Erkenningsregeling foliefabrikanten

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Erkenningsregeling foliefabrikanten

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Erkenningseisen

Een erkenning kan worden verleend aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die exploitant is van een productieplaats en die is gevestigd in de Europese Unie of in een staat die partij is bij het Verdrag inzake de Europese economische ruimte.

Artikel 3. Aanvraagformulier

Voor de aanvraag van een erkenning wordt gebruik gemaakt van een door de Dienst Wegverkeer vastgesteld formulier.

Artikel 4. Inschrijving Kamer van Koophandel en testrapport

De aanvrager van een erkenning legt bij de aanvraag de volgende bescheiden over:

 • a. een uittreksel uit het handelsregister als bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, dan wel, bij vestiging buiten Nederland, een gelijkwaardig document afgegeven in het land van vestiging, waaruit blijkt dat de aanvrager folie fabriceert, welk bewijs niet ouder mag zijn dan een maand, en

 • b. een testrapport van een door de Dienst Wegverkeer aangewezen onderzoeksinstelling, waaruit blijkt, dat de aanvrager folie kan produceren, die geschikt is voor de productie van kentekenplaten die voldoen aan de eisen, gesteld in de Regeling kentekens en kentekenplaten en de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000

Artikel 5. Bescherming van folie

 • 1 De erkenninghouder draagt zorg voor een zodanige behandelingvan de folie dat beschadiging of achteruitgang wordt voorkomen. De zorg strekt zich uit tot en met de aflevering van de folie op de plaats van bestemming.

 • 2 In afwachting van aflevering maakt de erkenninghouder gebruik van aangewezen afsluitbare opslag- of voorraadruimten om beschadiging, diefstal of achteruitgang van de folie te voorkomen.

 • 3 De erkenninghouder voorkomt onbedoeld gebruik van de folie.

Artikel 6. Voorschriften productie

De erkenninghouder verricht de productie van folie met inachtneming van de Regeling kentekens en kentekenplaten en de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

Artikel 7. Eindcontrole

Alvorens de erkenninghouder overgaat tot aflevering van folie controleert hij of deze voldoet aan de in de Regeling kentekens en kentekenplaten en de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000 gestelde eisen.

Artikel 8. Aflevering folie

 • 1 Folie wordt uitsluitend afgeleverd aan erkende lamineerders.

 • 2 Bij de aflevering is de folie voorzien van een document, waarin in ieder geval zijn vermeld:

  • a. de hoeveelheid en de soort folie, onderverdeeld naar kleur en model;

  • b. de datum van levering, en

  • c. de naam en het adres van de afnemer.

 • 3 Van het in het derde lid bedoelde document wordt gedurende twee jaren een afschrift bewaard.

 • 4 Indien de lamineerder door hem afgekeurde folie retourneert aan de erkenninghouder, is deze verplicht desgevraagd een ontvangstbevestiging af te geven.

Artikel 9. Toezicht

Op verzoek van de Dienst Wegverkeer legt de erkenninghouder een rapport over van een door de Dienst Wegverkeer aangewezen onderzoeksinstelling, waaruit blijkt dat een door de Dienst Wegverkeer bij een lamineerder geselecteerde, door de erkenninghouder geproduceerde, folie geschikt is voor de productie van kentekenplaten die voldoen aan de eisen, gesteld in de Regeling kentekens en kentekenplaten en de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

Artikel 10. Oude machtigingen

 • 1 Een op de dag vóór die van de inwerkingtreding van de Wet van 6 oktober 1999, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten (Stb. 1999, 459) geldende goedkeuring of machtiging tot het aanbrengen van een waarmerk op folie en de daarop op die dag van toepassing zijnde voorschriften blijven tot 1 februari 2003 van kracht ten aanzien van folie bestemd voor kentekenplaten volgens de modellen 1.1 tot en met 26.1 van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

 • 2 Een goedkeuring of machtiging als bedoeld in het eerste lid vervalt met ingang van de dag waarop aan degene, aan wie de goedkeuring of machtiging is afgegeven,een erkenning wordt verleend.

Artikel 11. In werkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet van 6 oktober 1999 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de afgifte en inname van kentekenplaten (Staatsblad 1999, 459) in werking treedt.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Erkenningsregeling foliefabrikanten.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven