Regeling bevordering vrijwillige uittreding medewerkers CBS

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 06-01-2000 t/m 10-06-2005

Regeling bevordering vrijwillige uittreding medewerkers CBS

De Minister van Economische Zaken;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 49q en 69 van het Algemeen Rijksambtenarenregle-ment;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg, ingesteld bij het Ministerie van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Vooruitlopend op de reorganisatie van het Centraal Bureau van de Statistiek kunnen ten aanzien van medewerkers met functies waaraan een salarisniveau is verbonden van schaal 3 tot en met schaal 8 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, die op 1 september 1999 10 jaar of langer in vaste dienst waren bij het Ministerie van Economische Zaken en tewerkgesteld bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, op hun aanvraag de maatregelen worden genomen die zijn beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bevordering vrijwillige uittreding medewerkers CBS.

Deze regeling zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 30 december 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina