeidstherapeutisch medewerker;

   • arbeidsmedewerker, waaronder mede begrepen werkmeester arbeid en arbeidstherapeutisch medewerker;

   • verpleegkundige;

   • badmeester;

   • leraar;

   • instructeur lichamelijke opvoeding;

   • kok.

 • 2 Tevens zijn als substantieel bezwarend volgens categorie A, bedoeld in artikel 97, eerste lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement aangemerkt de functies bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die daartoe afzonderlijk zijn aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2015]

Als substantieel bezwarend volgens categorie B, bedoeld in artikel 97, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn de volgende functies aangemerkt:

 • a. bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

  • Divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat:

   • -

    hoofd afdeling Vliegzaken;

   • -

    hoofd cluster Toezicht en Operatie van de unit Operaties en Vervoer;

   • -

    inspecteur-vlieger bij het cluster Toezicht en Operatie van de unit Operaties en Vervoer;

   • -

    testvlieger bij het cluster Techniek van de unit Luchtvaartuigen;

  • dienstkring Waddenzee Oost bij de directie Noord-Nederland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat:

   • -

    medewerker Metingen;

   • -

    hulpkantonnier Landaanwinningswerken;

  • Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat:

   • -

    natte verkeersleider.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanmerking substantieel bezwarende functies.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

Terug naar begin van de pagina