Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring op grond van de Subsidieregeling [...] Zaken; Matra Opleidingen Programma (Midden- en Oost-Europa)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-07-2000 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken; Matra Opleidingen Programma (Midden- en Oost-Europa)

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4, onder f, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 voor het Matra Opleidingen Programma het volgende subsidieplafond: f 4.000.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.3 en 2.1.4, onder f, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 voor het Matra Opleidingen Programma het volgende beleidsvoornemen:

  • a. Het Matra Opleidingen Programma is onderdeel van het Matra Programma. Het Matra Programma richt zich op de ondersteuning van de overgang naar een pluriforme, democratische rechtsstaat in landen in Midden- en Oost-Europa. Het Matra Opleidingen Programma ondersteunt opleidingen in Nederland ten behoeve van deelnemers uit Midden- en Oost-Europa ten einde hen in staat te stellen een effectievere bijdrage te leveren aan het proces van verandering van de staat, zijn instituties, organisaties van burgers en hun onderlinge verbanden.

  • b. Voor subsidies onder het Matra Opleidingen Programma komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die betrekking hebben op de deelnemers uit volgende landen: Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Kroatië, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Belarus, Oekraïne of de Russische Federatie.

  • c. Voor subsidieverlening komen in aanmerking activiteiten die zich richten op de volgende thema’s: wetgeving en recht, openbaar bestuur en politie, natuur en milieu, versterking milieuoverheden, volkshuisvesting, onderwijs, voorlichting en media, cultuur, welzijn, gezondheidszorg, arbeid en sociaal beleid of mensenrechten en minderheden.

  • d. Bij de toekenning van de subsidies wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende thema’s en landen.

  • e. Voor subsidiëring in het kader van het Matra Opleiding Programma komen uitsluitend in aanmerking activiteiten die betrekking hebben op de verzorging van post-academische opleidingen in Nederland die voldoen aan het bepaalde onder b en c.

  • f. Subsidies kunnen zowel worden verleend voor individuele beurzen als voor groepsopleidingen, specifiek gericht op deelnemers uit bovengenoemde landen.

  • g. De duur van de activiteiten bedraagt ten hoogste 2 jaar.

  • h. De subsidie per aanvraag bedraagt ten hoogste f 1.000.000,-.

  • i. De subsidie wordt slechts verleend aan onderwijsinstellingen die een ruime ervaring hebben met het aanbieden van post-academische opleidingen ten behoeve van de bovengenoemde landen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
voor deze,
De

wnd. Directeur-Generaal Regio en Landenbeleid

,

M.E.P. Dierikx

Terug naar begin van de pagina