Instelling werkgroep notaris-in-loondienst

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-03-2000 t/m 01-01-2005

Instelling werkgroep notaris-in-loondienst

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende,

dat het gewenst is een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in de Wet op het notarisambt de figuur van de notaris in dienst van een notaris (notaris-in-loondienst) te regelen, mede gelet op de positie van de ervaren kandidaat-notaris en de behoefte aan werken in deeltijd zowel van notarissen als kandidaat-notarissen;

dat hierbij tevens zal moeten worden onderzocht op welke hiermee samenhangende punten de wet gewijzigd zal moeten worden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

 • 1 In te stellen een werkgroep notaris-in-loondienst, hierna te noemen de werkgroep.

 • 2 De werkgroep heeft tot taak te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan ten aanzien van het opnemen in de Wet op het notarisambt van de figuur van de notaris-in-loondienst, waarbij in ieder geval aandacht zal worden besteed aan de wijze van benoeming en defungeren, mede in verband met de wijze van beëindiging van de dienstbetrekking en de gevolgen hiervan, de relatie tot het vestigingssysteem en de mogelijkheid tot het openen van bijkantoren, de vraag of de notaris-in-loondienst al dan niet protocolhoudend moet zijn, de waarneming van en door de notaris-in-loondienst, de relatie tot de figuur van de vaste waarnemer en de vraag of aan de KNB in het kader van de voorgaande onderwerpen verordeningsbevoegheid moet worden verleend en hoever deze eventueel moet reiken.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

In de werkgroep hebben zitting:

 • 1. als voorzitter:

  • mr. drs. J.M. Schoenmakers, plaatsvervangend hoofd Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen van het Ministerie van Justitie;

 • 2. als leden:

  • -

   mr. P. Blokland, notaris te Tilburg en docent notarieel recht Universiteit Utrecht,;

  • -

   mr. J.P.W.V. Hopmans, kandidaat-notaris te ’s-Gravenhage;

  • -

   mr. Q.J. Marck, wetenschappelijk medewerker Notarieel Juridisch Bureau en secretaris van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;

  • -

   mr. E.G. van Rijn van Alkemade-van Trigt, raadadviseur Directie Wetgeving;

 • 3. als lid, tevens secretaris:

  • -

   mr. V.A. Dalmijn, juridisch medewerker bij de Directie Rechtsbijstand en Juridische beroepen van het Ministerie van Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

De werkgroep zal voor 1 oktober 2000 een rapport, zo mogelijk in de vorm van een ontwerp van wet met toelichting, uitbrengen.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 3 januari 2000

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen

Terug naar begin van de pagina