Vaststelling bedragen per eenheid voor uitkering uit het gemeentefonds

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 30-01-2000 t/m 31-01-2005

Regeling tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 1998 en enkele bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 1997

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet en artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Voor het uitkeringsjaar 1998 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Voor de uitkeringsjaren 1997 en 1998 worden de bedragen, bedoeld in artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Bijlage 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 1998 (bijlage bij artikel 1)

Nr.

Maatstaven

Bedragen

1

OZB (per 3000 eenheden)

-9,38

 

OZB (per 5000 eenheden)

-15,63

2

Inwoners

261,39

3

Jongeren

277,82

4

Ouderen

45,02

5-a

Waddengemeenten, eerste schijf

387,50

5-b

Waddengemeenten, tweede schijf

332,50

5-c

Waddengemeenten, derde schijf

31,25

6

Huishoudens met een laag inkomen

527,72

7

Bijstandsontvangers

2.848,93

8

Uitvoeringskosten bijstandsontvangers

2.194,62

9

Schaalfactor uitvoeringskosten bijstandsontvangers

450.000,00

10

Uitkeringsontvangers

183,32

11

Minderheden

526,34

12

Lokaal Klantenpotentieel

114,85

13

Regionaal klantenpotentieel

56,11

14

Leerlingen speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

428,41

15

Land en binnenwater

186,67

16

Buitenwater

50,44

17-a

Slechte bodem, eerste groep

22,09

17-b

Slechte bodem, tweede groep

36,82

17-c

Slechte bodem, derde groep

51,55

18

Riool in slechte bodem binnengebied (per 10000 eenheden)

9,91

19

Riool in slechte bodem buitengebied (per 10000 eenheden)

2,99

20

Oppervlak bebouwde kom

1,99

21

Woonruimten

439,65

22-a

Oppervlak historische kernen, eerste groep

18.750,52

22-b

Oppervlak historische kernen, tweede groep

37.501,04

23

Lengte historisch water

99,41

24

Historisch aantal woningen in bewoonde oorden

67,12

25

Historisch aantal woningen in historische kernen

175,54

26

Stadsvernieuwing

245.788.230,12

27

Omgevingsadressendichtheid (per 1000 eenheden)

156,84

28

Vast bedrag voor iedere gemeente

259.951,44

29

Vast bedrag voor Amsterdam

220.848.475,95

30

Vast bedrag voor Rotterdam

205.805.144,49

31

Vast bedrag voor Den Haag

139.457.151,73

32

Vast bedrag voor Utrecht

77.922.020,87

33

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

300.000,00

34

Gewenningsbijdrage herindeling

1,20

35

Verfijningsuitkering omvangrijke opgave woningbouw

1.143,15

36

Verfijningsuitkering wijziging gemeentelijke indeling, onderdeel startbijdrage

11.431,47

Bijlage 2

[Vervallen per 01-02-2005]

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet over het uitkeringsjaar 1997 en 1998 (bijlage bij artikel 2)

Omschrijving

Guldens per eenheid

De letter J, opgenomen in de formule in artikel 2.7.4 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984

70.000,00

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984

81,00

Terug naar begin van de pagina