Regeling infiltratieteams

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-02-2000 t/m 31-12-2012

Regeling infiltratieteams

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 48, eerste lid, van de Politiewet 1993 en artikel 5, vijfde lid, en artikel 12 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. infiltratieteam:

een eenheid als bedoeld in artikel 5 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen dan wel het landelijk infiltratieteam, bedoeld in artikel 2, tweede lid;

b. bevel tot infiltratie:

een bevel als bedoeld in artikel 126h, eerste lid, of artikel 126p, eerste lid, Wetboek van Strafvordering;

c. bevel tot pseudo-koop of -dienstverlening:

een bevel als bedoeld in artikel 126i, eerste lid, of artikel 126q, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

d. bevel tot stelselmatige inwinning van informatie:

een bevel als bedoeld in artikel 126j, eerste lid, of artikel 126qa, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

e. burgerinfiltrant:

een persoon als bedoeld in artikel 126w, eerste lid, of artikel 126x, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

f. burgerpseudo-koper of -dienstverlener:

een persoon als bedoeld in artikel 126ij, eerste lid, of artikel 126z, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

g. infiltrant:

een ambtenaar van politie, belast met de uitvoering van een bevel tot infiltratie, die lid is van een infiltratieteam;

h. begeleider:

een ambtenaar van politie, belast met de begeleiding van een infiltrant, dan wel de begeleiding van een burgerinfiltrant, die lid van een infiltratieteam;

i. leider van het infiltratieteam:

de opsporingsambtenaar, belast met het geven van leiding aan de infiltranten en de begeleiders van een infiltratieteam;

j. beheerskorps:

het regionale politiekorps respectievelijk het Korps landelijke politiediensten waarbij het personeel, het materieel en de middelen van het infiltratieteam zijn ondergebracht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Er is een landelijk infiltratieteam, ondergebracht bij het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Onverminderd de taakuitvoering van de regionale infiltratieteams, zijn de leden van het landelijk infiltratieteam, bedoeld in artikel 2, tweede lid, belast met de uitvoering van een bevel tot infiltratie of de begeleiding van een burgerinfiltrant, voorzover:

  • a. deze werkzaamheden worden verricht ter uitvoering van een internationaal rechtshulpverzoek;

  • b. deze werkzaamheden worden verricht in het kader van een opsporingsonderzoek dat wordt uitgevoerd door een rechercheonderdeel van het Korps landelijke politiediensten;

  • c. de inzet van het landelijk infiltratieteam, gezien de taakuitvoering van de regionale infiltratieteams, gewenst is.

 • 2 De leden van het landelijk infiltratieteam kunnen worden belast met de uitvoering van een bevel tot pseudo-koop of -dienstverlening of stelselmatige inwinning van informatie of met de begeleiding van een burgerpseudo-koper of -dienstverlener.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Er is een eenheid bij het Korps landelijke politiediensten die, mede ten behoeve van de regionale politiekorpsen, is belast met:

  • a. de selectie en opleiding van kandidaat-leden van een infiltratieteam;

  • b. algemene en bijzondere ondersteuning in het kader van de taakuitvoering van infiltratieteams, waaronder het verzorgen van tijdelijke identiteiten en fictieve rechtspersonen;

  • c. de coördinatie van internationale rechtshulpverzoeken tot infiltratie, pseudo-koop of -dienstverlening of stelselmatige inwinning van informatie;

  • d. de registratie van leden van een infiltratieteam alsmede de registratie van bevelen tot infiltratie.

 • 2 Ten behoeve van de taakuitvoering van de eenheid, bedoeld in het eerste lid, kunnen ambtenaren van politie werkzaam bij de regionale politiekorpsen voor bepaalde tijd worden geplaatst bij deze eenheid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een infiltratieteam is samengesteld uit:

  • a. een leider van het infiltratieteam;

  • b. ten minste vier infiltranten;

  • c. ten minste vier begeleiders.

 • 2 De werving van kandidaat-leden van een infiltratieteam geschiedt onder verantwoordelijkheid van de korpsbeheerder van het beheerskorps.

 • 3 De selectie van de kandidaat-leden van een infiltratieteam voor de in artikel 7 bedoelde vervolgopleidingen, geschiedt door de eenheid, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

 • 4 De opleiding van de kandidaat-leden van een infiltratieteam geschiedt door het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, bedoeld in artikel 2, van de LSOP-wet, in samenwerking met de eenheid, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

 • 5 De aanstelling van de leden van een infiltratieteam geschiedt door de korpsbeheerder van het beheerskorps.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De leider van het infiltratieteam draagt zorg voor het doen uitvoeren van de bevelen en geeft daartoe de nodige aanwijzingen aan de overige leden van het infiltratieteam. Hij neemt daarbij het bevel en de door de officier van justitie bepaalde kaders in acht.

 • 2 De begeleider geeft de infiltrant, met inachtneming van het bevel en de door de officier van justitie bepaalde kaders, aanwijzingen omtrent de werkzaamheden en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. De infiltrant volgt de aanwijzingen van de begeleider op.

 • 3 De begeleider informeert de leider van het infiltratieteam omtrent de werkzaamheden van de infiltranten en de wijze waarop deze worden uitgevoerd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De leden van het infiltratieteam hebben voldaan aan de eindtermen van de in de bijlage bij deze regeling aangewezen vervolgopleidingen.

 • 2 De korpsbeheerder van het beheerskorps draagt er zorg voor dat de kennis en vaardigheden van leden van een infiltratieteam worden onderhouden op het niveau dat ten minste voldoet aan de eindtermen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De ambtenaar die in vaste dienst bij een regionaal politiekorps is aangesteld, kan ten behoeve van een infiltratieteam in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd worden aangesteld bij het beheerskorps, onder de voorwaarde dat na afloop van de aanstelling in tijdelijke dienst de ambtenaar hernieuwd wordt aangesteld in vaste dienst bij het regionale politiekorps waar hij was aangesteld direct voorafgaand aan de aanstelling in tijdelijke dienst. De artikelen 7, 8 en 8a, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie zijn niet van toepassing op de in de eerste volzin genoemde hernieuwde aanstelling in vaste dienst.

 • 2 De duur van de aanstelling in tijdelijke dienst bedraagt:

  • a. ten minste vier jaar en ten hoogste zes jaar voor een aanstelling in de functie van infiltrant,

  • b. ten minste vier jaar en ten hoogste acht jaar voor een aanstelling in de functie van begeleider, of

  • c. ten minste vier jaar en ten hoogste tien jaar voor een aanstelling in de functie van leider van het infiltratieteam.

 • 3 Het bevoegd gezag bij wie de ambtenaar in vaste dienst is aangesteld, het bevoegd gezag van het infiltratieteam bij wie de ambtenaar in tijdelijke dienst wordt aangesteld, en de ambtenaar maken, voorafgaand aan de in het eerste lid bedoelde aanstelling in tijdelijke dienst, schriftelijke afspraken over de aanstelling in tijdelijke dienst en de terugkeer in vaste dienst.

 • 4 De in het derde lid bedoelde afspraken omvatten in ieder geval de duur van de aanstelling in tijdelijke dienst van de desbetreffende ambtenaar, de voorwaarden waaronder de duur van de aanstelling in tijdelijke dienst kan worden verkort, en de voorwaarden waaronder de in het eerste lid bedoelde hernieuwde aanstelling in vaste dienst plaatsvindt.

 • 5 Bij een hernieuwde aanstelling in vaste dienst, bedoeld in het eerste lid, wordt er van uitgegaan dat het dienstverband niet onderbroken is geweest.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien geen van de infiltranten beschikt over de voor de uitvoering van het bevel tot infiltratie vereiste kennis en vaardigheden, kan op advies van de eenheid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, een ambtenaar van politie die in de functie van infiltrant lid is geweest van een infiltratieteam en wel beschikt over de voor de uitvoering van het bevel vereiste kennis en vaardigheden, worden belast met de uitvoering van dat bevel.

 • 2 Indien geen van de infiltranten of ambtenaren van politie als bedoeld in het eerste lid, beschikt over de voor de uitvoering van het bevel vereiste kennis en vaardigheden, kan op advies van de eenheid, bedoeld in artikel 4, een andere ambtenaar van politie worden belast met de uitvoering van het bevel, indien deze ambtenaar van politie beschikt over de voor de uitvoering van het bevel vereiste kennis en vaardigheden.

 • 3 Bij toepassing van het eerste of het tweede lid wordt de ambtenaar van politie, belast met de uitvoering van een bevel, gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van het bevel, begeleid door een begeleider.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling infiltratieteams.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Vervolgopleidingen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Regeling infiltratieteams

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1. Opleiding voor infiltrant:

  • -

   Basiscursus politiële infiltratie

  • -

   Verdiepingsmodules Leergang politiële infiltratie

 • 2. Opleiding voor begeleider:

  • -

   Basiscursus politiële infiltratie

  • -

   Verdiepingsmodules Leergang politiële infiltratie

  • -

   Begeleiderstraining

 • 3. Opleiding voor leider infiltratieteam:

  • -

   Basiscursus politiële infiltratie

  • -

   Verdiepingsmodules Leergang politiële infiltratie

  • -

   Begeleiderstraining

  • -

   Managementmodule politiële infiltratie

Naar boven