Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de periode 1991-1997

Geldend van 16-08-2000 t/m heden

Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de periode 1991-1997

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder c, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 februari 2000, nr. arc-99.1667/2);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde `selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de periode 1991-1997' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2000

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Selectielijst van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie 1991-1997

Arbeidsvoorziening Facilitair Bedrijf

Zoetermeer, juni 2000

Inleiding I

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie is een bij wet ingestelde organisatie en is gehouden aan de Archiefwet 1995 (Stb.276) en de daaruit voortvloeiende besluiten en richtlijnen.

Een van de verplichtingen in de Archiefwet 1995 (artikel 5, eerste lid) is het ontwerpen van een selectielijst. Met voorliggend document wordt aan deze verplichting voldaan.

Deze selectielijst bestaat uit een korte beschrijving van de voornaamste actoren en de daaraan gekoppelde organisatie in historisch perspectief, een verantwoording van de doelstelling van de selectie en van de gehanteerde selectiecriteria. Tevens omvat de selectielijst een beschrijving van de handelingen van deze actoren met een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die betrekking hebben op de handelingen.

In verband met de wijziging van de grondslag, zijnde de Arbeidsvoorzieningwet, per 1 januari 1997, is er voor gekozen om de selectielijst op te splitsen in twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de `oude' Arbeidsvoorzieningswet en gerelateerde wet- en regelgeving en geeft een opsomming van alle handelingen die vóór 1997 zijn afgerond.

Het tweede deel heeft betrekking op de `nieuwe' Arbeidsvoorzieningswet 1996 en gerelateerde wet- en regelgeving en bevat de nog lopende handelingen voor de periode 1991-1997.

Na vaststelling van de selectielijst door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) kan de procedure voor enerzijds de overbrenging van de bescheiden naar de Rijksarchiefdienst en anderzijds de vernietiging worden uitgevoerd.

De handelingenlijst heeft alleen betrekking op het handelen van de actoren van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Met de vertegenwoordigers van andere actoren die zich op het beleidsterrein bevinden zijnde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Minister van OC&W en de Minister van Financiën zullen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de selectielijst.

Op 14 september 1999 is de ontwerp-selectielijst door de directeur Arbeidsvoorziening Facilitair Bedrijf aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze de lijst ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met de ontwerp-selectielijst naar de RvC is verstuurd. Vanaf 28 september 1999 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de informatiebalie in de studiezaal van het Algemeen Rijksarchief evenals in de blibliotheken van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant 185 van 27 september 1999.

Tijdens deze terinzagelegging is op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap een reactie geschreven door een deskundige op het beleidsterrein. Van andere (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

In de vergadering van de Bijzondere Commissie Archieven van de RvC van 7 december 1999 is de ontwerp-selectielijst behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg en de bovengenoemde ingekomen reactie bij de voorbereiding van het advies zijn meegenomen.

Op 25 februari 2000 bracht de RvC advies uit (kenmerk arc-99.1667/2), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst.

Historisch perspectief II

Tegen het einde van de vorige eeuw lag de arbeidsbemiddeling voornamelijk in handen van vakverenigingen en verenigingen op ideële grondslag. Voor die tijd was de arbeidsbemiddeling het werkterrein van particulieren, die op de eerste plaats geïnteresseerd waren in woekerwinsten. De overheidsbemoeienis met de arbeidsbemiddeling is ontstaan aan het begin van deze eeuw. In 1902 werd in Schiedam de eerste gemeentelijke arbeidsbeurs opgericht.

In de Eerste Wereldoorlog werd het probleem van de werkloosheid dermate groot, dat de nationale overheid er niet meer om heen kan: het rijk neemt zijn medeverantwoordelijkheid en dit leidt tot oprichting van de Centrale Rijks Arbeidsbeurs. In 1916 werd deze dienst samengevoegd met de Dienst Werkloosheidsverzekering in de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling. Onder deze Rijksdienst vielen districts-arbeidsbeurzen, gemeentelijke arbeidsbeurzen en agentschappen. Een van taken van de rijksdienst werd de voorbereiding van een arbeidsbemiddelingwet, die in 1932 in werking trad. Deze wet stelt een verbod op de arbeidsbemiddeling zonder een vergunning van overheidswege. Daarnaast verschaft deze wet een juridische basis aan de arbeidsbemiddeling, die van overheidswege wordt geleid en in stand gehouden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de arbeidsbemiddeling naar Duits model gereorganiseerd. Het Rijksarbeidsbureau (RAB), een afdeling van het Departement van Sociale Zaken, werd belast met de openbare arbeidsbemiddeling. Deze afdeling bestond uit een hoofdbureau, 37 gewestelijke arbeidsbureaus (GAB's) en 144 bijkantoren. Voorts berustte bij het RAB ook de zorg voor de openbare voorlichting bij beroepskeuze en de bemiddeling voor het verkrijgen van een gelegenheid om vakkennis op te doen. Op 1 januari 1943 werd de Afdeling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg van de Rijksdienst voor de Werkverruiming ondergebracht bij het RAB. Dit betekende tevens de overgang van de gemeentelijke Centrale Werkplaatsen naar het RAB waarbij de benaming werd veranderd in Rijkswerkplaatsen (RWP). De regering in Londen bepaalde in 1944 bij Koninklijk Besluit (KB) dat na de oorlog het bovengenoemde model definitief overgenomen werd. Tevens vond er een taakverzwaring plaats door de invoering van de ontslagtaak [artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 1945].

In de jaren vijftig doen zich enkele belangrijke veranderingen voor. In de eerste plaats werd de bemiddelingsindeling, die gebaseerd was op de verschillende beroepen, vervangen door een beroepenclassificatiesysteem. De idee hierachter was dat veel werkzaamheden door mensen met dezelfde verstandelijke vermogens gedaan konden worden. In de tweede plaats werd de bestaande gebiedsindeling van de arbeidsbureaus veranderd. Er werden 84 GAB's ingesteld waarvan er 11 als Districtsarbeidsbureau gaan functioneren. Tenslotte werd de Directie voor de Arbeidsvoorziening (later veranderd in Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening) opgericht dat onderdeel ging uitmaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De directie kreeg als taak `een doeltreffende arbeidsvoorziening te bevorderen' alsmede zorg te dragen voor de gesubsidieerde aanvullende werkgelegenheid. Verder werd de taak uitgebreid met de verplaatsing van arbeidskrachten binnen Europa; arbeidsmarktonderzoek; voorbereiding, uitvoering van verdragen betreffende de uitwisseling van arbeidskrachten en van stagiaires met andere landen en vraagstukken van arbeidsvoorziening in buitengewone omstandigheden. Door de toename van taken en activiteiten veranderde de naam arbeidsbemiddeling naar arbeidsvoorziening.

In verband met de ongewenste associaties, die de benaming `Rijkswerkplaats voor Vakontwikkeling' bleek op te roepen, werd de naam in de loop van 1958 veranderd in `Regionale Werkplaats voor Vakopleiding van Volwassenen' en later in `Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen'.

In de jaren zestig kreeg de openbare arbeidsbemiddeling door twee ontwikkelingen een ander karakter die de jaren daarna richtingbepalend zullen zijn. De eerste ontwikkeling kreeg gestalte in een OESO-rapport (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Het kwam er kort op neer dat Nederland een actief arbeidsmarktbeleid moest gaan voeren om te streven naar volledige werkgelegenheid. De tweede ontwikkeling was het ontstaan van uitzendbureaus, die door de grote vraag naar arbeidskrachten, gingen concurreren met de arbeidsbureaus. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen kwam de Sociaal-Economische Raad (SER) in 1971 met een advies over Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS) en richtte Arbeidsvoorziening het uitzendbureau START op.

In de jaren zeventig en tachtig krijgt men echter te maken met een grote achteruitgang van de werkgelegenheid en een enorme aanwas van werklozen. Hierop zijn de arbeidsbureaus niet ingesteld en het experiment met ANS stagneert daardoor. Het combineren van de administratieve registratiefunctie van werklozen met de acquisitie van vacatures komt moeizaam op gang. Daarnaast krijgt men te maken met nieuwe vormen van concurrentie (headhunters, outplacement, bedrijfsverenigingen) en is de maatschappelijke kritiek op het functioneren van de arbeidsbureaus heviger dan ooit.

In 1985 adviseerde de SER te komen tot een nieuwe zelfstandige organisatie op tripartiete leest geschoeid. Werkgevers, werknemers en overheid dienden op gelijke wijze verantwoordelijk te zijn voor het arbeidsvoorzieningsbeleid. Het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening diende te worden vervangen door een nieuw bestuurlijk concept. Dit SER-advies werd uiteindelijk de basis van de Arbeidsvoorzieningswet (AVW) die op 1 januari 1991 in werking is getreden 1.

Met de invoering van de AVW en de bijbehorende invoeringswet werd de organisatie, omgevormd tot een zelfstandig openbaar lichaam, onder een centraal tripartiete bestuur van overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, dat verantwoordelijk is voor het arbeidsvoorzieningsbeleid.

Eind 1994 werd tussen de Minister van SZW en sociale partners een `Partijenovereenkomst inzake hoofdlijnen toekomst Arbeidsvoorziening' gesloten. Deze overeenkomst bevatte een aantal afspraken tussen de minister en sociale partners over voortzetting van de tripartite structuur, het beheer, de financiering en de bestuurlijke inrichting van de organisatie. In maart 1995 presenteerde de, door de Minister van SZW ingestelde, Commissie Evaluatie Arbeidsvoorzieningswet (Commissie Van Dijk) haar eindrapport. Hierin uitte de commissie kritiek op het functioneren van het tripartite bestuursmodel op landelijk niveau. Het eindrapport van de commissie en eerdergenoemde overeenkomst hebben onder meer geleid tot de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet 1996, die op 1 januari 1997 in werking is getreden.

In deze wet is de tripartite bestuursvorm gehandhaafd zij het dat de vertegenwoordigers van de Rijksoverheid zijn vervangen door onafhankelijke kroonleden. Dit om een betere scheiding van verantwoordelijkheden te realiseren. Daarnaast kent deze wet een andere bevoegdheidsverdeling dan de oude Arbeidsvoorzieningswet. Het Centraal Bestuur en de Regionale Besturen sturen op hoofdlijnen van het beleid. De dagelijkse leiding over de organisatie wordt opgedragen aan de Algemene Directie en de Regionale Directies. De Algemene Directie stuurt de Regionale Directies aan op het gebied van beheer en bedrijfsvoering.

Organisatie en taken van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie III

Op 1 januari 1991 wordt bij wet (Arbeidsvoorzieningswet, Stb.1990, 402) een publiekrechtelijke organisatie, de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, in het leven geroepen. De organisatie maakt niet langer deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maar wordt een zelfstandige organisatie bestaande uit een centraal bestuur, een algemeen directeur, een centraal (landelijk) bureau, 28 regionale besturen met allen een regionaal directeur en regionaal stafbureau. Verder maken circa 140 arbeidsbureaus en 60 centra vakopleiding deel uit van de organisatie.

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt in artikel 2 van de AVW belast met het bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag en aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.

Hiertoe draagt zij in elk geval zorg voor (artikel 4 AVW):

 • -

  het verzamelen en verstrekken van informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;

 • -

  voorlichting en advisering, gericht op het inzichtelijk maken van de arbeidsmarkt voor werkgevers en werkzoekenden (met name beroepskeuzevoorlichting);

 • -

  het inrichten en in stand houden van een landelijk gespreide organisatie voor de openbare arbeidsbemiddeling, alsmede het bevorderen van een goede afstemming tussen deze en de door derden verrichte arbeidsbemiddeling;

 • -

  het bevorderen van scholing, alsmede het stimuleren en coördineren van activiteiten van derden op dit terrein;

 • -

  het bekend blijven met de ontwikkelingen van het leerlingwezen en het in overleg met de Minister van Onderwijs & Wetenschappen (O&W) bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsvoorstellen daaromtrent.

Daarnaast voert de Arbeidsvoorzieningsorganisatie nog enkele andere wettelijke taken uit, waaronder de ontslagtaak (artikel 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen).

In de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet 1996 (AVW 1996) wordt in artikel 3 bepaald dat de doelstelling of kerntaak van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voortaan luidt: het bevorderen van de aansluiting tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, in het bijzonder door dienstverlening aan moeilijk plaatsbare werkzoekenden.

In artikel 4 van de AVW 1996 staat wat deze kerntaak in elk geval inhoudt:

 • 1. ten behoeve van iedere werkzoekende en werkgever:

  • -

   het inrichten en in stand houden van een landelijk gespreide organisatie voor de openbare arbeidsbemiddeling;

  • -

   het registreren van werkzoekenden en het registreren van vacatures;

  • -

   het voordragen van geschikte vacatures aan werkzoekenden en het voordragen van geschikte werkzoekenden voor vacatures;

  • -

   het verzamelen en analyseren van informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;

  • -

   het geven van informatie en advies met betrekking tot arbeidsmarktvraagstukken, studie- en beroepskeuze en om-, her-, of bijscholing;

 • 2. ten behoeve van moeilijk plaatsbare werkzoekenden;

  • -

   het geschikt maken voor hun inschakeling in de arbeid, in het bijzonder door scholing;

  • -

   het leveren van bijzondere inspanningen voor hun arbeidsbemiddeling;

 • 3. ten behoeve van werkgevers; het leveren van diensten ter vervulling van naar haar oordeel moeilijk vervulbare vacatures.

Binnen de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is een negental actoren te onderscheiden, die onder de werking van de Archiefwet 1995 vallen en waarvan handelingen zijn opgenomen. Van deze actoren is hieronder een beschrijving opgenomen.

Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA), ingesteld op 1 januari 1991 bij de Arbeidsvoorzieningswet (AVW), staat aan het hoofd van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers en vertegenwoordigers van de ministers van O&W, Economische Zaken (EZ) en SZW. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is lid zonder stemrecht. Het CBA staat onder een onafhankelijk voorzitter. De benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters en de (plv.) leden vindt plaats bij Koninklijk Besluit.

Artikel 11 van de AVW geeft de taken van het CBA:

Het CBA is belast met:

 • -

  het uitvoeren van de taak van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie voor zover daarvoor op centraal niveau beleidsbepaling en -uitvoering noodzakelijk is;

 • -

  het bevorderen van samenhang tussen het arbeidsvoorzieningsbeleid van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en dat van andere organisaties;

 • -

  het op verzoek verlenen van ondersteuning aan Regionale Besturen;

 • -

  het zorg dragen voor een deugdelijk beheer van de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

De nieuwe AVW 1996 brengt een aantal veranderingen met zich mee voor het CBA. Deze veranderingen hebben onder meer betrekking op vervanging van de vertegenwoordigers van de rijksoverheid door kroonleden in het nieuw te benoemen bestuur en op het takenpakket.

Dit gewijzigde takenpakket is omschreven in artikel 14 van de AVW 1996 en luidt:

 • -

  het vaststellen van het algemene beleid in de vorm van het landelijk beleidsplan;

 • -

  het vaststellen van de landelijke begroting en van de landelijke jaarrekening en het landelijke jaarverslag;

 • -

  het toezien op een juiste uitvoering van het vastgestelde algemene beleid, alsmede op de samenhang in het beleid van de Regionale Besturen en de afstemming van het algemene beleid;

 • -

  het toezien op een deugdelijk beheer en een rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan de onderscheiden taken;

 • -

  het voeren van overleg met de Minister van SZW;

 • -

  het benoemen van de Algemene Directie.

Algemeen Directeur/ Algemene Directie

De Algemene Directeur staat aan het hoofd van het centraal bureau voor de Arbeidsvoorziening. In de Memorie van Toelichting van de AVW 2 worden de volgende taken onderscheiden.

De Algemeen Directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering van het landelijk arbeidsvoorzieningsbeleid, het in adviserende zin bieden van ondersteuning aan de organisatieonderdelen die landelijk of regionaal met uitvoerende taken zijn belast, het beheren van de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en het voeren van het secretariaat van het CBA.

Verder bepaalt de wet dat de Algemeen Directeur wordt benoemd door het CBA.

Op 1 augustus 1994 wordt de naamgeving van het centraal bureau voor de Arbeidsvoorziening gewijzigd in Landelijk Bureau Arbeidsvoorziening (LBA). De gewijzigde naam dient meer recht te doen aan het gegeven van een gedecentraliseerde Arbeidsvoorzieningsorganisatie en heft het verwarrende onderscheid op tussen de benaming Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening en centraal bureau voor de Arbeidsvoorziening.

De AVW 1996 heeft een aantal grote veranderingen teweeggebracht. Deze wet bepaalt dat er voortaan sprake is van een Algemene Directie (AD), bestaande uit een hoofddirecteur en één of meer directeuren. Daarnaast vindt er een uitbreiding van taken en bevoegdheden plaats. De dagelijkse leiding over de organisatie als geheel wordt opgedragen aan de AD. Verder krijgt de AD taken en bevoegdheden om de eenheid in bedrijfsvoering te realiseren.

In artikel 26 van de AVW 1996 wordt de AD met de volgende taken belast:

 • -

  het voeren van de dagelijkse leiding van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie alsmede het verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering van de bij en krachtens deze of een andere wet aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgedragen taken, een en ander voor zover niet voorbehouden aan het Centraal Bestuur, de Regionale Besturen of de Regionale Directies;

 • -

  het voorbereiden van de landelijke beleidsontwikkeling en het uitvoeren van het vastgestelde beleid;

 • -

  het zorg dragen voor het beheer en de bedrijfsvoering van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, waaronder in elk geval begrepen financieel beheer, personeelsbeleid, kwaliteitszorg, informatievoorziening, informatiebeheer en statistiek alsmede het geven van aanwijzingen aan de Regionale Directies met betrekking tot deze onderwerpen;

 • -

  het adviseren en ondersteunen van de Regionale Besturen en Regionale Directies;

 • -

  het verrichten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses op de arbeidsmarkt.

De AD staat aan het hoofd van een concernorganisatie, Arbeidsvoorziening Nederland (ANL) geheten, en een facilitair bedrijf, Arbeidsvoorziening Facilitair Bedrijf (AFB) geheten. ANL is belast met de ondersteuning van de AD bij de beleidsvoorbereiding van het CBA en de beleidsuitvoering en bij het aansturen van de 18 regio's op het beheersvlak. Het AFB heeft tot taak de bedrijfsvoering en het primaire proces van de organisatie te faciliteren.

Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

Het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) heeft de leiding over een regionale organisatie, bestaande uit een of meer regionaal directeuren, arbeidsbureaus en centra vakopleiding. Op 1 januari 1991 zijn er 28 regionale besturen, samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en gemeenten in de betreffende regio. De provinciale overheid is lid zonder stemrecht. Het RBA staat onder een onafhankelijk voorzitter. De benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters en de (plv.) leden van het RBA vindt plaats door het CBA. Elk RBA heeft een regionaal stafbureau ter beschikking. Dit stafbureau heeft tot taak het regionaal beleid voor te bereiden en het regionaal bestuur te ondersteunen.

In het kader van verhoging van de bestuurlijke slagkracht en kostenbesparing is per 1 januari 1996 het aantal RBA's terug gebracht van 28 naar 18. Daarbij is gekozen voor samenvoeging van regio's in hun geheel.

De taken van het RBA zijn geregeld in artikel 24 van de AVW.

In dit artikel krijgt het RBA de volgende taken opgedragen:

 • -

  de inrichting van en het beheer over de arbeidsvoorzieningsorganisatie in de betrokken regio;

 • -

  het inrichten en in stand houden van een regionaal gespreide organisatie voor de openbare arbeidsbemiddeling, alsmede het bevorderen van een goede afstemming tussen deze en de door derden verrichte arbeidsbemiddeling;

 • -

  het bevorderen van samenhang tussen het arbeidsvoorzieningsbeleid van het Regionaal Bestuur en dat van andere organisaties.

Door de inwerkingtreding van de AVW 1996 is dit takenpakket sterk gewijzigd.

In artikel 29 van deze wet heeft het RBA de volgende taken gekregen:

 • -

  het vaststellen van het regionaal beleid in de vorm van het regionale beleidsplan;

 • -

  het vaststellen van de regionale begroting en van de regionale jaarrekening en het regionaal jaarverslag;

 • -

  het toezien op een juiste uitvoering van het regionale beleid, alsmede op de afstemming daarvan op het arbeidsmarktbeleid van derden;

 • -

  het toezien op een deugdelijk beheer van de middelen.

Regionaal Directeur/ Regionale Directie

De Regionaal Directeur staat aan het hoofd van het regionaal stafbureau en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het bestuursbeleid 3. Daarnaast betreft een bijzondere, door de Minister van SZW aan deze functionaris gedelegeerde, taak het toetsen van ontslagaanvragen. Een werkgever heeft in de regel toestemming nodig van de Regionaal Directeur om een werknemer te kunnen ontslaan, de zgn. ontslagvergunning. Verder bepaalt de AVW dat de Regionaal Directeur door het RBA wordt benoemd.

De inwerkingtreding van de AVW 1996 heeft een aantal grote veranderingen teweeggebracht. Deze wet bepaalt dat er voortaan sprake is van een Regionale Directie (RD). Daarnaast vindt er een uitbreiding van taken en bevoegdheden plaats.

In artikel 39 van deze wet wordt de RD belast met de volgende taken:

 • -

  het voeren van de dagelijkse leiding van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in de regio alsmede het verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering van de bij en krachtens deze of een andere wet aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgedragen taken, een en ander voor zover niet voorbehouden aan het Centraal Bestuur, de Algemene Directie of het Regionaal Bestuur;

 • -

  het inrichten, in stand houden en beheren van een regionaal gespreide organisatie voor de openbare arbeidsbemiddeling;

 • -

  het voorbereiden van het regionale beleidsplan, de regionale begroting, de regionale jaarrekening en het regionale jaarverslag;

 • -

  het beheer van de middelen van het Regionaal Bestuur;

 • -

  het verrichten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses op de regionale arbeidsmarkt.

Ook is in AVW 1996 geregeld dat de RD voortaan benoemd wordt door de AD, op voordracht van het RBA.

Raad voor Studie- en Beroepskeuze

De Raad voor Studie- en Beroepskeuze is op 17 januari 1991 ingesteld door het CBA op basis van artikel 74 van de AVW. De Raad is de opvolger van de Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting, die sinds 1963 bij het Ministerie van SZW heeft gefunctioneerd.

De Raad heeft als onafhankelijk adviesorgaan tot taak de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de Minister van O&W en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hetzij op verzoek, hetzij uit eigen beweging te adviseren over de hoofdlijnen van maatschappelijke en beleidsproblemen, voorzover zij betrekking hebben op voorlichtings- en keuzeaspecten van studie, arbeid en beroep. De Raad moet daarbij aandacht besteden aan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan specifieke belangen van bepaalde groepen.

De Raad is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van beroepskeuze- processen, arbeidsmarkt, onderwijs en voorlichting. De voorzitter en leden van de Raad worden door het CBA benoemd. Aan de Raad is voor de uitvoering van zijn taak een bureau toegevoegd. Dit bureau staat onder leiding van de secretaris. De secretaris van de Raad wordt door de Algemeen Directeur in overleg met de voorzitter van de Raad benoemd.

De werkzaamheden van de Raad zijn beëindigd naar aanleiding van de invoering van een nieuw adviesstelsel (met een beperkt aantal adviesraden op brede beleidsterreinen) bij de overheid en op grond van artikel 5 van de Invoeringswet AVW 1996. De officiële opheffing heeft plaatsgevonden tijdens een slotmanifestatie van de Raad op 24 september 1996 te Zoetermeer.

Inspectie van de Beroepskeuzevoorlichting

De Inspectie van de Beroepskeuzevoorlichting is bij organisatiebesluit van 20 december 1990 (Stcrt.1990, 251) ingesteld, conform art. 13 van de Invoeringswet AVW, door de Minister van SZW en maakt vanaf 1 januari 1991 deel uit van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

De inspectie is belast met het houden van toezicht op de beroepskeuzevoorlichting die wordt verleend door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en het jaarlijks rapporteren aan het CBA en het betrokken RBA over het toezicht op de beroepskeuzevoorlichting.

De inwerkingtreding van de AVW 1996 heeft geleid tot de opheffing van de inspectie per 1 januari 1997.

Sectorcommissie Artiesten en Musici

De Sectorcommissie Artiesten en Musici (SECAM) is op 1 januari 1993 ingesteld door het CBA op basis van artikel 19, eerste lid, van de Regeling reglement Centraal Bestuur. De taak van de SECAM is het uitbrengen van advies aan het CBA en de RBA's in de Regio's Drenthe, Twente, Gooi en Vechtstreek en Zuid-Oost Brabant inzake alle aspecten van het algemene arbeids- voorzieningsbeleid voor beroepsbeoefenaars op het gebied van kunsten en amusement.

De SECAM bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, alsmede vertegenwoordigers van het Ministerie van SZW en het Ministerie van OC&W en een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter en de leden worden door het CBA benoemd. Het secretariaat wordt gevoerd door een functionaris, daartoe aangewezen door de AD na overleg met SECAM. De inwerkingtreding van de AVW 1996 heeft geleid tot een wijziging van de status van de SECAM van een bestuurscommissie van het CBA in een commissie die de regionale directie van het RBA Midden Nederland adviezen kan geven.

Sectorale Commissie Zeescheepvaart en Mobiele Offshore

De Sectorale Commissie Zeescheepvaart en Mobiele Offshore (SCZ) is ingesteld op 14 juli 1992 en ressorteert onder het RBA Rijnmond. De commissie heeft echter een grote mate van onafhankelijkheid. Het RBA heeft de SCZ mandaat gegeven met betrekking tot alle aangelegenheden die de arbeidsvoorziening in de zeescheepvaart en de mobiele offshore betreffen.

De SCZ heeft tot taak de arbeidsvoorziening in de scheepvaart en de mobiele offshore te bevorderen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers- organisaties uit de betreffende sector, alsmede vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het secretariaat van de commissie berust bij het Centraal Arbeidsbureau Zeescheepvaart van RBA Rijnmond.

Ontslagcommissie

Aangezien de ontslagtaak aan de Regionaal Directeuren is gedelegeerd moest voor de medewerkers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een andere ontslagprocedure worden ingesteld. Daartoe is de Ontslagcommissie voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (ex artikel 37 van de AVW) op 18 juni 1991 ingesteld bij beschikking van de Minister van SZW (nr. ABA/AM/ARV/91/0734). De commissie heeft tot taak de redelijkheid van de voorgenomen ontslagbeslissing betreffende medewerkers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, bedoeld in de artikelen 23 en 35 van de AVW, te toetsen. De commissie beoordeelt of het voorgenomen ontslag redelijk is aan de hand van de overgelegde stukken.

Bij deze toetsing neemt de commissie de door de Minister van SZW, krachtens artikel 6, vierde lid, van het BBA 1945, gestelde regels in acht.

De commissie bestaat uit drie leden, die door de Minister van SZW worden benoemd. Een lid wordt benoemd op voordracht van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, een lid op voordracht van de organisaties die representatief zijn voor de bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie werkzame personen en een lid, tevens voorzitter, op gezamenlijke voordracht van de genoemde organisaties. Het secretariaat wordt gevoerd door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Relatie Arbeidsvoorzieningsorganisatie met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IV

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie is een zelfstandig bestuursorgaan, dat op grond van de wet is belast met de uitvoering van een publieke taak. Deze taak wordt gerekend tot het domein van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De relatie met de minister staat omschreven in de AVW. In deze wet is de minister een rol toebedacht als medebestuurder in het CBA (artikel 12). Verder is de minister genoemd als toezichthouder ten aanzien van het goedkeuren van de landelijke begroting (artikel 52), het beheer en de administratie (artikel 108) alsmede besluiten en regelingen van het CBA (artikel 112). Daarnaast is de minister financier ten aanzien van het bepalen van de Rijksbijdrage (artikel 38).

De relatie met de minister is sterk gewijzigd door de inwerkingtreding van de AVW 1996. In deze wet heeft de minister de bevoegdheid gekregen het voorgenomen beleid, zoals neergelegd in het beleidsplan, alsook de landelijke begroting goed te keuren (artikel 55). Daarnaast voert de minister structureel halfjaarlijks overleg met het CBA over de hoogte van de Rijksbijdrage en de daarvoor te verrichten prestaties (artikel 44). Alle besluiten die het CBA neemt worden ter kennisgeving aan de minister gezonden (artikel 84). Ook heeft de minister de bevoegdheid om besluiten en regelingen van het CBA te schorsen of te vernietigen wegens strijd met het recht of het algemeen belang (artikel 87).

Doelstellingen van de selectie V

Het opstellen van een selectielijst is verplicht voor organen van de overheid, voor zover deze vallen onder de werking van artikel 41 van de Archiefwet 1995.

Het hoofddoel van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen:

 • -

  archiefbescheiden die voor blijvende bewaring (en dus voor overbrenging naar de Rijksarchiefdienst) in aanmerking komen;

 • -

  archiefbescheiden die op termijn vernietigd kunnen worden.

De archiefbescheiden die bewaard worden moeten `een reconstructie van het handelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten opzichte van zijn omgeving op hoofdlijnen' mogelijk maken.

Bij de selectie is derhalve de vraag aan de orde welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, bewaard dienen te worden ten einde het beleid van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie met betrekking tot de zorg voor werkgelegenheid te kunnen reconstrueren.

Criteria voor de selectie VI

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in deze selectielijst geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) 4opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene criteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld.

Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/ PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden.

Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop ze werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van rijksarchivarissen op 16 juni 1997.

De nieuwe selectiecriteria onderscheiden zich van de oude criteria door een streven naar een duidelijker en eenduidige redactie van de formulering van de nieuwe criteria, teneinde de werkbaarheid te vergroten. De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. Indien een handeling met een B wordt gewaardeerd zal erbij worden vermeld op grond van welk bewaarcriterium tot deze waardering is besloten.

De thans door de Rijksarchiefdienst/

PIVOT gehanteerde algemene bewaarcriteria luiden als volgt:

Algemene selectiecriteria

Handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)

 • 1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

 • 2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

 • 3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

  Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

 • 4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

 • 5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

  Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

 • 6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

  Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

De neerslag van handelingen die niet aan de hierboven weergegeven bewaarcriteria voldoen worden niet overgebracht naar de Rijksarchiefdienst [selectievoorstel: Vernietigen (V)].

Lijst van afkortingen

AB Arbeidsbureau

ABW Algemene Bijstandswet

AD Algemeen Directeur/Algemene Directie

ANS Arbeidsbureau Nieuwe Stijl

AVW Arbeidsvoorzieningswet

AWB Algemene Wet Bestuursrecht

B&W Burgemeester & Wethouders

BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

BNL Benelux

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAS Centraal Arbeidsbureau Scheepvaart

CBA Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

CBB Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CI Communautaire Initiatieven

COR Centrale Ondernemingsraad

CTSV College van toezicht sociale verzekeringen

CV Centrum Vakopleiding

EEG Europese Economische Gemeenschap

EG Europese Gemeenschap

ESF Europees Sociaal Fonds

FEH Financieel Economisch Handboek

GAB Gewestelijk Arbeidsbureau

IAO Internationale Arbeidsorganisatie

ILO International Labour Office

JWG Jeugdwerkgarantiewet

JWGO Jeugdwerkgarantieorganisatie

KB Koninklijk Besluit

KVE Kaderwet Volwassenen Educatie

LBA Landelijk Bureau Arbeidsvoorziening

LISV Landelijk instituut sociale verzekeringen

LMBK Landelijk Meerjarenbeleidskader

LMBP Landelijk Meerjarenbeleidsplan

LNV Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministerie van)

LPB Landelijk Programma Beroepskeuzevoorlichting

MISEP Mutual Information System on Employment Policies

NOM Nationale Ombudsman

O&W Onderwijs & Wetenschappen (Ministerie van)

OC&W Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van)

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OR Ondernemingsraad

PB Publicatieblad

PGI Primair en Gemeenschappelijke Informatiesystemen

PIVOT Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

PSA Personeels- en Salarisadministratie

RAB Rijksarbeidsbureau

RBA Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

RBP Regionaal Beleidsplan

RD Regionaal Directeur/Regionale Directie

RMBP Regionaal Meerjaren Beleidsplan

SCZ Sectorale Commissie Zeescheepvaart en Mobiele Offshore

SECAM Sectorcommissie Artiesten en Musici

SER Sociaal Economische Raad

START Stichting Uitzendbureau Arbeidsvoorziening

Stb. Staatsblad

Stcrt. Staatscourant

SVB Sociale Verzekeringsbank

SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van)

TICA Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming

Trb. Tractatenblad

TRVL Tijdelijke Regeling Voorschakelvoorzieningen Leerlingwezen

TVGWJ Tijdelijke Voorziening Gemeentelijke Werkgelegenheidsinitiatieven voor Jongeren

TWAO Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs

VU Vergoedingsregeling Uitzendarbeid

WABW Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers

WAPES World Association of Public Employment Services

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen

WBA Wet Bevordering Arbeidsinpassing

WBEAA Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen

WCBO Wet Cursorisch Beroepsonderwijs

WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WPR Wet Persoonsregistratie

WSW Wet Sociale Werkvoorziening

WVA Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen

WVC Welzijn Volksgezondheid en Cultuur( Ministerie van)

WW Werkloosheidswet

WWV Wet Werkloosheidsvoorziening

Bijlage 36120.png
Bijlage 36121.png

Handelingenlijst 1991-1996 (afgesloten handelingen) 1

Actor Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) 1

Algemene bestuursaangelegenheden 1.1

1.1.1. Centrale bestuursaangelegenheden

 • nr. 1 Het voor benoeming voordragen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van het Centraal Bestuur, ingevolge art. 12, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag of afwijzing

 • nr. 2 Het vaststellen van een regeling omtrent de rechtspositie van de voorzitter van het Centraal Bestuur, ingevolge art. 14, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 3 Het vaststellen van een regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het Centraal Bestuur, ingevolge art. 14, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 4 Het voordragen tot schorsing of ontslag van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van het CBA, ingevolge art. 16, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag

  Toelichting: indien sprake is van een schorsing kan vanuit historisch of curiositeitsprincipe voor bewaren worden gekozen

 • nr. 5 Het vaststellen van een reglement van werkzaamheden van het CBA, ingevolge art. 18, eerste en tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 6 Het vaststellen van een regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van commissies ingesteld door het Centraal Bestuur, ingevolge art. 19 Regeling reglement CBA (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 7 Het vaststellen van regelingen, besluiten, vergaderverslagen en besluitenlijsten van de vergadering van het Centraal Bestuur, art. 7, 14 en 15, Regeling reglement CBA (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 8 Het ter kennis brengen aan de Minister van SZW van genomen besluiten, ingevolge art. 19 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 9 Het ter kennis brengen van CBA-besluitenlijsten aan RBA's, ingevolge art. 7, tweede lid, Regeling reglement CBA (Stcrt.1991,16).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

1.1.2 Algemene directie-aangelegenheden

 • nr. 10 Het benoemen van de Algemeen Directeur, ingevolge art. 21, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 75 jaar na geboortedatum

 • nr. 11 Het regelen van de taken en bevoegdheden van de Algemeen Directeur, ingevolge art. 21, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

1.1.3 Regionale bestuursaangelegenheden

 • nr. 12 Het bepalen van het aantal en de werkgebieden van de Regionale Besturen, ingevolge art. 9 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (4)

 • nr. 13 Het geven van aanwijzingen aan de RBA's betreffende de uitoefening van hun taken, ingevolge art. 10, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: aanwijzingen

  Waardering: B (5)

 • nr. 14 Het benoemen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het RBA, ingevolge art. 25, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag

  Toelichting: de benoemingsbesluiten worden 10 jaar bewaard na aftreden/ontslag

 • nr. 15 Het vaststellen van een regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de voorzitter, plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het RBA, ingevolge art. 27 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 16 Het schorsen en ontslaan van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het RBA, ingevolge art. 28, eerste en tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag

  Toelichting: indien sprake is van een schorsing kan vanuit historisch of curiositeitsprincipe voor bewaren worden gekozen

 • nr. 17 Het goedkeuren van het reglement van werkzaamheden van het RBA, ingevolge art. 30, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na geldigheid

 • nr. 18 Het stellen van regels omtrent het ter kennis brengen van RBA-besluiten aan het CBA, ingevolge art. 31 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 3 jaar na geldigheid

1.1.4 Instellen van commissies, raden en inspecties

 • nr. 19 Het instellen van commissies, ingevolge art. 19, eerste lid, Regeling reglement CBA (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (4)

 • nr. 20 Het benoemen van voorzitter, vice-voorzitters en leden van de commissie, ingevolge art. 19, derde lid, Regeling reglement CBA (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na aftreden/ontslag of opheffing commissie

 • nr. 21 Het stellen van nadere regels betreffende de werkwijze van de commissie, ingevolge art. 19, vierde lid, Regeling reglement CBA (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar na geldigheid

 • nr. 22 Het instellen van een raad van deskundigen die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie adviseert omtrent beroepskeuzevoorlichting en de Minister van OC&W en de Minister van LNV adviseert omtrent studiekeuzevoorlichting, ingevolge art. 74 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beluit

  Waardering: B (4)

 • nr. 23 Het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter en leden van de Raad voor Studie- en Beroepskeuze, ingevolge art. 2, tweede lid, Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na aftreden/ontslag

 • nr. 24 Het vaststellen van regels voor de reis- en verblijfkostenvergoedingen aan de voorzitter en de (plv.) leden, ingevolge art. 5, tweede lid, Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 25 Het vaststellen van regels voor de werkwijze van de Raad voor Studie- en Beroepskeuze, ingevolge art. 12 Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar na geldigheid

 • nr. 26 Het vaststellen van regels m.b.t. de taak en de organisatorische positie van de Inspectie van de Beroepskeuzevoorlichting, ingevolge art. 13 van de Invoeringswet AVW (Stb.1990, 403).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (4)

 • nr. 27 Het instellen van een Inspectie van de Beroepskeuzevoorlichting, ingevolge art 74a, eerste lid, van de AVW (Stb.1994, 546).

  Periode: 1994-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (4)

 • nr. 28 Het vaststellen van de omvang en de samenstelling van de Inspectie van de Beroepskeuzevoorlichting, ingevolge art 74a, tweede lid, van de AVW (Stb.1994, 546).

  Periode: 1994-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar

 • nr. 29 Het benoemen van de inspecteurs van de Inspectie van de Beroepskeuzevoorlichting, ingevolge art 74a, tweede lid, van de AVW (Stb.1994, 546).

  Periode: 1994-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 75 jaar na geboortedatum

1.1.5 Personele aangelegenheden

 • nr. 30 Het afsluiten van een CAO ingevolge, art. 5 Invoeringswet AVW (Stb.1990, 403).

  Periode: 1991-1996

  Product: collectieve arbeidsovereenkomsten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 31 Het vaststellen van een regeling ten aanzien van de schadeloosstelling van de voorzitter alsmede de vergoeding voor reis- en verblijfkosten van de leden en plaatsvervangende leden van de ontslagcommissie Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge 37, achtste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 32 Het voor benoeming voordragen van leden van de ontslagcommissie Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge art. 37, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na aftreden/ontslag

Financiering en planning 1.2

1.2.1 Landelijk Meerjaren Beleidskader (LMBK)

 • nr. 33 Het instellen van commissies ter advisering bij de voorbereiding van het LMBK, ingevolge art. 43, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na vaststelling LMBK

 • nr. 34 Het benoemen van leden voor commissies ter advisering bij de voorbereiding van het LMBK, ingevolge art. 43, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na aftreden/ontslag of 2 jaar na vaststelling LMBK

 • nr. 35 Het vaststellen van het LMBK en de landelijke begroting van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge en op grond van art. 46 AVW (Stb.1990,

  402).

  Periode: 1991-1996

  Product: de landelijke (meerjaren) beleidsplannen en de landelijke begrotingen

  Waardering: B (1)

1.2.2 Regionaal (Meerjaren) Beleidsplan [R(M)BP]

 • nr. 36 Het goedkeuren van het RMBP en de regionale begroting van de RBA's, ingevolge art. 50, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 3 jaar

 • nr. 37 Het opstellen en vaststellen van de regionale begroting en het RMBP, indien deze niet binnen de vastgestelde termijn door het betreffende RBA wordt ingediend, ingevolge art. 50, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: regionale begrotingen en regionale (meerjaren) beleidsplannen

  Waardering: B (1)

1.2.3 Landelijk (Meerjaren) Beleidsplan [L(M)BP] en landelijke begroting

 • nr. 38 Het vaststellen van het L(M)BP en de landelijke begroting, ingevolge art. 52, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: landelijke (meerjaren) beleidsplannen en landelijke begrotingen

  Waardering: B (1)

 • nr. 39 Het besluiten tot wijziging van de landelijke begroting, ingevolge art. 53, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (1)

1.2.4 Jaarverslag en jaarrekening

 • nr. 40 Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening, ingevolge art. 57, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: jaarverslagen en jaarrekeningen

  Waardering: B (3)

 • nr. 41 Het vaststellen van regels voor het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, ingevolge art. 57, derde en vierde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: reglementen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 42 Het laten onderzoeken van de jaarrekening door externe deskundigen, ingevolge art. 57, vijfde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: accountantsverklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar

  Toelichting: de accountantsverklaring op zich wordt bewaard

1.2.5 Algemeen Financieel Beleid

 • nr. 43 Het besluiten tot het heffen van een geldelijke bijdrage van werkgevers en werknemers, ingevolge art. 39, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 44 Het nemen van een besluit over de verdeling van middelen over de RBA's, ingevolge art. 56, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 45 Het vaststellen van regels voor het beheer van de gelden van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en voor de inrichting van begrotingen, ingevolge art. 54 en 58 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 46 Het verstrekken van inlichtingen aan de Algemene Rekenkamer die zij nodig acht om een juist inzicht te krijgen in het financieel beheer, ingevolge art. 114, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 47 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, ingevolge art. 107 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1.2.6 Retributies

 • nr. 48 Het vaststellen van besluiten met betrekking tot het instellen van retributies, ingevolge art. 42, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 49 Het goedkeuren van retributiebesluiten van het RBA, ingevolge art. 42, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

1.2.7 Financieel Beheersreglement

 • nr. 50 Het vaststellen van het Financieel Economisch Handboek (FEH) en het Handboek Administratieve Organisatie (HAO), ingevolge art. 2 Regeling Financieel Beheersreglement Arbeidsvoorzieningsorganisatie (geen Stcrt.).

  Periode: 1991-1996

  Product: handboeken

  Waardering: B (5)

 • nr. 51 Het vaststellen van een mandaatregeling voor het financieel beheer, ingevolge art. 5 Regeling Financieel Beheersreglement Arbeidsvoorzieningsorganisatie (geen Stcrt.). Periode: 1991-1996

  Product: mandaatregelingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 52 Het stellen van regels ten aanzien van de reservevorming, ingevolge art. 40 Regeling Financieel Beheersreglement Arbeidsvoorzieningsorganisatie (geen Stcrt.).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 53 Het vaststellen van regels ten aanzien van de financiering van scholingsvoorziening als bedoeld in art. 98 van de AVW (Stb. 1990, 402), ingevolge art 41 Regeling Financieel Beheersreglement Arbeidsvoorzieningsorganisatie (geen Stcrt.).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 54 Het vaststellen van regels voor het opstellen van een toelichting bij de opgave van financiële gegevens ten aanzien van de realisatie van de doel- en taakstellingen, ingevolge art 25 Regeling Financieel Beheersreglement Arbeidsvoorzieningsorganisatie (geen Stcrt.).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

1.3. Samenwerking

1.3.1 Samenwerking met intermediairs

 • nr. 55 Het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangend leden van het bestuur van START, ingevolge art. 4, derde lid, 9 en 10 Statuten van START d.d. 3-10-1991.

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag

 • nr. 56 Het goedkeuren van wijzigingen in de statuten van START, ingevolge art. 16, tweede lid, Statuten van START d.d. 3-10-1991.

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 57 Het goedkeuren van de begroting van START ingevolge, art. 14, derde lid, Statuten van START d.d. 3-10-1991.

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na goedkeuring

1.3.2 Samenwerking met uitkeringsinstanties

 • nr. 58 Het besluiten tot samenwerking met de gemeenten bij de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces, art. 3a, ABW (Stb.1973, 395).

  Periode: 1991-1995

  Product:

  Waardering: B (5)

1.3.3 Samenwerking op het gebied van scholing

 • nr. 59 Het vaststellen van een regeling (voorlopige) openbare aanbestedingsprocedure voor scholing, als bedoeld in art. 24, tweede lid, KVE (Stb.1991, 709).

  Periode: 1991-1993

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 60 Het instemmen met een regeling van het Ministerie van OC&W betreffende het aanwijzen van activiteiten waarop de verplichting van openbare aanbesteding niet van toepassing is, ingevolge art. 24, derde lid, KVE (Stb.1991, 709).

  Periode: 1992-1995

  Product: beschikkingen

  Waardering: B (5)

 • nr. 61 Het geven van nadere aanwijzingen voor inrichting van een openbare uitvoeringsnotitie scholingsplanning, ingevolge art. 3, tweede lid, Regeling openbare inschrijvingsprocedure Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Stcrt.1994, 192).

  Periode: 1994-1995

  Product: aanwijzingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 62 Het adviseren van de Minister van Onderwijs & Wetenschappen over de spreiding en situering van de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs, ingevolge art. F.3, eerste lid, Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb.1992, 337).

  Periode: 1992 - 1995

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afdoening

 • nr. 63 Het vaststellen van besluiten over het financieren uit eigen middelen van scholing, ingevolge art 98, eerste lid, onderdeel a, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 64 Het vaststellen van besluiten over het aanwenden van middelen van de Rijksoverheid voor scholing, ingevolge art 98, eerste lid, onderdeel b, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

1.4. Registratie en Informatie

 • nr. 65 Het vaststellen van regels voor de registratie, ingevolge art. 66, eerste lid, AVW (Stb. 1990, 402)

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 66 Het vaststellen van regels t.a.v. de gegevens die in het registratiebewijs worden vermeld, ingevolge art. 69 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 67 Het vaststellen van de termijnen gedurende welke de registratie wordt gehandhaafd, ingevolge art. 67 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 68 Het besluiten tot een verplichte vacature-registratie van werkgevers bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge art. 71, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 69 Het vaststellen van reglementen voor persoonsregistraties als bedoeld in art.19, eerste lid, Wet Persoonsregistraties, ingevolge art. 66, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 70 Het verstrekken van gegevens over individuele geregistreerde werkzoekenden aan het CBS, ingevolge art 119, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 71 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement Persoonsregistratie Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991-1993

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 72 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 10 Reglement Persoonsregistratie Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991-1993

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 73 Het registreren van vreemdelingen en werkgevers in het kader van de uitvoering van de WABW, ingevolge art. 2 Reglement persoonsregistratie WABW (Stcrt.1990, 235).

  Periode: 1991-1993

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 3 jaar na registratie (ingevolge art.7, eerste lid, Reglement persoonsregistratie WABW (Stcrt.1990, 235)

 • nr. 74 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 6 Reglement persoonsregistratie WABW (Stcrt.1990, 235).

  Periode: 1991-1993

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 75 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 5, tweede lid, Reglement persoonsregistratie WABW (Stcrt.1990, 235).

  Periode: 1991-1993

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1.5. Internationale aangelegenheden

 • nr. 76 Het registreren van gegevens van stagiaires, ingevolge het Multilateraal stagiaireverdrag van 17-4-1950 (Stb.1951, 172 en Trb.98) en de onderstaande stagiaireverdragen:

  Zweden - Nederland van 1949

  Noorwegen - Nederland van 28 juni 1951, Trb.1951, 98

  Finland - Nederland van 1951

  Oostenrijk - Nederland van 1954.

  Periode: 1991 - 1993

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na plaatsing of afwijzing

 • nr. 77 Het uitbrengen van waarderingen van buitenlandse diploma's, ingevolge circulaire van 5 juli 1990, kenmerk BE 901654, aan de directeuren van de GAB 's en de districtsmanagers voor de Arbeidsvoorziening.

  Periode: 1991 - 1993

  Product: diplomawaarderingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na afwikkeling

1.6 . Adviestaak

 • nr. 78 Het adviseren van de Minister van SZW over het arbeidsvoorzieningsbeleid, ingevolge art. 76, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: adviezen

  Waardering: B (1)

 • nr. 79 Het adviseren van de Tweede Kamer over wetsvoorstellen ten behoeve van het arbeidsvoorzieningsbeleid, ingevolge art. 76, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: adviezen

  Waardering: B (1)

 • nr. 80 Het verstrekken van arbeidsmedisch advies aan geregistreerde werkzoekenden, ingevolge art. 75 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991 - 1993

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1.7. Subsidietaak

1.7.1 Algemene subsidie-aangelegenheden

 • nr. 81 Het vaststellen, wijzigen, verlengen en intrekken van een subsidieregeling, ingevolge art. 99, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 82 Het toekennen van een subsidie, ingevolge art. 99, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 83 Het bekendmaken van subsidieregelingen, ingevolge art. 101 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 84 Het afwikkelen van subsidie-aanvragen op grond van een regeling waarvan de uitvoering van rechtswege op de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is overgegaan, ingevolge art. 7, tweede lid, Invoeringswet AVW (Stb.1990, 403)

  Periode: 1991

  Product: financiële bescheiden

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

  Toelichting: Het gaat hier om de volgende subsidieregelingen:

  Rijkssubsidieregeling beroepskeuzevoorlichting 1986 (Stcrt.1986, 96);

  Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid (Stcrt.1987,133);

  Subsidieregeling voor de Centra voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening (Stcrt. 1988, 215);

  Bijdrageregeling Bedrijfstakgewijze Scholing (Stcrt. 1989, 88);

  Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen 1987/1988; (Beleidsbrief van de Minister van SZW van 6 april 1987, ARBVO/HAM/DAB/II-6/8706179) Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen 1988/1989;

  Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen

  1989/1990 (Beleidsbrief van de Minister van SZW van 18 mei 1989, ARBVO/SI/89/0522); Bijdrageregeling Vakopleiding Leerlingwezen 1990/1991 (Beleidsbrief van de Minister van SZW van 11 mei 1990, ARBVO/SI/90/3789).

1.7.2 Plaatsingsbevorderende subsidieregelingen

 • nr. 85 Het vaststellen van een subsidieregeling voor de training en begeleiding van werklozen, ingevolge art. 7 van de Wet Vermeend Moor (Stb.1989, 346).

  Periode: 1991-1995

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 86 Het opstellen van ESF-operationele programma's, ingevolge art. 2, derde lid, van de bestuursovereenkomst met de Minister van SZW (Stcrt.1991, 192)

  Periode: 1991-1996

  Product: programma's

  Waardering: B (5)

 • nr. 87 Het jaarlijks vaststellen van regionale budgetten, ingevolge art. 5, tweede lid, van de Regeling ESF (Stcrt.1991, 220)

  Periode: 1991 - 1994

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na financiële afwikkeling

1.7.3 Regelingen inzake scholing en beroepskeuzevoorlichting

 • nr. 88 Het vaststellen van algemene nadere voorwaarden voor de toekenning van subsidie aan een contactcentrum onderwijs-arbeid, ingevolge art. 2, tweede lid, Subsidieregeling contactcentra onderwijs - arbeid (Stcrt.1991, 80)

  Periode: 1991 - 1992

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 89 Het vaststellen van nadere voorschriften voor contactcentra onderwijs - arbeid voor de inrichting van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening, ingevolge art. 8, tweede lid, onderdeel e, en art. 11, tweede lid, Subsidieregeling contactcentra onderwijs - arbeid (Stcrt.1991, 80)

  Periode: 1991 - 1992

  Product: voorschriften

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 90 Het (terug)vorderen van roerende en onroerende zaken van een contactcentrum onderwijs - arbeid, ingevolge art. 15, tweede lid, Subsidieregeling contactcentra onderwijs - arbeid (Stcrt.1991, 80)

  Periode: 1991 - 1992

  Product: beschikking

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 91 Het jaarlijks vaststellen van een tabel, waarin de huisvestings- en personele kosten per CBB worden vermeld, de taakstelling en de doelgroepen waarvoor de toeslag geldt, ingevolge art. 3, veertiende lid, Subsidieregeling voor de Centra voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening (Stcrt.1991, 17)

  Periode: 1991 - 1994

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 92 Het jaarlijks vaststellen van het bedrag dat voor toezeggingen beschikbaar is, ingevolge art. 9, eerste lid, Bijdrageregeling Bedrijfstaksgewijze Scholing (Stcrt.1991, 17).

  Periode: 1991 - 1994

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 93 Het bekendmaken van de uitputting van gereserveerde middelen, ingevolge art. 9, derde lid, Bijdrageregeling Bedrijfstaksgewijze Scholing (Stcrt.1991, 17)

  Periode: 1991 - 1994

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 94 Het vaststellen van de subsidieregeling voor de beroepskeuzevoorvoorlichting, ingevolge art. 72 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 95 Het vaststellen van een Landelijk Programma Beroepskeuzevoorlichting, ingevolge

  art. 3, zevende lid, Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1991-1992 (Stcrt.1991, 80)

  Periode: 1991 - 1992

  Product: landelijk programma beroepskeuzevoorlichting

  Waardering: B (1)

 • nr. 96 Het goedkeuren van een afwijkende bestuurssamenstelling van een RDC, ingevolge art. 4, derde lid, en art. 33, vierde lid, Subsidieregeling Regionale Dienstencentra (Stcrt.1991, 245)

  Periode: 1992 - 1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na goedkeuring

 • nr. 97 Het jaarlijks vaststellen van regionale budgetten, ingevolge art. 6, derde lid, Subsidieregeling Regionale Dienstencentra (Stcrt.1991, 245)

  Periode: 1992 - 1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

1.8. Uitvoeringstaak Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW)/Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

 • nr. 98 Het vaststellen van beleidsregels met betrekking tot uitvoering van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (Stb.1978, 737).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: beleidsregels

  Waardering: B (5)

 • nr. 99 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW betreffende de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 5 Delegatiebesluit uitvoering WABW (Stcrt.1991, 4).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 100 Het verlenen en intrekken van vergunningen voor tewerkstelling van vreemdelingen, ingevolge art. 4, 9 en 10 WABW (Stb.1978, 737).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: vergunningen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na intrekking of afwijzing

 • nr. 101 Het afgeven van verklaringen voor tewerkstelling van vreemdelingen, ingevolge art. 3 WABW (Stb.1978, 737).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: verklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na intrekking of afwijzing

 • nr. 102 Het vaststellen of het herzien van een vergunningenlimiet op aanvraag van de werkgever, ingevolge art. 12 WABW (Stb.1978, 737).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na vaststelling

 • nr. 103 Het uitbrengen van een jaarverslag aan de Minister van SZW omtrent de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 4 Delegatiebesluit uitvoering WABW (Stcrt.1991, 4).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: jaarverslagen

  Waardering: B (3)

 • nr. 104 Het vaststellen van beleidsregels met betrekking tot uitvoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Stb.1994, 959).

  Periode: 1995 - 1996

  Product: beleidsregels

  Waardering: B (5)

 • nr. 105 Het afgeven, verlengen en intrekken van vergunningen voor tewerkstelling van vreemdelingen, ingevolge art. 5 van de WAV (Stb.1994, 959).

  Periode: 1995-1996

  Product: vergunningen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na intrekking of afwijzing

 • nr. 106 Het uitbrengen van een jaarverslag aan de Minister van SZW omtrent de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 10 Delegatie- en uitvoeringsbesluit WAV (Stcrt.1995, 168).

  Periode: 1995-1996

  Product: jaarverslagen

  Waardering: B (3)

2. Actor Algemeen Directeur

 • nr. 107 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, ingevolge art. 107 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 108 Het aanwijzen van functionarissen die het secretariaat van de commissie voeren, ingevolge art. 19, zesde lid, Regeling reglement CBA (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na vertrek uit de functie

 • nr. 109 Het benoemen van de secretaris en zijn medewerkers van de Raad voor Studie- en Beroepskeuze, ingevolge art. 4, vierde lid, Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na vertrek uit functie

 • nr. 110 Het aanwijzen van functionarissen die met de voorbereiding van de op het bezwaarschrift te nemen beschikking zijn belast, ingevolge art. 4, eerste lid, van de Regeling Bezwaarschriftenprocedure WABW (Stcrt.1991, 128).

  Periode: 1991 - 1993

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na vertrek uit functie

 • nr. 111 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW betreffende de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 5 van het Delegatiebesluit uitvoering WABW (Stcrt.1991, 4).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

3. Actor Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)

3.1. Algemene bestuursaangelegenheden

 • nr. 112 Het vaststellen van een reglement van werkzaamheden van het RBA, ingevolge art. 30, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 113 Het ter kennis brengen aan het CBA van genomen besluiten door het RBA, ingevolge art. 31 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 114 Het benoemen van één of meer Regionaal Directeuren, ingevolge art. 33, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 75 jaar na geboortedatum

 • nr. 115 Het regelen van de taken en bevoegdheden van de Regionaal Directeur, ingevolge art. 33, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 116 Het instellen van een commissie van advies, ingevolge art. 24, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (4)

 • nr. 117 Het voor benoeming voordragen van de (plaatsvervangend) voorzitter(s) van het RBA, ingevolge art. 25, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag of afwijzing

 • nr. 118 Het voor schorsing of ontslag voordragen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van het RBA, ingevolge art. 28, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag

3.2. Financiering en planning

3.2.1 Regionaal (Meerjaren) Beleidsplan [R(M)BP]

 • nr. 119 Het vaststellen van het R(M)BP en de regionale begroting, ingevolge art. 47, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: regionale (meerjaren) beleidsplannen en regionale begrotingen

  Waardering: B (1)

 • nr. 120 Het besluiten tot wijziging van de regionale begroting van de RBA's, ingevolge art. 53, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (1)

3.2.2 Jaarverslag en jaarrekening

 • nr. 121 Het vaststellen van het jaarverslag van het RBA, ingevolge art. 57, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: jaarverslagen

  Waardering: B (3)

3.2.3 Algemeen Financieel Beleid

 • nr. 122 Het verstrekken van inlichtingen aan de Algemene Rekenkamer over het financieel beheer, ingevolge art. 114, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 123 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, ingevolge art. 107 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

3.2.4 Retributies

 • nr. 124 Het vaststellen van besluiten voor het instellen van retributies, ingevolge art. 42, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

3.3. Samenwerking

3.3.1 Samenwerking met uitkeringsinstanties

 • nr. 125 Het uitbrengen van advies aan B&W van de gemeenten over het stellen van voorwaarden bij inschakeling in het arbeidsproces van een uitkeringsgerechtigde, ingevolge art. 31 van de ABW (Stb.1973, 395).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

3.3.2 Samenwerking op het gebied van scholing

 • nr. 126 Het verlenen van een subsidie voor specifieke scholing nadat een openbare inschrijvingsprocedure is gevolgd, ingevolge art. 24, eerste en tweede lid, KVE (Stb.1991, 709).

  Periode: 1992 - 1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 127 Het adviseren van de gemeenten inzake de regionale plannen volwasseneneducatie, ingevolge art. 20, vierde lid, KVE (Stb.1991, 709).

  Periode: 1992 - 1996

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afdoening

 • nr. 128 Het vaststellen van een plan voor de activiteiten specifieke scholing, onderdeel cursorisch beroepsonderwijs, ingevolge art. 23, eerste lid, KVE (Stb.1991, 709).

  Periode: 1992 - 1996

  Product: plannen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afdoening

 • nr. 129 Het vaststellen van een Openbare Uitvoeringsnotitie Scholingsplanning ingevolge Regeling openbare inschrijvingsprocedure Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Stcrt.1994, 192).

  Periode: 1994 - 1996

  Product: Openbare Uitvoeringsnotitie Scholingsplanning

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afdoening

 • nr. 130 Het opstellen van nadere criteria voor de toetsing van de Openbare Uitvoeringsnotities Scholingsplanning ingevolge Regeling openbare inschrijvingsprocedure Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Stcrt.1994, 192).

  Periode: 1994 - 1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afdoening

 • nr. 131 Het adviseren van de Minister van Onderwijs & Wetenschappen over de toekenning van een afdeling beroepsbegeleidend onderwijs aan een school, ingevolge art. 3.4 Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb.1992, 337).

  Periode: 1992 - 1995

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afdoening

3.4. Registratie en informatie

 • nr. 132 Het registreren van werkzoekenden, ingevolge art. 61, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 6 maanden na uitschrijving of 7 jaar na beëindiging van de maatregel of subsidietoekenning [ingevolge art. 7 Reglement Persoonsregistratie Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt.1991, 16)]

  Toelichting: indien de registratiegegevens van werkzoekenden als eerste stuk onderdeel uitmaken van een dossier over de maatregel of subsidie- toekenning kunnen de gegevens ook na 6 maanden worden vernietigd

 • nr. 133 Het registreren van vraag naar arbeidskrachten, ingevolge art. 61, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 6 maanden na uitschrijving

 • nr. 134 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 6 Reglement Persoonsregistratie Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991- 1993

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 135 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 9 Reglement Persoonsregistratie Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt.1991, 16).

  Periode: 1991- 1993

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

3.5. Subsidietaak

 • nr. 136 Het vaststellen, wijzigen, verlengen en intrekken van een subsidieregeling, ingevolge art. 99, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 137 Het toekennen van een subsidie, ingevolge art. 99, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 138 Het bekendmaken van subsidieregelingen, ingevolge art 101, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 139 Het afwikkelen van subsidieaanvragen op grond van een regeling waarvan de uitvoering van rechtswege op de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is overgegaan, ingevolge art. 7, tweede lid, Invoeringswet AVW (Stb.1990, 403).

  Periode: 1991

  Product: financiële bescheiden

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

  Toelichting Het betreft hier o.m. de volgende subsidieregelingen:

  Subsidieregeling Vrouw en Werkwinkels (Stcrt.1987, 174);

  Kaderregeling Scholing (Stcrt.1990, 105)

 • nr. 140 Het bekend maken welk budget beschikbaar is voor de plaatsing van werklozen alsmede dat door uitzendbureaus kan worden ingeschreven op de uitvoering van de Vergoedingsregeling Uitzendarbeid, ingevolge art. 2, eerste en tweede lid, Vergoedingsregeling Uitzendarbeid (Stcrt.1991, 17).

  Periode: 1991 - 1992

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 141 Het bekend maken dat door uitzendbureaus kan worden ingeschreven op de uitvoering van de Kaderregeling Uitzendarbeid, ingevolge art. 4 Kaderregeling Uitzendarbeid (Stcrt.1992, 239).

  Periode: 1993 - 1994

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 142 Het ter kennis brengen aan het CBA van geselecteerde uitzendbureaus die participeren in de uitvoering van de Vergoedingsregeling Uitzendarbeid, ingevolge art. 5, zesde lid, Vergoedingsregeling Uitzendarbeid (Stcrt.1991, 17).

  Periode: 1991 - 1992

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 143 Het ter kennis brengen aan het CBA van geselecteerde uitzendbureaus die participeren in de uitvoering van de Kaderregeling Uitzendarbeid, ingevolge art. 5, tweede lid, Kaderregeling Uitzendarbeid (Stcrt.1992, 239).

  Periode: 1993 - 1994

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 144 Het goedkeuren van een afwijkende bestuurssamenstelling van een RDC, ingevolge art. 4, derde lid, en art. 33, vierde lid, Subsidieregeling Regionale Dienstencentra (Stcrt.1991, 245).

  Periode: 1992 - 1996

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na goedkeuring

3.6. Uitvoeringstaak Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW)/Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

 • nr. 145 Het adviseren van het CBA over een tewerkstellingsvergunning, ingevolge art. 2, eerste lid, Delegatiebesluit uitvoering WABW (Stcrt.1991, 4).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 146 Het adviseren van het CBA over een vergunningenlimiet, ingevolge art. 2, tweede lid, Delegatiebesluit uitvoering WABW (Stcrt.1991, 4).

  Periode: 1991-1995

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 147 Het adviseren van het CBA over een tewerkstellingsvergunning, ingevolge art. 3 Delegatie- en uitvoeringsbesluit WAV (Stcrt.1995, 168).

  Periode: 1995-1996

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

3.7. Uitvoeringstaak Tijdelijke Voorziening Gemeentelijke Werkgelegenheidsinitiatieven voor Jongeren (TVGWJ)

 • nr. 148 Het uitbrengen van advies aan de Minister van SZW over gemeentelijke initiatieven in het kader van jeugdwerkloosheid, ingevolge art. 4, tweede lid, TVGWJ (Stcrt.52, 1987).

  Periode: 1991

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na afwikkeling

3.8. Uitvoeringstaak Wet Vermeend Moor/ Wet Bevordering Arbeidsinpassing (WBA)

 • nr. 149 Het verstrekken van een premievrijstellingsverklaring aan de werkgever en werkloze, ingevolge art. 4, eerste lid, Wet Vermeend Moor (Stb.1989, 346).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: verklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 150 Het informeren over de premievrijstelling van de bedrijfsvereniging en de rijksbelastingdienst, ingevolge art. 9 en art. 10, tweede lid, van besluit van de Minister van SZW van 24 juli 1989 (Stcrt.1989, 147).

  Periode: 1991 - 1995

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

3.9. Uitvoeringstaak Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO)

 • nr. 151 Het informeren van een onderwijsinstelling over het wachtgeldersaanbod, ingevolge art. 6, tweede lid, TWAO (Stb.1992, 381).

  Periode: 1993 - 1995

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 152 Het vaststellen van een ontheffing voor het aanstellen van een wachtgelder, ingevolge art 9, vierde, vijfde en zesde lid, TWAO (Stb.1992, 381).

  Periode: 1993 - 1995

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

4. Actor Regionaal Directeur

 • nr. 153 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, ingevolge art. 107 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 154 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW betreffende de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 5 van het Delegatiebesluit uitvoering WABW (Stcrt.1991, 4).

  Periode: 1991 - 1995

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

5. Actor Raad voor Studie- en Beroepskeuze

 • nr. 155 Het uitbrengen van adviezen aan het CBA omtrent de beroepskeuzevoorlichting, ingevolge art. 74 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: adviezen

  Waardering: B (1)

 • nr. 156 Het uitbrengen van adviezen aan de Minister van OC&W en de Minister van LNV omtrent de studiekeuzevoorlichting, ingevolge art. 74 AVW (Stb.1990, 402)

  Periode: 1991-1996

  Product: adviezen

  Waardering: B (1)

 • nr. 157 Het uitbrengen van advies aan het CBA omtrent de benoeming van de voorzitter van de Raad voor Studie- en Beroepskeuze, ingevolge art. 2, vierde lid, Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na aftreden/ontslag

 • nr. 158 Het instellen van commissies, ingevolge art. 8 Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na opheffing

 • nr. 159 Het opstellen van een werkprogramma en een begroting, ingevolge art.11, eerste lid, Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: programma's en begrotingen

  Waardering: B (1)

 • nr. 160 Het uitbrengen van een jaarverslag aan het CBA, ingevolge art. 11, tweede lid, Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: jaarverslagen

  Waardering: B (3)

 • nr. 161 Het uitbrengen van een rapport aan het CBA waarin de taakstelling van de Raad voor Studie- en Beroepskeuze wordt onderzocht ingevolge art. 11, derde lid Regeling instelling Raad voor Studie- en Beroepskeuze (Stcrt.1991, 12).

  Periode: 1991-1996

  Product: rapporten

  Waardering: B (2)

6. Actor Inspectie van de Beroepskeuzevoorlichting

 • nr. 162 Het goedkeuren van een werkplan van een instelling voor beroepskeuzevoorlichting, ingevolge art. 9, eerste lid, Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1991-1992 (Stcrt.1991, 80).

  Periode: 1991 - 1992

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

 • nr. 163 Het uitbrengen van een jaarverslag aan de Minister van O&W en aan het CBA over toezicht en controle op de naleving van de Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting, ingevolge art. 29, vijfde lid, Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1991-1992 (Stcrt.1991, 80).

  Periode: 1991 - 1992

  Product: jaarverslagen

  Waardering: B (3)

 • nr. 164 Het rapporteren aan het CBA en het betrokken RBA over het toezicht op de beroepskeuzevoorlichting, ingevolge art. 2, onderdeel b, Organisatiebesluit Inspectie van de Beroepskeuzevoorlichting (Stcrt. 1990, 251) en art. 74a, eerste lid, sub b, AVW (Stb.1994, 546).

  Periode: 1991 - 1996

  Product: rapporten

  Waardering: B (2)

7. Actor Sectorcommissie Artiesten en Musici (SECAM)

 • nr. 165 Het uitbrengen van advies aan het CBA en de RBA's inzake beroepsbeoefenaars op het gebied van kunsten en amusement, ingevolge art. 2, eerste lid, CBA-besluit 1992/114 (geen Stcrt.).

  Periode: 1993-1996

  Product: adviezen

  Waardering: B (1)

 • nr. 166 Het ter kennis brengen aan het CBA, de AD en de concentratie RBA's van verslagen van vergaderingen, ingevolge art. 12, tweede lid, Huishoudelijk reglement SECAM.

  Periode: 1993-1996

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

8. Overige actoren

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • nr. 167 Het bij de Kroon voordragen van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het CBA, ingevolge art. 12, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: koninklijke besluiten

  Waardering:

 • nr. 168 Het instellen van een Ontslagcommissie, ingevolge art. 37, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode; 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering:

 • nr. 169 Het benoemen van de leden en de plaatsvervangende leden van de Ontslagcommissie, ingevolge art. 37, derde en vierde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: besluiten

  Waardering:

 • nr. 170 Het bij Algemene Maatregel van Bestuur stellen van regels omtrent de herziening van de rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan de hand van de ontwikkelingen van de lonen en prijzen, ingevolge art. 38, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: algemene maatregelen van bestuur

  Waardering:

 • nr. 171 Het bij Algemene Maatregel van Bestuur stellen van regels t.a.v. de afdracht van de opbrengst van de heffingen door het Algemeen Werkloosheidsfonds aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge art. 41 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: algemene maatregelen van bestuur

  Waardering:

 • nr. 172 Het ter kennis brengen van het ontwerp van het LMBK en de landelijke begroting aan de beide Kamers der Staten-Generaal, ingevolge art. 46, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: kennisgevingen

  Waardering:

 • nr. 173 Het goedkeuren van de landelijke begroting ingevolge art. 52, tweede lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 • nr. 174 Het ter kennis brengen van de goedgekeurde (definitieve) landelijke begroting en het L(M)BP aan de beide Kamers der Staten-Generaal, ingevolge art. 52, derde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: kennisgevingen

  Waardering:

 • nr. 175 Het ter kennis brengen van wijzigingen in de definitieve landelijke begroting aan beide Kamers der Staten-Generaal, ingevolge art. 53, vijfde lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: kennisgevingen

  Waardering:

 • nr. 176 Het ter kennis brengen van de jaarrekening en het jaarverslag aan beide Kamers der Staten-Generaal, ingevolge art. 57, zevende lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product kennisgevingen

  Waardering:

 • nr. 177 Het goedkeuren, schorsen of vernietigen van besluiten en regelingen van het CBA, als bedoeld in art. 14, 39, eerste lid, en 58 van de AVW, ingevolge art. 109 en 112 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen en koninklijke besluiten

  Waardering:

 • nr. 178 Het bij Algemene Maatregel van Bestuur treffen van voorzieningen wanneer de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de uit een wet voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, ingevolge art. 115 AVW, eerste lid, (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: algemene maatregelen van bestuur

  Waardering:

 • nr. 179 Het goedkeuren van een door het CBA vastgestelde regeling betreffende de rechtspositie van de voorzitter van het Centraal Bestuur als bedoeld in art. 14, eerste lid, van de AVW, ingevolge art. 109 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 • nr. 180 Het goedkeuren van een door het CBA vastgestelde regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het Centraal Bestuur, als bedoeld in art. 14, tweede lid, van de AVW, ingevolge art. 109 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering:

Minister van Financiën

 • nr. 181 Het goedkeuren van regelingen als bedoeld in art. 58 van de AVW, ingevolge art. 109 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: beschikkingen

  Waardering:

2. Handelingenlijst 1991-1997 (lopende handelingen)

Algemene handelingen

 • nr. 182 Het deelnemen aan advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de organisatie berust.

  Periode: 1991 -

  Product: verslagen, notulen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na dato vergadering of na 1 jaar stopzetting deelname

 • nr. 183 Het voordragen van leden van advies- en overlegcommissies waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat niet bij de organisatie berust.

  Periode: 1991 -

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na voordracht of na 1 jaar stopzetting deelname

 • nr. 184 Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen omtrent arbeidsvoorzieningsaangelegenheden waarvan het voorzitterschap en/of secretariaat bij de organisatie berust.

  Periode: 1991 -

  Product: verslagen, notulen

  Waardering: B (1)

  Toelichting:

  • -

   bij wisselend voorzitterschap en/of secretariaat zal bewaring bij het CBA plaatsvinden

  • -

   commissies ingesteld door het CBA blijven bewaard, behoudens uitvoerende correspondentie die onder andere handelingen valt

  • -

   dossiers van overleg (commissies, werkgroepen, werkoverleg, projecten) worden vernietigd mits zij in gecomprimeerde vorm in dossiers van een hoger overlegorgaan bewaard worden

 • nr. 185 Het voeren van (verweer in) civielrechtelijke procedures.

  Periode: 1991-

  Product: verweerschriften

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afwikkeling van de procedure

 • nr. 186 Het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en convenanten.

  Periode: 1991-

  Product: overeenkomsten, convenanten

  Waardering: B (5)

  Toelichting: voorbereidende stukken worden na 5 jaar vernietigd

 • nr. 187 Het toekennen van een subsidie ingevolge een samenwerkingsovereenkomst of convenant.

  Periode: 1991-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 188 Het voorbereiden, vaststellen en evalueren van het arbeidsvoorzieningsbeleid.

  Periode: 1991-

  Product: beleidsnota's, beleidsnotities, rapporten, adviezen, evaluaties.

  Waardering: B (1,2)

 • nr. 189 Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van bestuursorganen omtrent arbeidsvoorzieningsaangelegenheden.

  Periode: 1991-

  Product: verslagen, notulen

  Waardering: B (1)

 • nr. 190 Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overlegorganen omtrent arbeidsvoorzieningsaangelegenheden.

  Periode: 1991-

  Product: verslagen, notulen

  Waardering: B (1)

 • nr. 191 Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overlegorganen van internationale organisaties omtrent arbeidsvoorzienings- aangelegenheden.

  Periode: 1991-

  Product: verslagen, notulen, notities, rapporten

  Waardering: B (1)

 • nr. 192 Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot het arbeidsvoorzieningsbeleid.

  Periode: 1991-

  Product: voorlichtingsmateriaal

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na vervallen

  Toelichting: van het gedrukte materiaal wordt een exemplaar bewaard. De voorbereidende stukken worden vernietigd

 • nr. 193 Het opstellen van de opdracht en het vaststellen van het rapport terzake van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het arbeidsvoorzieningsbeleid.

  Periode: 1991-

  Product: nota's, notities, onderzoeksrapporten

  Waardering: B (1,2)

 • nr. 194 Het voorbereiden en begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het arbeidsvoorzieningsbeleid.

  Periode: 1991-

  Product: nota's, notities

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

 • nr. 195 Het verstrekken van incidentele subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die actief zijn op het gebied van het arbeidsvoorzieningsbeleid.

  Periode: 1991-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar

 • nr. 196 Het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake het arbeidsvoorzieningsbeleid.

  Periode: 1991-

  Product: brieven, notities

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1 . Actor Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA)

1.1. Algemene bestuursaangelegenheden

1.1.1 Centrale bestuursaangelegenheden

 • nr. 197 Het vaststellen van een regeling omtrent de rechtspositie van de voorzitter van het Centraal Bestuur, ingevolge art.19, onderdeel a, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 198 Het vaststellen van een regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het Centraal

  Bestuur, ingevolge art. 19, onderdeel b, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 199 Het vaststellen van een reglement van werkzaamheden van het CBA, ingevolge art. 23 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 200 Het vaststellen van een regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van commissies ingesteld door het Centraal Bestuur, ingevolge art. 28 Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 201 Het ter kennis brengen aan de Minister van SZW van genomen besluiten, ingevolge art. 84 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

1.1.2 Algemene directie-aangelegenheden

 • nr. 202 Het benoemen van leden van de Algemene Directie, ingevolge art. 25 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 75 jaar na geboortedatum

1.1.3 Regionale bestuursaangelegenheden

 • nr. 203 Het uitbrengen van advies aan de Minister van SZW over het aantal van de Regionale Besturen en hun werkgebieden, ingevolge art. 13 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: adviezen

  Waardering: B (4)

 • nr. 204 Het schorsen of vernietigen van besluiten van Regionale Besturen, ingevolge art. 16, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: beschikkingen

  Waardering: B (2)

 • nr. 205 Het benoemen van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het RBA, ingevolge art. 30, vierde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag

  Toelichting: het benoemingsbesluit wordt 10 jaar bewaard na aftreden/ontslag

 • nr. 206 Het vaststellen van een regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de voorzitter, plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het RBA, ingevolge art. 32 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 207 Het schorsen en ontslaan van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het RBA, ingevolge art. 33 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag

 • nr. 208 Het goedkeuren van het reglement van werkzaamheden van het RBA, ingevolge art. 13, vierde lid, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na geldigheid

 • nr. 209 Het stellen van regels omtrent het ter kennis brengen van RBA-besluiten aan het CBA, ingevolge art. 36 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 3 jaar na geldigheid

1.1.4 Instellen van commissies, raden en inspecties

 • nr. 210 Het instellen van commissies, ingevolge art. 28, eerste en tweede lid, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (4)

 • nr. 211 Het benoemen van voorzitter, vice-voorzitters en leden van de commissie, ingevolge art. 28, derde lid, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na aftreden/ontslag of opheffing commissie

 • nr. 212 Het stellen van nadere regels betreffende de werkwijze van de commissie, ingevolge art. 28, vierde lid, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar na geldigheid

1.1.5 (Mede)oprichten en deelnemen in rechtspersonen

 • nr. 213 Het (mede)oprichten en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met de samenwerking met derden voor het verrichten van de taken en diensten, art. 10, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: oprichtingsakte, statuten, verslaglegging naar de oprichters b.v.

  jaarverslagen

  Waardering: B (5)

1.1.6 Personele aangelegenheden

 • nr. 214 Het vaststellen van een regeling ten aanzien van de schadeloosstelling van de voorzitter alsmede de vergoeding voor reis- en verblijfkosten van de leden en plaatsvervangende leden van de ontslagcommissie Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge art. 43, achtste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 215 Het voor benoeming voordragen van leden van de ontslagcommissie Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge art. 43, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na aftreden/ontslag

1.1.7 Klachten, beroep en bezwaar

 • nr. 216 Het behandelen van een klacht, ingevolge art. 2 Klachtenregeling CBA (besluit nr. 1992/116) (geen Stcrt. ).

  Periode: 1991-

  Product: brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

 • nr. 217 Het verstrekken van inlichtingen aan de Nationale Ombudsman (NOM) n.a.v. klachten van burgers, ingevolge de Wet op de Nationale Ombudsman (Stb.1981, 35).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na uitbrengen definitief rapport NOM

 • nr. 218 Het voeren van verweer in administratiefrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures inzake het arbeidsvoorzieningsbeleid.

  Periode: 1991-

  Product: verweerschriften

  Waardering: B (3)

 • nr. 219 Het beschikken op bezwaarschriften tegen een besluit inzake het arbeidsvoorzieningsbeleid.

  Periode: 1991-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

1.1.8 Anti-discriminatiecode

 • nr. 220 Het vaststellen van een anti-discriminatiecode, conform de norm zoals gesteld in artikel 1 van de Grondwet.

  Periode: 1993-

  Product: anti-discrminatiecode

  Waardering: B (5)

1.1.9 Overleg met de Minister van SZW

 • nr. 221 Het voeren van overleg met de Minister van SZW, ingevolge art. 14, eerste lid, onderdeel e, en art. 44, eerste lid, onderdeel a en b, AVW 1996 (Stb.1996, 618). Periode: 1997-

  Product: verslagen, notulen

  Waardering: B (3)

1.2. Financiering en planning

1.2.1 Landelijk Meerjaren Beleidskader (LMBK)

 • nr. 222 Het opstellen van een meerjarenbeleidskader, ingevolge art. 49 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: meerjarenbeleidskaders

  Waardering: B (1)

1.2.2 Regionaal (Meerjaren) Beleidsplan [R(M)BP] en regionale begroting

 • nr. 223 Het goedkeuren van het beleidsplan en de begroting van de Sectorale Commissie Zeescheepvaart en Mobiele Offshore (SCZ), ingevolge art. 4, elfde lid, Reglement van werkzaamheden SCZ.

  Periode: 1992-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na vaststelling van de landelijke begroting

 • nr. 224 Het verstrekken van voorlopige gegevens met betrekking tot de basisbijdrage en de prestatiebijdrage en het terzake geven van voorschriften en prioriteiten aan de RBA's voor de opstelling van de regionale begroting en het regionaal beleidsplan, ingevolge art. 52, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: voorschriften, circulaires

  Waardering: B (5)

 • nr. 225 Het vaststellen van de regionale begroting en het regionale beleidsplan, ingevolge art. 52, derde en vierde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: regionale begrotingen en regionale beleidsplannen

  Waardering: B (1)

1.2.3 Landelijk (Meerjaren) Beleidsplan [L(M)BP] en landelijke begroting

 • nr. 226 Het vaststellen van het L(M)BP en de landelijke begroting, ingevolge art. 49 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: de landelijke (meerjaren) beleidsplannen en de landelijke begrotingen

  Waardering: B (1)

 • nr. 227 Het besluiten tot wijziging van de landelijke begroting, ingevolge art. 57 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (1)

1.2.4 Verantwoording

 • nr. 228 Het vaststellen van periodieke verslagen, ingevolge art. 60 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: jaarverslagen, kwartaalrapportages en jaarrekeningen

  Waardering: B (3)

 • nr. 229 Het vaststellen van regels voor het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, ingevolge art. 68, onderdeel c, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: reglementen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 230 Het laten onderzoeken van de jaarrekening door externe deskundigen, ingevolge art. 61, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: accountantsverklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar

  Toelichting: de accountantsverklaring op zich wordt bewaard

1.2.5 Algemeen Financieel Beleid

 • nr. 231 Het vaststellen van een algemene regeling betreffende het vaststellen van een vergoeding voor het verlenen van diensten op het gebied van personeels- voorziening, ingevolge art. 5, vierde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na vervallen van de regeling

 • nr. 232 Het stellen van regels met betrekking tot het toezien op een deugdelijk beheer en een rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen, ingevolge art. 14, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 233 Het verstrekken van landelijke opgaven aan de Minister van SZW, waarin de regionale gegevens zijn verwerkt met betrekking tot de saldibalans, uitgaven en ontvangsten, aangegane verplichtingen en baten en lasten alsmede de verantwoording ten aanzien van de realisatie van de in het regionale beleidsplan aangegeven doel- en taakstellingen, ingevolge art. 59, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: opgaven

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar

 • nr. 234 Het vaststellen van regels voor de inrichting en het beheer van de administratie, het beheer van gelden, het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de accountantsverklaring, alsmede de definiëring en meting van de te leveren prestaties en van taken, ingevolge art. 68 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 235 Het verstrekken van inlichtingen aan de Algemene Rekenkamer die zij nodig acht om een juist inzicht te krijgen in het financieel beheer, ingevolge art. 89 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 236 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, ingevolge art. 85 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1.3. Samenwerking

1.3.1 Samenwerking met sectoren

 • nr. 237 Het afsluiten van overeenkomsten met sociale partners in sectoren en branches gericht op vacaturevervulling en bemiddeling van werkzoekenden.

  Periode: 1991-

  Product: convenanten en overeenkomsten

  Waardering: B (5)

 • nr. 238 Het afsluiten van overeenkomsten met sociale partners in sectoren alsmede met de centrale overheid inzake sectorale arbeidsvoorziening.

  Periode: 1991-

  Product: convenanten en overeenkomsten

  Waardering: B (5)

1.3.2 Samenwerking met intermediairs

 • nr. 239 Het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met intermediairs gericht op flexwerk voor ingeschreven werkzoekenden.

  Periode: 1991-

  Product: overeenkomsten

  Waardering: B (5)

  1.3.3 Samenwerking met uitkeringsinstanties

 • nr. 240 Het besluiten tot samenwerking met de gemeenten bij de inschakeling van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces, art. 111, tweede lid, ABW (Stb.1995, 199).

  Periode: 1996-

  Product:

  Waardering: B (5)

 • nr. 241 Het afsluiten van overeenkomsten met de uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen inzake de inkoop van diensten gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden, ingevolge art. XXXVI van de Wet tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (Stb.1995, 691).

  Periode: 1996 -

  Product: overeenkomsten

  Waardering: B (5)

1.3.4 Samenwerking op het gebied van scholing

 • nr. 242 Het afsluiten van overeenkomsten met de Minister van O&W en besturen van scholingsinstellingen m.b.t. scholing van doelgroepen.

  Periode: 1991-

  Product: overeenkomsten

  Waardering: B (5)

1.4. Registratie en Informatie

1.4.1 Algemene registratie-aangelegenheden

 • nr. 243 Het vaststellen van regels voor de registratie, ingevolge art. 74, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 244 Het vaststellen van regels t.a.v. de gegevens die in het registratiebewijs worden vermeld, ingevolge art. 77 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 245 Het vaststellen van de termijnen gedurende welke de registratie wordt gehandhaafd, ingevolge art. 75 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 246 Het vaststellen van reglementen voor persoonsregistraties als bedoeld in art.19, eerste lid, Wet Persoonsregistraties, ingevolge art. 74, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 247 Het melden van de persoonsregistraties aan de Registratiekamer, ingevolge art. 19, derde lid, Wet Persoonsregistraties (Stb.1988, 665).

  Periode: 1991-

  Product: brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na bevestiging melding

 • nr. 248 Het bekend maken van reglementen voor persoonsregistraties als bedoeld in art. 19, eerste lid, Wet Persoonsregistraties, ingevolge art. 94 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 249 Het bekend maken van regels voor de registratie, als bedoeld in art. 74, eerste lid, van de AVW 1996, ingevolge art. 94 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 250 Het bekend maken van de termijnen gedurende welke de registratie wordt gehandhaafd, als bedoeld in art. 75 van de AVW 1996, ingevolge art. 94 AVW

  1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 251 Het bekend maken van regels ten aanzien van de gegevens die in het registratiebewijs worden vermeld, als bedoeld in art. 77 van de AVW 1996, ingevolge art. 94 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 252 Het verstrekken van gegevens over individuele geregistreerde werkzoekenden aan het CBS, ingevolge art. 95 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1.4.2 Reglement persoonsregistratie internationale arbeidsbemiddeling

 • nr. 253 Het registreren van werkzoekende, stagiaires en werkgevers in het kader van de internationale arbeidsbemiddeling.

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na beëindiging (ingevolge art. 5 Reglement persoons- registratie internationale arbeidsbemiddeling (Stcrt.1994, 77).

 • nr. 254 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement persoonsregistratie internationale arbeidsbemiddeling (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na beëindiging

 • nr. 255 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 9 en 10 Reglement persoonsregistratie internationale arbeidsbemiddeling (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na beëindiging

1.4.3 Reglement persoonsregistratie WABW

 • nr. 256 Het registreren van vreemdelingen en werkgevers voor de uitvoering van de WABW, ingevolge art. 2 Reglement persoonsregistratie WABW (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na registratie

 • nr. 257 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement persoonsregistratie WABW (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 258 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 10 Reglement persoonsregistratie WABW (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1.4.4 Reglement Personeels- en Salarisadministratie (reglement PSA)

 • nr. 259 Het registreren van persoonsgegevens van werknemers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge art. 2 Reglement PSA (Stcrt.1994, 77).

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na beëindiging van de (financiële) rechtsverhouding met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (ingevolge art. 5 Reglement PSA (Stcrt. 1994, 77).

1.4.5 Reglement registratie vergunningaanvragers en vergunninghouders voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en arbeidsbemiddeling door derden

 • nr. 260 Het registreren van persoonsgegevens van vergunningaanvragers en vergunninghouders, ingevolge art. 2 Reglement registratie vergunningaanvragers en vergunninghouders voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en arbeidsbemiddeling door derden (Stcrt.1994, 186).

  Periode: 1994 -

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na intrekking of vervallen van vergunning(aanvraag)

 • nr. 261 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement registratie vergunningaanvragers en vergunninghouders voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en arbeidsbemiddeling door derden (Stcrt.1994, 186).

  Periode: 1994 -

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 262 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 9 en 10 Reglement registratie vergunningaanvragers en vergunninghouders voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en arbeidsbemiddeling door derden (Stcrt.1994, 186).

  Periode: 1994 -

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1.5. Internationale aangelegenheden

 • nr. 263 Het verstrekken van een opgave van werkaanbiedingen aan de arbeidsvoorzieningsorganisaties van de EG-lidstaten en het Europees Coördinatiebureau, ingevolge art. 15, eerste lid, onderdeel a, EEG-verordening 1612/68, PB EG 1968, no. L 257/2.

  Periode: 1991-

  Product: opgaven

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 264 Het verstrekken van een opgave van werkzoekenden aan de arbeidsvoorzieningsorganisaties van de EG-lidstaten en het Europees Coördinatiebureau, ingevolge art. 15 eerste lid, onderdeel b, EEG-verordening 1612/68, PB EG 1968, no. L 257/2.

  Periode: 1991-

  Product: opgaven

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 265 Het mededelen van werkaanbiedingen aan de arbeidsvoorzieningsorganisaties van de EG-lidstaten en het Europees Coördinatiebureau, ingevolge art. 16 eerste lid, EEG- verordening 1612/68, PB EG 1968, no. L 257/2.

  Periode: 1991-

  Product: brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 266 Het verstrekken van inlichtingen betreffende de leefomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de situatie op de arbeidsmarkt aan de arbeidsvoorzienings- organisaties van de EG lid-staten en het Europees Coördinatiebureau, ingevolge art.14, derde lid, EEG-verordening 1612/68, PB EG 1968, no. L 257/2.

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 267 Het registreren van gegevens van stagiaires, ingevolge het stagiaire-verdrag met Zwitserland van 1952.

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na plaatsing of afwijzing

 • nr. 268 Het uitwisselen van informatie op het gebied van de arbeidsmarkt met de bevoegde administraties, ingevolge art. 4 van het BNL-arbeidsverdrag, Trb.1956 no. 98 en Trb.1961, no. 5.

  Periode: 1991-

  Product: brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 269 Het uitwisselen van informatie op het gebied arbeidsvoorzieningsmaatregelen met de correspondenten van MISEP (Mutual Information System on Employment Policies in the European Communities), ingevolge een overeenkomst Europese Commissie/directeuren van Arbeidsvoorziening 1982.

  Periode: 1991-

  Product: brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 270 Het leveren van een bijdrage aan de rapportages van het Ministerie van SZW inzake de toepassing van verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, ingevolge art. 22 Statuut van de IAO.

  Periode: 1991-

  Product: brieven, rapportages

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 271 Het leveren van een bijdrage aan de rapportages van het Ministerie van SZW inzake de toepassing van het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, ingevolge art. 21 van het handvest (Trb.1962, 3 en Trb.1963, 90).

  Periode: 1991-

  Product: brieven, rapportages

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 272 Het leveren van een bijdrage aan de rapportages van het Ministerie van SZW inzake de toepassing van het Europees Verdrag over de rechtspositie van migrerende werknemers van de Raad van Europa, ingevolge art. 33 van het verdrag (Trb.1978, 70).

  Periode: 1991-

  Product: brieven, rapportages

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 273 Het uitwisselen van informatie over arbeidsmarktvraagstukken en arbeidsmarktbeleid met de leden van de World Association of Public Employment Services (WAPES).

  Periode: 1991-

  Product: brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

1.6. Adviestaak

 • nr. 274 Het adviseren van de Tweede Kamer over wetsvoorstellen ten behoeve van het arbeidsvoorzieningsbeleid, ingevolge art. 91, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: adviezen

  Waardering: B (1)

1.7. Subsidietaak

1.7.1 Algemene subsidie-aangelegenheden

 • nr. 275 Het vaststellen van een subsidieregeling, ingevolge art. 81, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 276 Het toekennen van een subsidie, ingevolge art. 81, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 277 Het bekendmaken van subsidieregelingen, ingevolge art. 94 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 278 Het vaststellen van regels waaraan de subsidieregelingen van de Regionale Besturen moeten voldoen ingevolge art. 81, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 279 Het jaarlijks bekendmaken van het voor de subsidieregeling doelvergoeding beschikbare bedrag, ingevolge art, 6, tweede lid, Regeling doelvergoeding (Stcrt.1997, 85).

  Periode: 1997-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

1.7.2 Plaatsingsbevorderende subsidieregelingen

 • nr. 280 Het goedkeuren van door het RBA vastgestelde voorwaarden en criteria ten aanzien van de toepassing van de Kaderregeling Arbeidsinpassing, ingevolge art. 1A Kaderregeling Arbeidsinpassing (Stcrt.1992, 239, gewijzigd Stcrt.1997, 30).

  Periode: 1997

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 281 Het aanwijzen van categorieën van werkgevers als inlener, ingevolge art. 1, derde lid, Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt.1990, 172) en art. 1, tweede lid, Subsidieregeling Arbeidsvoorziening Banenpools (Stcrt.1991, 17, gewijzigd Stcrt. 1995, 251).

  Periode: 1991 - 1997

  Product:

  Waardering: B (5)

 • nr. 282 Het afsluiten van een overeenkomst met de Minister van SZW inzake uitvoering van aangelegenheden met betrekking tot de financiering van maatregelen op het gebied van de arbeidsvoorziening door het ESF

  Periode: 1991-

  Product: overeenkomsten

  Waardering: B (5)

 • nr. 283 Het uitbrengen van advies aan de Minister van SZW ten aanzien van de inhoud van plannen en bijstandsaanvragen met betrekking tot het ESF, ingevolge art. 2 van de bestuursovereenkomst met de Minister van SZW (Stcrt. 1991, 192, gewijzigd Stcrt.1996, 84).

  Periode: 1996-

  Product: adviezen

  Waardering: B (1)

 • nr. 284 Het verlenen van medewerking bij het opstellen en ontwikkelen van ESF-plannen en programma's van andere overheidsinstanties, ingevolge art. 2, eerste lid van de bestuursovereenkomst met de Minister van SZW (Stcrt.1991, 192, gewijzigd Stcrt.1996, 84).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: B (5)

 • nr. 285 Het adviseren van de Minister van SZW bij het vaststellen van een nadere verdeling in subbudgetten van de beschikbare ESF-middelen, ingevolge art. 4, eerste lid, van de bestuursovereenkomst met de Minister van SZW (Stcrt.1991, 192, gewijzigd Stcrt. 1996, 84)

  Periode: 1996 -

  Product: adviezen

  Waardering: B (1)

 • nr. 286 Het vaststellen van een ESF-subsidieregeling, ingevolge art. 5, eerste lid, van de bestuursovereenkomst met de Minister van SZW (Stcrt.1991, 192, gewijzigd Stcrt. 1996, 84).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 287 Het opstellen van een plan voor het toezicht op de subsidie-ontvangers, ingevolge art. 5, vierde lid, van de bestuursovereenkomst met de Minister van SZW (Stcrt.1991, 192, gewijzigd Stcrt. 1996, 84).

  Periode: 1996-

  Product: plannen

  Waardering: B (3)

 • nr. 288 Het opstellen van voortgangs- en eindrapporten m.b.t. de uitvoering van operationele programma's, ingevolge art. 8 van de bestuursovereenkomst met de Minister van SZW (Stcrt.1991, 192, gewijzigd Stcrt.1996, 84)

  Periode: 1991-

  Product: rapporten

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar na beëindiging looptijd van het Enig Programmeringsdocument (EPD)

 • nr. 289 Het opstellen van rapporten met betrekking tot het toezicht op subsidie-ontvangers, ingevolge art. 8 van de bestuursovereenkomst met de Minister van SZW (Stcrt.1991, 192, gewijzigd Stcrt. 1996, 84).

  Periode: 1996-

  Product: rapporten

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar na beëindiging looptijd van het Enig Programmeringsdocument (EPD)

 • nr. 290 Het jaarlijks vaststellen van de regionale budgetten, ingevolge art. 6, eerste lid, Regeling ESF (Stcrt.1994, 239)

  Periode: 1994 -

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 291 Het vaststellen van modellen voor het indienen van aanvragen, de tussenrapportages, de eindverantwoording en de accountantsverklaring in het kader van subsidieverlening uit het ESF, ingevolge art. 7, derde lid, art. 11, eerste en tweede lid, en art. 13, derde en vierde lid, Regeling ESF (CBA, 1994) (Stcrt.1994, 239)

  Periode: 1994 -

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

  Toelichting: Bij wijzigingsbesluit (Stcrt.1997, 169) is de accountantsverklaring komen te vervallen

 • nr. 292 Het vaststellen van nadere regelgeving terzake van Communautaire Initiatieven, ingevolge art. 16, tweede lid, Kaderregeling ESF - 2, 5b en Communautaire Initiatieven (Stcrt.1997, 85)

  Periode: 1997 -

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

1.7.3 Regelingen op het gebied van scholing en beroepskeuzevoorlichting

 • nr. 293 Het benoemen van de voorzitter en de leden van het bestuur van de Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum, ingevolge art. 2, onderdeel a en c, van de statuten van de Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum d.d. 18 juli 1992

  Periode: 1992 -

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag

 • nr. 294 Het goedkeuren van wijzigingen in de statuten van de Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum, ingevolge art. 12, vierde lid, van de statuten van de Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum d.d. 18 juli 1992

  Periode: 1992-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 295 Het goedkeuren van door het RBA vastgestelde nadere criteria ten aanzien van de toepassing van de Kaderregeling Scholing, ingevolge art. 12, derde lid, Kaderregeling Scholing (Stcrt.1991, 51, gewijzigd Stcrt.1997, 30)

  Periode: 1997

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 296 Het bekendmaken welke bedrijfstakken voor subsidie in aanmerking komen en voor welk bedrag per bedrijfstak ten hoogste subsidie zal worden verleend, ingevolge art. 3, eerste lid, Bijdrageregeling Bedrijfstaksgewijze Scholing Werklozen (Stcrt.1996, 132). Periode: 1996 -

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na afwikkeling

 • nr. 297 Het vaststellen van bedragen die aan de budgetten van de RBA's worden toegevoegd t.b.v. het inkopen van beroepskeuzevoorlichtingsactiviteiten, ingevolge art. 5, tweede lid, Overgangsregeling subsidiëring regionale dienstencentra 1997 en 1998 (Stcrt.1996, 187)

  Periode: 1996 -

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

1.8 . Vergunningverlening voor arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

 • nr. 298 Het vaststellen van richtlijnen sanctiebeleid Centraal Bestuur ten aanzien van vergunninghouders ingevolge art. 86, 88, 89, 93, 94, 96, 97 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 299 Het bekendmaken van lijsten van vergunninghouders in het kader van arbeidsbemiddeling en ter beschikking stellen van arbeidskrachten, ingevolge punt 1a van de bijlage van de Richtlijnen sanctiebeleid CBA (Stcrt.1991, 18).

  Periode: 1991-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 300 Het vaststellen van regels, die door de houder van een vergunning in acht moeten worden genomen, ingevolge art. 86, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 301 Het vaststellen van regels inzake een vergunningaanvraag voor arbeidsbemiddeling, ingevolge art. 84, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 302 Het verlenen van vergunningen voor arbeidsbemiddeling aan derden, ingevolge art. 82 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: vergunningen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na intrekking

 • nr. 303 Het vaststellen van regels inzake een aanvraag om een vergunning voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, ingevolge art. 92, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 304 Het vaststellen van regels, die door de vergunninghouder in acht genomen moeten worden, ingevolge art. 94, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 305 Het verlenen van vrijstelling voor onbepaalde tijd voor bepaalde categorieën van arbeidskrachten van het vergunningvereiste, ingevolge art. 91, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 306 Het verlenen van vergunningen voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden, ingevolge art. 90 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1991-1996

  Product: vergunningen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na intrekking

1.9. Uitvoeringstaak Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

 • nr. 307 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW betreffende de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 11 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit WAV (Stcrt. 1995, 168)

  Periode: 1995 -

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

2. Actor Algemene Directie (AD)

2.1 . Algemene aangelegenheden

 • nr. 308 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, ingevolge art. 85 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 309 Het bekend maken van de anti-discriminatiecode aan derden, ingevolge, art. 10 Anti- discriminatiecode (geen Stcrt.).

  Periode: 1993-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afwikkeling

 • nr. 310 Het doen van aangifte bij een vermoeden van discriminatie, ingevolge, art. 7 Anti- discriminatiecode (geen Stcrt.).

  Periode: 1993-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afwikkeling

 • nr. 311 Het adviseren en ondersteunen van de Regionale Besturen en Regionale Directies, ingevolge art. 26, tweede lid, onderdeel e, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: adviezen, brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

 • nr. 312 Het verrichten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ingevolge art. 26, tweede lid, onderdeel f, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: nota's, notities

  Waardering: B (1)

2.2 . Beheer en bedrijfsvoering

2.2.1 Algemene aangelegenheden

 • nr. 313 Het geven van aanwijzingen aan de Regionale Directies op het gebied van het beheer en de bedrijfsvoering, ingevolge art. 26, tweede lid, onderdeel d, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: aanwijzingen

  Waardering: B (5)

 • nr. 314 Het vaststellen van kwaliteitseisen voor de belangrijkste werkprocessen binnen de

  organisatie, ingevolge art. 5, eerste lid, onderdeel d, onder 1, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: B (5)

 • nr. 315 Het ter kennis brengen aan het RBA van een aanwijzing als bedoeld in art. 26, tweede lid, onderdeel d, van de AVW 1996 (Stb.1996, 618), ingevolge art. 5, tweede lid, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na gevolg geving aan de aanwijzing

 • nr. 316 Het geven van voorschriften met het oog op het bereiken van eenheid en bereikbaarheid bij de uitvoering van vastgesteld beleid en beheer door de Regionale

  Directies, ingevolge art. 5, eerste lid, onderdeel e en f, Bestuursreglement CBA (Stcrt. 1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: voorschriften, circulaires

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar na vervallen van het voorschrift

 • nr. 317 Het voorbereiden van kwartaalrapportages en informatie over beleidsresultaten, financiële realisatie en relevante ontwikkelingen in de uitvoering aan het CBA, ingevolge art. 18, eerste lid, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar

  Toelichting: de vaststelling valt onder handeling nr. 228

 • nr. 318 Het verstrekken van geconsolideerde informatie aan de RBA's over kwartaalrapportages, beleidsresultaten, financiële realisatie en relevante ontwikkelingen

  in de uitvoering, ingevolge art. 18, derde lid, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar

  Toelichting: de vaststelling valt onder handeling nr. 228 (CBA) en handeling nr. 364 (RBA)

 • nr. 319 Het vaststellen van een Produktencatalogus en bijhorende prijslijst, ingevolge art. 9:2 en art. 9:4 Reglement beheer en beleid Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt.1997, 28, gewijzigd bij besluit van het CBA van 20 maart 1997, nr. 1997/045)

  Periode: 1997 -

  Product: produktencatalogi

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 320 Het goedkeuren van voorfinanciering door de Regionale Directie van ESF-subsidies, ingevolge art.14 Kaderregeling ESF - 2, 5b en Communautaire Initiatieven (Stcrt.1997, 85)

  Periode: 1997 -

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na financiële afwikkeling

 • nr. 321 Het vaststellen van modellen voor het indienen van aanvragen, de tussenrapportages, de eindverantwoording en de accountantsverklaring voor ESF-doelstellingen, die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie uitvoert, ingevolge art. 9 Uitvoeringsregeling ESF- CI URBAN (Stcrt.1997, 88).

  Periode: 1997 -

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 322 Het vaststellen van een protocol voor de accountantscontrole van de administratieve verantwoording van de organisaties die betrokken zijn bij de voordracht voor bestuursleden van het CBA en de RBA's, ingevolge art.11, derde lid, Regeling doelvergoeding (Stcrt.1997, 85).

  Periode: 1997 -

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 323 Het vaststellen van een protocol voor de accountantscontrole van de administratieve verantwoording van de regionale dienstencentra, die subsidie ontvangen, ingevolge art. 8, derde lid, Overgangsregeling subsidiëring regionale dienstencentra 1997 en 1998 (Stcrt.1996, 187).

  Periode: 1996 -

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

2.2.2 Bescherming persoonsregistratiegegevens

 • nr. 324 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement PSA (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 325 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 10 Reglement PSA (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 326 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement registratie werkzoekenden en werkgevers Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt.1997, 98).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 327 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 10 en 11 Reglement registratie werkzoekenden en werkgevers Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt.1997, 98).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

2.2.3 Personele aangelegenheden

 • nr. 328 Het benoemen, op voordracht van het Regionale Bestuur, van de Regionaal Directeur, ingevolge art. 38, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 75 jaar na geboortedatum betrokkene

 • nr. 329 Het voor benoeming voordragen van leden van de ontslagcommissie Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge art. 38, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na aftreden/ontslag

 • nr. 330 Het aanwijzen van functionarissen die het secretariaat van de commissie voeren, ingevolge art. 28, vijfde lid, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na vertrek uit de functie

 • nr. 331 Het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, ingevolge art. 5, eerste lid, onderdeel c, onder 2, Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997-

  Product: collectieve arbeidsovereenkomsten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 332 Het instellen van een OR, ingevolge art. 2, eerste lid, Wet op de Ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar na opheffing

 • nr. 333 Het verstrekken van inlichtingen aan de OR, ingevolge art. 31, 31a en 31b Wet op de Ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 334 Het verstrekken van inlichtingen omtrent het instellen en functioneren van de OR aan de Arbeidsinspectie, ingevolge art. 49, eerste lid, Wet op de Ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 335 Het instellen van een Centrale Ondernemingsraad (COR), ingevolge art. 33 Wet op de Ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar na opheffing

 • nr. 336 Het verstrekken van inlichtingen aan de COR, ingevolge art. 31, 31a en 31b Wet op de Ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar

 • nr. 337 Het verstrekken van inlichtingen omtrent het instellen en functioneren van de COR aan de Arbeidsinspectie, ingevolge art. 49 Wet op de ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 338 Het vaststellen van een mandaatbesluit, ingevolge art. 12 Bestuursreglement CBA (Stcrt.1997, 12).

  Periode: 1997 -

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

2.3. Vergunningverlening voor arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

 • nr. 339 Het verlenen van vergunningen voor arbeidsbemiddeling aan derden, ingevolge art. 82 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1997-

  Product: vergunningen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na intrekking

 • nr. 340 Het verlenen van vergunningen voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden, ingevolge art. 90 AVW (Stb.1990, 402).

  Periode: 1997-

  Product: vergunningen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na intrekking

2.4. Uitvoeringstaak Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

 • nr. 341 Het afgeven van vergunningen voor tewerkstelling van vreemdelingen, ingevolge art. 5 van de WAV (Stb.1994, 959).

  Periode: 1997-

  Product: vergunningen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na intrekking of afwijzing

 • nr. 342 Het uitbrengen van een jaarverslag aan de Minister van SZW omtrent de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 10 Delegatie- en uitvoeringsbesluit WAV (Stcrt.1995,168, gewijzigd Stcrt.1997, 21).

  Periode: 1997-

  Product: jaarverslagen

  Waardering: B (3)

 • nr. 343 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW betreffende de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 11 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit WAV (Stcrt.1995, 168).

  Periode: 1995 -

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 344 Het vaststellen van beleidsregels met betrekking tot uitvoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Stb.1994, 959).

  Periode: 1997-

  Product: beleidsregels

  Waardering: B (5)

 • nr. 345 Het verlenen van een verklaring voor het verrichten van vrijwilligers werk door asielzoekers en houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, ingevolge art. 1a Besluit ter uitvoering van de WAV (Stb. 1995, 406, gewijzigd Stb.1997, 405)

  Periode: 1997-

  Product: verklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na geldigheid of intrekking

2.5 . Uitvoeringstaak Noodwet Arbeidsvoorziening

 • nr. 346 Het afgeven van een verklaring van onmisbaarheid aan een werknemer, ingevolge art. 13, eerste lid, Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product: verklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na vertrek uit functie

 • nr. 347 Het bepalen van een bestemming van een burgerdienstplichtige, ingevolge art. 23 Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 348 Het oproepen van een burgerdienstplichtige tot het verrichten van werkzaamheden, ingevolge art. 24, eerste lid, Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 349 Het beslissen op een bezwaarschrift tegen een beschikking, ingevolge art. 38, eerste lid, Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 350 Het uitbrengen van een advies aan de Minister van SZW t.a.v. een bezwaarschrift gericht tegen een beschikking, ingevolge art. 38, vierde lid, en art. 39, tweede lid, Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 351 Het oproepen van personen ter verstrekking van inlichtingen en tot het ondergaan van een onderzoek, ingevolge art. 42 Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

2.6 . Ondersteuning ontslagtaak Regionale Directeuren

 • nr. 352 Het afsluiten van een convenant met de Minister van SZW inzake uitvoering van ondersteunende taken ten aanzien van de preventieve ontslagtoets van de Regionale Directeuren.

  Periode: 1996-

  Product: convenanten

  Waardering: B (5)

 • nr. 353 Het beleidsmatig en juridisch adviseren van de Regionale Directeuren bij interpretatie van beleidsregels, wetsartikelen en jurisprudentie voor de uitvoering van de ontslagtaak, ingevolge Convenant SZW/CBA van maart 1996.

  Periode: 1996 -

  Product: adviezen

  Waardering: B (5)

 • nr. 354 Het adviseren van de Regionale Directeuren bij contrair ontslagzaken, ingevolge Convenant SZW/CBA van maart 1996.

  Periode: 1996 -

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

  Toelichting: het gaat hier om individuele ontslagzaken waarbij de Regionaal Directeur meent te moeten afwijken van het advies van de Ontslagadviescommissie

3. Actor Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)

3.1. Algemene bestuursaangelegenheden

 • nr. 355 Het vaststellen van een reglement van werkzaamheden van het RBA, ingevolge art. 35 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

 • nr. 356 Het ter kennis brengen aan het CBA van genomen besluiten door het RBA, ingevolge art. 36 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

 • nr. 357 Het voor benoeming voordragen van Regionaal Directeuren, ingevolge art. 38, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na ontslag

 • nr. 358 Het instellen van een commissie van advies, ingevolge art. 29, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (4)

 • nr. 359 Het voor benoeming voordragen van de (plaatsvervangend) voorzitter(s) van het RBA, ingevolge art. 30, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: voordrachten

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na aftreden/ontslag of afwijzing

 • nr. 360 Het behandelen van een klacht ingevolge Klachtenregeling RBA's.

  Periode: 1991-

  Product: brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

  Toelichting: de termijn wordt met 7 jaar verlengd ingeval financiële

  schadeloosstelling heeft plaatsgevonden

 • nr. 361 Het beschikken op bezwaarschriften tegen een besluit, ingevolge art. 7 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

  Periode: 1994 -

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

3.2. Financiering en planning

3.2.1 Regionaal (Meerjaren) Beleidsplan [R(M)BP]

 • nr. 362 Het vaststellen van het R(M)BP en de regionale begroting, ingevolge art. 52, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: regionale (meerjaren) beleidsplannen en regionale begrotingen

  Waardering: B (1)

 • nr. 363 Het vaststellen van het beleidsplan en de begroting van de Sectorale Commissie Zeescheepvaart en Mobiele Offshore (SCZ), ingevolge art. 4, elfde lid, Reglement van werkzaamheden SCZ.

  Periode: 1992-

  Product: besluiten

  Waardering: B (1)

  Toelichting: deze dossiers worden beheerd door RBA Rijnmond

3.2.2 Verantwoording

 • nr. 364 Het vaststellen van periodieke verslagen, ingevolge art. 63, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: jaarverslagen, kwartaalrapportages en jaarrekeningen

  Waardering: B (3)

3.2.3 Algemeen Financieel Beleid

 • nr. 365 Het verstrekken van inlichtingen aan de Algemene Rekenkamer die zij nodig acht om een juist inzicht te krijgen in het financieel beheer, ingevolge art. 89 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 366 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, ingevolge art. 85 AVW 1996 (Stb.1996,

  618).

  Periode: 1997-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 367 Het verstrekken van een saldibalans aan de AD, ingevolge art. 59, eerste lid, onderdeel a, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar

 • nr. 368 Het verstrekken van een overzicht van uitgaven en ontvangsten, aangegane verplichtingen en baten en lasten aan de AD, ingevolge art. 59, eerste lid, onderdeel b, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar

 • nr. 369 Het verstrekken van een verantwoording ten aanzien van de realisatie van de in het regionale beleidsplan aangegeven doel- en taakstellingen aan het CBA, ingevolge art. 59, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar

3.3 . Samenwerking met uitkeringsinstanties

 • nr. 370 Het informeren van B&W van de gemeenten over het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, ingevolge art. 16, eerste lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb.1987, 92).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 371 Het verstrekken van inlichtingen aan B&W van de gemeenten voor de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, ingevolge art. 16, tweede lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb.1987, 92).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 372 Het informeren van B&W van de gemeenten inzake het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, ingevolge art. 16, eerste lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb.1987, 281).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 373 Het verstrekken van inlichtingen aan B&W van de gemeenten voor de uitvoering van de wet, ingevolge art. 16, tweede lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb.1987, 281).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 374 Het informeren van de bedrijfsverenigingen inzake het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, ingevolge art. 29, eerste lid, WW (Stb.1987, 93).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 375 Het verstrekken van inlichtingen aan de bedrijfsverenigingen die deze inlichtingen nodig achten voor de uitvoering van de wet, ingevolge eerste lid, van de Werkloosheidswet, ingevolge art. 29, tweede lid, WW (Stb.1987, 93).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 376 Het afgeven van een noodzakelijkheidsverklaring ingevolge art. 76 WW (Stb.1987, 93).

  Periode: 1991-

  Product: verklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 377 Het uitbrengen van advies aan B&W van de gemeenten m.b.t. het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, ingevolge art. 22 WWV (Stb.1964, 485).

  Periode: 1991-

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 378 Het afgeven van een verklaring inzake de beschikbaarheid van arbeid tegen een lager loon, ingevolge art. 30a, eerste lid, WWV (Stb.1964, 485).

  Periode: 1991-

  Product: verklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 379 Het informeren van B&W van de gemeenten inzake passende arbeid of passende scholing, ingevolge art. 28, eerste lid, onderdeel b, WSW (Stb.1967,

  687).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 380 Het verstrekken van inlichtingen over geregistreerde werkzoekenden aan het CTSV, de SVB, het TICA, de bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsorganen ingevolge art. 97 Organisatiewet Sociale verzekeringen (Stb.1994, 790).

  Periode: 1995 - 1997

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 381 Het verstrekken van inlichtingen over geregistreerde werkzoekenden aan het CTSV, de SVB, het LISV en de uitvoeringsinstellingen, ingevolge 95, onderdeel c, Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Stb.1997, 95).

  Periode: 1997 -

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 382 Het afsluiten van overeenkomsten met gemeenten inzake de inkoop van diensten gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden, ingevolge de ministeriële regeling en het KB inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (Stcrt.1995, 240 en Stb.1997, 48).

  Periode: 1995 -

  Product: overeenkomsten

  Waardering: B (5)

 • nr. 383 Het afsluiten van overeenkomsten met de uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen inzake de inkoop van diensten gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van uitkeringsgerechtigden, ingevolge art. XXXVI van de Wet tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (Stb.1995, 691).

  Periode: 1996 -

  Product: overeenkomsten

  Waardering: B (5)

3.4 . Registratie en informatie

 • nr. 384 Het registreren van werkzoekenden, ingevolge art. 69, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 6 maanden na uitschrijving of 7 jaar na beëindiging van de maatregel of subsidietoekenning (ingevolge art. 7 Reglement Persoonsregistratie Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Stcrt. 1991, 16))

  Toelichting: indien de registratiegegevens van werkzoekenden als eerste stuk onderdeel uitmaken van een dossier over de maatregel of subsidie- toekenning kunnen de gegevens ook na 6 maanden worden vernietigd

 • nr. 385 Het registreren van vraag naar arbeidskrachten, ingevolge art. 69, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 6 maanden na uitschrijving

 • nr. 386 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement Registratie Werkzoekenden en Werkgevers Arbeidsvoorzieningsorganisatie (PGI- reglement) (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 387 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 10 Reglement Registratie Werkzoekenden en Werkgevers Arbeidsvoorzieningsorganisatie (PGI-reglement) (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

3.5 . Adviestaak

 • nr. 388 Het verstrekken van arbeidsmedisch advies t.b.v. geregistreerde werkzoekenden.

  Periode: 1993 -

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

3.6 . Internationale aangelegenheden

 • nr. 389 Het uitwisselen van vraag- en aanbodgegevens met de diensten voor de arbeidsvoorziening van de EG-lidstaten, ingevolge art. 17, eerste lid, onderdeel b,

  EEG-verordening 1612/68, PB EG 1968, no. L 257/2.

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

3.7. Subsidietaak

 • nr. 390 Het vaststellen, wijzigen, verlengen en intrekken van een subsidieregeling, ingevolge art. 81, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 391 Het toekennen van een subsidie ingevolge art. 81, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar

 • nr. 392 Het bekendmaken van subsidieregelingen, ingevolge art. 94 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 7 jaar na geldigheid

 • nr. 393 Het vaststellen van voorwaarden en criteria ten aanzien van de toepassing van de Kaderregeling Arbeidsinpassing, ingevolge art. 1A Kaderregeling Arbeidsinpassing (Stcrt.1992, 239, gewijzigd Stcrt.1997, 30).

  Periode: 1997

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 394 Het vaststellen van nadere criteria ten aanzien van de toepassing van de Kaderregeling Scholing binnen de regio, ingevolge art. 12, eerste lid, Kaderregeling Scholing (Stcrt.1991, 51, gewijzigd Stcrt.1997, 30).

  Periode: 1997

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

 • nr. 395 Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met gemeenten inzake de oprichting en bekostiging van een banenpool, ingevolge art. 2 van de Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt.1990, 172).

  Periode: 1991 - 1997

  Product: samenwerkingsovereenkomsten

  Waardering: B (5)

 • nr. 396 Het vaststellen van nadere regelgeving ter uitvoering van ESF-doelstelling 2 en 5b, ingevolge art. 16, eerste lid, van de Kaderregeling ESF - 2, 5b en Communautaire Initiatieven (Stcrt.1997, 85).

  Periode: 1997 -

  Product: besluiten

  Waardering: B (5)

3.8 . Uitvoeringstaak Jeugdwerkgarantiewet (JWG)

 • nr. 397 Het aanmelden van jongeren die een dienstbetrekking wordt aangeboden bij de Jeugdwerkgarantieorganisatie (JWGO), ingevolge art. 6, eerste lid, JWG (Stb.1991, 250).

  Periode: 1991-1997

  Product: aanmelding(en)(sformulieren)

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na het bereiken van de leeftijd van 27 jaar

 • nr. 398 Het uitbrengen van advies over een garantieplaatsverschaffer aan de JWGO, ingevolge art. 8, derde lid, JWG (Stb.1991, 250).

  Periode: 1991-1997

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 399 Het bepalen in welke gevallen rechtspersonen als een garantieplaatsverschaffer kunnen optreden, ingevolge art. 8, vijfde lid, JWG (Stb.1991, 250).

  Periode: 1991-1997

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na geldigheid

 • nr. 400 Het verstrekken van inlichtingen aan de JWGO, ingevolge art. 33, eerste lid, JWG (Stb.1991, 250).

  Periode: 1991-1997

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 401 Het vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst met de JWGO, ingevolge art. 6, tweede lid, JWG (Stb.1991, 250).

  Periode: 1991-1997

  Product: samenwerkingsovereenkomsten

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

3.9. Uitvoeringstaak Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA)

 • nr. 402 Het verstrekken van een verklaring langdurig werkloze aan de werkgever, ingevolge art. 9, tweede lid, WVA (Stb.1995, 635).

  Periode: 1996 -

  Product: verklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

3.10 . Uitvoeringstaak Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA)

nr. 403 Het opvragen van taakstellende werkplannen bij werkgevers, ingevolge art. 9, vierde lid, van de WBEAA (Stb.1994, 423).

Periode: 1994-1997

Product:

Waardering: V

V.termijn: 5 jaar

4. Actor Regionale Directie (RD)

4.1. Algemene aangelegenheden

 • nr. 404 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, ingevolge art. 85 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 405 Het bekend maken van de anti-discriminatiecode aan derden, ingevolge art. 10 Anti- discriminatiecode (geen Stcrt.).

  Periode: 1993-

  Product: bekendmakingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na geldigheid

 • nr. 406 Het doen van aangifte bij een vermoeden van discriminatie, ingevolge art. 7 Anti- discriminatiecode (geen Stcrt.).

  Periode: 1993-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar na afwikkeling

 • nr. 407 Het instellen van een Ondernemingsraad (OR), ingevolge art. 2, eerste lid, Wet op de Ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: besluiten

  Waardering: V

  V.termijn: 10 jaar

 • nr. 408 Het verstrekken van inlichtingen aan de OR, ingevolge art. 31, 31a en 31 b Wet op de Ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 409 Het verstrekken van inlichtingen, omtrent het instellen en functioneren van de OR, aan de Arbeidsinspectie, ingevolge art. 49, eerste lid, Wet op de Ondernemingsraden (Stb.1990, 91).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

4.2. Samenwerking met uitkeringsinstanties

 • nr. 410 Het verstrekken van inlichtingen aan B&W van de gemeenten voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet (ABW), art. 84 e, eerste lid d, ABW (Stb.1973, 395), gewijzigd (Stb.1995, 199) art. 122, eerste lid, onderdeel d.

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 411 Het informeren van het LISV en gemeenten over het niet nakomen van opgelegde verplichtingen op grond van de WW dan wel dat een omstandigheid als bedoeld in de ABW, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen zich voordoet, ingevolge art. 7 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 412 Het adviseren van het LISV en gemeenten over het aanmerken van scholing of opleiding van werknemers als noodzakelijk in de zin van de WW, de ABW, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

  gewezen zelfstandigen, ingevolge art. 8 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

4.3 . Registratie en informatie

 • nr. 413 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement PSA (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 414 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 10 Reglement PSA (Stcrt.1994, 77).

  Periode: 1994-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 415 Het verstrekken van gegevens uit de registratie aan derden, ingevolge art. 7 Reglement registratie werkzoekenden en werkgevers Arbeidsvoorzieningsorganisatie (PGI- reglement) (Stcrt.1997, 98).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 416 Het verstrekken van gegevens aan de geregistreerde over persoonsregistratiegegevens, ingevolge art. 10 en 11 Reglement registratie werkzoekenden en werkgevers Arbeidsvoorzieningsorganisatie (PGI-reglement) (Stcrt.1997, 98).

  Periode: 1997-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

4.4. Uitvoeringstaak Wet Arbeid Vreemdelingen

 • nr. 417 Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van SZW betreffende de gedelegeerde bevoegdheden, ingevolge art. 11 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit WAV (Stcrt.1995, 168).

  Periode: 1995 -

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 418 Het adviseren van de AD over een tewerkstellingsvergunning, ingevolge art. 10 Delegatie- en uitvoeringsbesluit WAV (Stcrt.1995,168, gewijzigd Stcrt.1997, 21).

  Periode: 1997-

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

4.5. Uitvoeringstaak Noodwet Arbeidsvoorziening

 • nr. 419 Het afgeven van een verklaring van onmisbaarheid aan een werknemer, ingevolge art. 13, eerste lid, Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product: verklaringen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar na vertrek uit functie

 • nr. 420 Het bepalen van een bestemming van een burgerdienstplichtige, ingevolge art. 23 Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 421 Het oproepen van een burgerdienstplichtige tot het verrichten van werkzaamheden, ingevolge art. 24, eerste lid, Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 422 Het beslissen op een bezwaarschrift tegen een beschikking, ingevolge art. 38, eerste lid, Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 423 Het uitbrengen van een advies aan de Minister van SZW t.a.v. een bezwaarschrift gericht tegen een beschikking , ingevolge art. 38, vierde lid en art. 39, tweede lid, Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 424 Het oproepen van personen ter verstrekking van inlichtingen en tot het ondergaan van een onderzoek, ingevolge art. 42 Noodwet Arbeidsvoorziening (Stb.1971, 448).

  Periode: 1991-

  Product:

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

4.6. Ontslagtaak Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA 1945)

 • nr. 425 Het verlenen van toestemming tot beëindiging van de arbeidsverhouding, ingevolge art. 6, derde lid, BBA 1945 (Stb.1963, 271) en het delegatiebesluit van de Minister van SZW (Stcrt.1990, 252 en Stcrt.1993, 11).

  Periode: 1991-

  Product: ontslagvergunningen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na afgifte toestemming

 • nr. 426 Het verstrekken van inlichtingen aan ambtenaren van de Minister van SZW, ingevolge art. 6, zevende lid, BBA 1945 (Stb.1963, 271) en het delegatiebesluit BBA 1945 Stcrt.1990, 252 en Stcrt.1993, 11).

  Periode: 1991-

  Product: inlichtingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

 • nr. 427 Het uitbrengen van een jaarlijks verslag aan de Minister van SZW, ingevolge art. 6, zesde lid, BBA 1945 (Stb.1963, 271) en het delegatiebesluit BBA 1945 (Stcrt.1990, 252 en Stcrt. 1993, 11).

  Periode: 1991-

  Product: jaarverslagen

  Waardering: B (3)

 • nr. 428 Het rapporteren van een melding collectief ontslag aan de Minister van SZW, ingevolge art. 6, tweede lid, delegatiebesluit BBA 1945 (Stcrt.1990, 252 en Stcrt.1993, 11).

  Periode: 1991-

  Product: rapporten, brieven

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar

5. Actor Sectorale Commissie Zeescheepvaart en Mobiele Offshore (SCZ)

 • nr. 429 Het opstellen van het beleidsplan en de begroting van de Sectorale Commissie Zeescheepvaart en Mobiele Offshore, ingevolge art. 4, elfde lid, Reglement van werkzaamheden SCZ

  Periode: 1992-

  Product: beleidsplannen en begrotingen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

  Toelichting: de neerslag valt onder handeling nr. 363

 • nr. 430 Het uitbrengen van advies aan het RBA Rijnmond omtrent het beheer en de inrichting van het Centraal Arbeidsbureau Scheepvaart, ingevolge art. 3, tweede lid, Mandaatregeling SCZ.

  Periode: 1992-

  Product: adviezen

  Waardering: V

  V.termijn: 5 jaar

 • nr. 431 Het opstellen van een jaarverslag ingevolge art. 4, twaalfde lid, Reglement van werkzaamheden SCZ.

  Product: jaarverslagen

  Periode: 1992-

  Waardering: B (3)

 • nr. 432 Het instellen van commissies, ingevolge art. 6 Reglement van werkzaamheden SCZ.

  Periode: 1992-

  Product: besluiten

  Waardering: B (4)

 • nr. 433 Het ter kennis brengen aan het RBA Rijnmond van genomen besluiten, ingevolge art. 7, eerste lid, Reglement van werkzaamheden SCZ.

  Periode: 1992-

  Product: kennisgevingen

  Waardering: V

  V.termijn: 1 jaar

6. Actor Ontslagcommissie

 • nr. 434 Het beslissen op ontslagaanvragen, ingevolge art. 37, eerste lid, AVW (Stb.1990, 402) en art. 43, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1991-

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

  V.termijn: 2 jaar na afgifte beslissing

  Toelichting: de beslissing wordt opgenomen in het reguliere P-dossier

 • nr. 435 Het vaststellen van het Reglement van werkzaamheden voor de Ontslagcommissie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ingevolge art. 12, tweede lid, sub b, CAO.

  Periode: 1991-

  Product: reglementen

  Waardering: B (5)

7 . Overige actoren

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • nr. 436 Het bij de Kroon voordragen van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het CBA, ingevolge art. 17, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: koninklijke besluiten

  Waardering:

 • nr. 437 Het instellen van een Ontslagcommissie, ingevolge art. 43, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering:

 • nr. 438 Het benoemen van de leden en de plaatsvervangende leden van de Ontslagcommissie, ingevolge art. 43, derde en vierde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering:

 • nr. 439 Het ter kennis brengen van de goedgekeurde (definitieve) landelijke begroting en het L(M)BP aan de beide Kamers der Staten-Generaal, ingevolge art. 55, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: kennisgevingen

  Waardering:

 • nr. 440 Het ter kennis brengen van de jaarrekening en het jaarverslag aan beide Kamers der Staten-Generaal, ingevolge art. 65, derde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: kennisgevingen

  Waardering:

 • nr. 441 Het goedkeuren, schorsen of vernietigen van besluiten en regelingen van het CBA, als bedoeld in art. 5, vierde lid, 19, 32 en 68 van de AVW 1996, ingevolge art. 87 en 88 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: beschikkingen en koninklijke besluiten

  Waardering:

 • nr. 442 Het bij Algemene Maatregel van Bestuur treffen van voorzieningen wanneer het CBA de uit een wet voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, ingevolge art. 90 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: algemene maatregelen van bestuur

  Waardering:

 • nr. 443 Het goedkeuren van een door het CBA vastgestelde regeling betreffende het vaststellen van een vergoeding voor het verlenen van diensten op het gebied van personeelsvoorziening, als bedoeld in art. 5, vierde lid, van de AVW 1996, ingevolge art. 87, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 • nr. 444 Het goedkeuren van het (mede)oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ingevolge art. 10, tweede lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 • nr. 445 Het bepalen van het aantal van de Regionale Besturen en hun werkgebieden, ingevolge art. 13 AVW 1996 (Stb.1996, 618)

  Periode: 1997-

  Product: besluiten

  Waardering:

 • nr. 446 Het goedkeuren van een door het CBA vastgestelde regeling betreffende de rechtspositie van de voorzitter van het Centraal Bestuur als bedoeld in art. 19, onderdeel a, van de AVW 1996, ingevolge art. 87, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997-

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 • nr. 447 Het goedkeuren van een door het CBA vastgestelde regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de plaatsvervangend voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van het Centraal Bestuur, als bedoeld in art. 19, onderdeel b, van de AVW 1996, ingevolge art. 87, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997 -

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 • nr. 448 Het goedkeuren van een door het CBA vastgestelde regeling ten aanzien van de toekenning van een schadeloosstelling en van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de Regionale Besturen, als bedoeld in 32 van de AVW 1996, ingevolge art. 87, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997 -

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 • nr. 449 Het bekend maken aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie van de basisbijdrage, ingevolge art. 47, tweede en vijfde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997 -

  Product: bekendmakingen

  Waardering:

 • nr. 450 Het bekend maken aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie van de prestatiebijdrage, ingevolge art. 47, tweede en vijfde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997 -

  Product: bekendmakingen

  Waardering:

 • nr. 451 Het goedkeuren van de landelijke begroting en het landelijk beleidsplan, ingevolge art. 55, tweede en vijfde lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997 -

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 • nr. 452 Het goedkeuren van CBA-besluiten tot het aangaan van geldleningen, ingevolge art. 66 AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997 -

  Product: beschikkingen

  Waardering: V

 • nr. 453 Het goedkeuren van door het CBA vastgestelde regelingen betreffende begroting, beleidsplan, jaarrekening, jaarverslag en financieel beheer, als bedoeld in art. 68 van de AVW 1996, ingevolge art. 87, eerste lid, AVW 1996 (Stb.1996, 618).

  Periode: 1997 -

  Product: beschikkingen

  Waardering:

 1. De gegevens m.b.t. deze paragraaf zijn afkomstig van het rapport De geschiedenis van de openbare arbeidsbemiddeling in Nederland, Research voor Beleid, Leiden 1988.

  ^ [1]
 2. Kamerstuk 1987-1988, 20 569, nr. 3 blz. 15

  ^ [2]
 3. Uit: Memorie van Toelichting van de AVW, Kamerstuk 1987-1988, 20 569, nr. 3 blz. 16

  ^ [3]
 4. Pivot is een projectorganisatie die in mei 1991 door de Algemene Rijksarchivaris is ingesteld. De aanleiding daarvoor vormde de (voorgenomen) verkorting van de overbrengingstermijn conform de nieuwe Archiefwet van 50 naar 20 jaar.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina