Regeling administratievoorschriften farmaceutische hulp

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-04-2000 t/m 31-01-2005

Regeling administratievoorschriften farmaceutische hulp

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 2a van de Wet tarieven gezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) besluit:

Besluit werkingssfeer WTG 1992;

b) administratie:

elke wijze van vastlegging of bewerking van gegevens die dient ten behoeve van beheer of uitoefening van beroep of bedrijf door een orgaan voor gezondheidszorg;

c) ziekenhuis:

een instelling als bedoeld in artikel 1, onder A, onderdelen 1 en 2, van het besluit;

d) materiaalkosten:

de werkelijk betaalde inkoopprijs van geneesmiddelen, te weten de betaalde bruto inkoopprijs verminderd met de op geld waardeerbare voordelen;

e) praktijkkosten:

personeelskosten en overige kosten, niet zijnde materiaalkosten;

f) opbrengsten:

alle opbrengsten die worden verkregen uit beheer of uitoefening van beroep of bedrijf;

g) poliklinisch voorgeschreven geneesmiddel:

een geneesmiddel dat is voorgeschreven door een medisch specialist, die op grond van een overeenkomst verbonden is aan een ziekenhuis, in het kader van de werkzaamheden van de specialist voortvloeiend uit de desbetreffende overeenkomst en aan de patiënt extramuraal wordt afgeleverd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Personen en instellingen als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, van het besluit en personen en instellingen als bedoeld in artikel 4 van het besluit voor zover zij tarieven in rekening brengen namens, ten behoeve van of in verband met het leveren van een prestatie of geheel van prestaties door de hiervoor genoemde personen en instellingen, voeren een administratie die aan de volgende voorschriften voldoet:

 • a. de administratie geeft te allen tijde een getrouw beeld van aan een patiënt of orgaan voor gezondheidszorg in rekening gebrachte farmaceutische hulp, het voor die hulp in rekening gebrachte tarief en de voor het in rekening gebrachte tarief ontvangen betaling;

 • b. de administratie geeft te allen tijde een getrouw beeld van de materiaalkosten, praktijkkosten en opbrengsten:

  • 1. van farmaceutische hulp die is geleverd aan andere organen voor gezondheidszorg, en

  • 2. van farmaceutische hulp, die is geleverd aan patiënten die niet verblijven in een ziekenhuis;

 • c. bij de weergave van de materiaalkosten en de opbrengsten, bedoeld in onderdeel b, wordt onderscheid gemaakt tussen geneesmiddelen die worden afgeleverd op grond van artikel 9 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en overige geneesmiddelen;

 • d. de administratie geeft te allen tijde een getrouw beeld van de tarieven die in rekening zijn gebracht voor poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 voeren ziekenhuizen een administratie die aan de volgende voorschriften voldoet:

 • a. de administratie geeft te allen tijde een getrouw beeld van de materiaalkosten en praktijkkosten die zijn toe te rekenen aan farmaceutische hulp die is geleverd aan patiënten die gedurende een etmaal of een deel daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis met inbegrip van ziekenhuisverplaatste zorg, dan wel die aan patiënten op de polikliniek is toegediend;

 • b. de administratie geeft te allen tijde een getrouw beeld van de recepten van poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelen;

 • c. de administratie geeft een getrouw beeld van de tarieven die personen en instellingen als bedoeld in artikel 2, in rekening brengen voor poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De personen en instellingen, bedoeld in artikel 2, specificeren een declaratie met betrekking tot farmaceutische hulp overeenkomstig hetgeen gebruikelijk is in de desbetreffende sector.

 • 2 Indien het een poliklinisch voorgeschreven geneesmiddel betreft vermelden de personen en instellingen, bedoeld in artikel 2, op de declaratie tevens de naam van het specialisme en de naam van het ziekenhuis waar het geneesmiddel is voorgeschreven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

Personen en instellingen, bedoeld in artikel 2, en ziekenhuizen zijn verplicht de administratie, bedoeld in artikelen 2 en 3, en afschriften van declaraties, bedoeld in artikel 4, te bewaren voor een periode van zes jaren na afloop van het boekjaar waarop de administratie en declaratie betrekking heeft.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratievoorschriften farmaceutische hulp.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina