Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 7, tweede lid, en 8, eerste lid, van de Wet inzake bloedvoorziening,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De begroting en de jaarrekening van de Bloedvoorzieningsorganisatie worden ingericht met inachtneming van de bijlage behorend bij deze regeling.

 • 2 De begroting en het beleidsplan van de Bloedvoorzieningsorganisatie worden jaarlijks vóór 15 oktober bij de Minister voor Medische Zorg ingediend.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 1999.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage bij de Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie

Hoofdstuk 1. Regels ten aanzien van de begroting

Paragraaf 1. Reactietermijn minister

De beslistermijnen neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht worden gehanteerd (artikelen 4:13 en 4:14).

Paragraaf 2. Indeling begroting

 • 1. In de begroting t+1 dienen de begroting van het jaar t en de realisatiecijfers van het jaar t-1 te zijn opgenomen.

 • 2. De begroting en de realisatiecijfers t-1 dienen opgebouwd te zijn uit dezelfde posten als de begroting t. Bij mutatie van de begrotingsposten worden toe- en afnames daarin afzonderlijk weergegeven en toegelicht. Voor elk van de posten dient de verhouding van vaste en variabele kosten te zijn aangegeven en toegelicht.

 • 3. In de begroting dient inzicht gegeven te worden in de lasten, baten, liquiditeits- en investeringsbehoefte en afschrijvingen van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening (hierna: Sanquin) alsook in die van de afzonderlijke organisatieonderdelen binnen de stichting.

  Voor de divisie Research & LabServices van de stichting worden de kosten en baten in ieder geval voor de volgende subonderdelen afzonderlijk zichtbaar in de begroting gepresenteerd: Research, LabServices en de navelstrengbloedbank.

  In de begroting wordt een overzicht opgenomen van de afzonderlijke onderzoeksprojecten, de totale kosten van de afzonderlijke projecten, de kosten per jaar gedurende de looptijd van het project tot het jaar t+5 en indien van toepassing, de bijdragen van derden aan het project.

 • 4. Verschillen tussen de begroting t+1 en de begroting t dienen per begrotingspost te worden toegelicht.

 • 5. Specifiek worden voor de divisie Bloedbank van de stichting Sanquin aangegeven:

  • a. de maatregelen ter bevordering van de kwaliteit en/of veiligheid en de kostenverhogingen die daarmee verband houden; en

  • b. de mutaties in de kosten als gevolg van wijzigingen in de hoeveelheid ingezameld plasma door middel van plasmaferese voor geneesmiddelenbereiding.

  In de toelichting op de onderdelen a en b dient een specificatie van de kostenmutaties naar de indeling van de begrotingsposten te worden bijgevoegd.

 • 6. De aard en omvang van interne leveringen tussen de verschillende organisatieonderdelen binnen de stichting Sanquin worden in de toelichting opgenomen, als ook die tussen de stichting Sanquin en haar dochterondernemingen.

 • 7. In de begroting wordt de berekening opgenomen van de totale mutatie in de prijs van de bloedproducten ten opzichte van het jaar t-1.

 • 8. Bij overheveling van activiteiten tussen de verschillende organisatieonderdelen binnen de stichting Sanquin als ook van en naar de dochterondernemingen van de stichting, wordt in de begroting een tabel opgenomen waarin deze mutaties worden gespecificeerd naar activiteit, de gevolgde indeling in de begroting en de personele gevolgen.

Paragraaf 3. Toelichting afzetgegevens

 • 1. In de begroting wordt de verwachte afzet van de divisie Bloedbank aangegeven, gespecificeerd per productgroep. Hierbij dient een toelichting te worden gegeven waarin onder andere inzicht wordt gegeven in de bij de bepaling van de omvang van de verwachte afzet gehanteerde uitgangspunten.

 • 2. Per productgroep dienen de verschillen in de ramingen van de afzet ten opzichte van het jaar t te worden toegelicht.

Paragraaf 4. Personeelskosten

Bij de personeelskosten dienen de totale loonsom en het aantal fte’s van de stichting Sanquin als ook die van de afzonderlijke organisatieonderdelen binnen de stichting vermeld te worden.

Paragraaf 5. Prijsvaststelling

Voor de afzet van de divisie Bloedbank geldt dat de uit de begroting voortvloeiende prijzen gespecificeerd dienen te worden per productgroep, met uitzondering van bloedproducten waarvoor op grond van artikel 40 van de Geneesmiddelenwet een vergunning verplicht is voor het in de handel brengen. Op grond van de goedgekeurde begroting stelt de stichting Sanquin de prijzen vast voor het jaar t+1.

Paragraaf 6. Kostprijsberekening

Bij de prijsstelling van producten en diensten alsmede de interne verrekenprijzen dient een kostprijsberekening bekend te zijn. De kostprijsberekening van de af te leveren tussen- en bloedproducten en diensten zal gebaseerd zijn op de activity-based costing methode.

Paragraaf 7. Administratieve Organisatie

De Administratieve Organisatie dient schriftelijk te zijn vastgelegd.

Paragraaf 8. Resultaat

 • 1. Het resultaat van de divisie Bloedbank van het jaar t-1 wordt betrokken bij de begroting van het jaar t+1.

 • 2. Indien noodzakelijk kan in de begroting van de divisie Bloedbank rekening worden gehouden met een reservevorming ten behoeve van een verbetering van de solvabiliteit. De noodzaak hiertoe dient te worden toegelicht.

Paragraaf 9. Prognose

Bij de begroting t+1 wordt een prognose van de baten en lasten voor het jaar t verstrekt, met dezelfde indeling als de begroting. Voor de afzonderlijke organisatieonderdelen binnen de stichting Sanquin dient per begrotingspost de significante afwijkingen van de begroting te worden toegelicht. De toelichting dient te worden voorzien van afzetgegevens.

Paragraaf 10. Huisvestingskosten

 • 1. De in de begroting van de stichting Sanquin onder de rubriek ‘Huisvestingskosten’ opgenomen post ‘Huren’ en de in de rubriek ‘Afschrijvingen’ verantwoorde post ‘Gebouwen en Terreinen’ worden getoetst aan een jaarlijks door de stichting Sanquin op te stellen en bij de begroting te voegen middellange termijn huisvestingsplan (hierna: huisvestingsplan). De aansluiting van de hierin genoemde bedragen en de in de begroting opgenomen bedragen voor huisvesting worden toegelicht.

 • 2. Het huisvestingsplan dient:

  • te passen binnen het Ministerieel Plan Bloedvoorziening;

  • de kosten van de bestaande huisvesting weer te geven;

  • voor de jaren t+1 tot en met jaar t+5 inzicht te geven in de voorgenomen toekomstige huisvesting van de hoofdvestigingen, vaste- en mobiele afnamelocaties en uitgiftelocaties. De financiële gevolgen dienen daarbij te worden aangegeven;

  • het voornemen tot het vervreemden van registergoederen te vermelden.

 • 3. Het huisvestingsplan dient, gelijktijdig met de indiening van de begroting bij de Minister voor Medische Zorg (hierna: de minister), in tweevoud bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (hierna: TNO) ter beoordeling te worden voorgelegd. TNO brengt binnen 6 weken na ontvangst van het huisvestingsplan daarover advies uit aan de minister. Van dit advies ontvangt de stichting Sanquin een afschrift.

 • 4. Tot daadwerkelijke start van een nieuwbouwinitiatief van een hoofdvestiging kan worden overgegaan nadat de minister op basis van het definitief ontwerp en aan de hand van een door TNO aan de minister daarover uitgebracht advies, een uitspraak heeft gedaan over de aanvaardbare hoogte van de uit dat initiatief voortvloeiende exploitatiegevolgen. De betreffende bescheiden dienen daartoe door de stichting Sanquin rechtstreeks bij TNO te worden ingediend.

  TNO adviseert de minister binnen vier maanden na ontvangst van bedoelde bescheiden. Van dit advies ontvangt de stichting Sanquin een afschrift.

 • 5. De in het huisvestingsplan opgenomen voornemens tot (ver)bouw of huur van vaste- of mobiele afnamelocaties en de verbouw van hoofdvestigingen kunnen, indien in de door de minister goedgekeurde begroting de daaruit voortvloeiende exploitatiekosten zijn opgenomen, worden geëffectueerd. De minister kan in voorkomende gevallen beslissen dat, voordat een dergelijk bouwplan wordt gerealiseerd, TNO van dat aangegeven initiatief het definitief ontwerp beoordeelt. In deze situatie is de goedkeuringsprocedure zoals aangeven in het vierde lid van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Binnen 10 jaar na ingebruikname of ingrijpende renovatie van een hoofdvestiging of vaste afnamelocatie (d.w.z. 50% of meer van het bestaande bouwvolume) is aan bouw geen behoefte tenzij een dergelijk bouwinitiatief noodzakelijk is vanwege ingrijpende functiewijzigingen ten opzichte van de bestaande functies of in geval van noodsituaties.

 • 7. Bij verkoop van registergoederen dient een waardebepaling door een erkend taxateur onroerend goed beschikbaar te zijn.

 • 8. De kosten voor huisvesting van andere rechtspersonen, waaronder dochterondernemingen, dienen door de stichting Sanquin ten minste kostendekkend aan de gebruikers te worden doorberekend.

Paragraaf 11. Saneringskosten

Financiële saneringsgevolgen voor de divisie Bloedbank voortvloeiend uit wijzigingen in de huisvestingssituatie zullen in een vroegtijdig stadium aan de minister worden gemeld.

Paragraaf 12. Rekenregels

 • 1. Loonbijstellling

  Voor de loonbijstelling in de begroting t+1 mag voor de stichting Sanquin maximaal worden opgenomen de bijstelling volgens de OVA jaar t. Ter correctie van het verschil in jaar t waar gerekend is met de OVA t-1 wordt het verschil (OVA t minus OVA t-1) in de begroting t+1 meegenomen indien dit verschil groter is dan 0,5% van de loonsom.

 • 2. Prijsbijstelling

  Voor bijstelling van prijsgevoelige posten mag maximaal de nationale consumentenprijsindex voor t+1 uit de Macro-Economische verkenning-kerngegevenstabel van het jaar t worden gehanteerd.

 • 3. Afschrijvingen

  Voor afschrijvingen dient te worden uitgegaan van normen zoals die in het maatschappelijk verkeer voor de betreffende bedrijfstakken gelden.

 • 4. Kostentoerekening

  De kosten en baten van de staf- en concerndiensten dienen toegerekend te worden aan de organisatieonderdelen binnen de stichting Sanquin en eventuele derden (waaronder de dochterondernemingen van de stichting) die gebruik maken van deze diensten. De toerekening moet gebaseerd zijn op een onderbouwde rekenregel en wordt in de toelichting verbijzonderd naar de betreffende organisatieonderdelen van de stichting Sanquin en derden.

 • 5. Huisvestingskosten

  • a. Bij het opstellen van het huisvestingsplan t+1 dient voor investeringen in terreinen en gebouwen, voor zover het nieuwbouw betreft, uitgegaan te worden van de investeringsbedragen bedragen per m2 zoals die door TNO in de advisering over het huisvestingsplan van jaar t zijn aangegeven.

  • b. De maximumoppervlakte van hoofdvestigingen, afnamelocaties geïntegreerd in een hoofdvestiging en andere afnamelocaties zijn gebaseerd op standaard programma’s van eisen. De minister heeft deze standaard programma’s van eisen vastgelegd in de brief waarmee de begroting voor het jaar 2005 werd goedgekeurd (GMT/MT 2544792, d.d. 23 december 2004). Eventuele mutaties daarop worden, na advisering daarover door TNO, door de minister vastgesteld.

  • c. Voor de verrekening van opgetreden loon- en prijsontwikkelingen zijn maximaal de prijsbijstellingen aanvaardbaar berekend op basis van de maandelijks geactualiseerde bouwkosten indexcijfers voor de gezondheidszorg (Gezondheidszorgindex) zoals gepubliceerd op de website van TNO (www.tno.nl).

  • d. Voor jaarlijkse instandhoudingsinvesteringen dient bij de begrotingsopstelling per m2 uitgegaan te worden van 0,8% per m2 van de investeringskosten per m2 zoals op basis van onderdeel a zijn berekend. Voor huursituaties, waarbij de financiële gevolgen van jaarlijkse instandhoudingsinvesteringen in de huur zijn opgenomen, blijft de reservering achterwege.

  • e. Financiële consequenties voortvloeiende uit de verkoop van registergoederen worden betrokken bij de begrotingsbeoordeling en goedkeuring. De minister beoordeelt het transactieresultaat zo nodig aan de hand van het taxatierapport door een erkend taxateur onroerend goed.

Paragraaf 13. Informatie

De begroting en jaarrekening bevat informatie over het aantal donors, het aantal nieuwe donors en de uitstroom van donors in het betreffende jaar, en het aantal donaties gespecificeerd naar volbloeddonaties en plasmaferesedonaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar plasmaferesedonaties voor de divisie Bloedbank en plasmaferesedonaties bestemd voor geneesmiddelenbereiding.

Hoofdstuk 2. Regels ten aanzien van de jaarrekening t-1

Paragraaf 1. Accountantscontrole

Op de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting Sanquin zijn bepalingen omtrent jaarrekening en jaarverslag uit het Burgerlijk wetboek, Boek 2, Titel 9 van toepassing. Dit betekent onder andere dat de jaarrekening en het jaarverslag. zijn onderworpen aan een accountantscontrole. De informatie die wordt geleverd op basis van het gestelde in ’Paragraaf 3 Aanvullende informatie bij de jaarrekening t-1’ vergt een accountantscontrole.

Paragraaf 2. Afschrijvingen

Het gestelde onder hoofdstuk 1, paragraaf 12 Rekenregels met betrekking tot de afschrijving is overeenkomstig van toepassing ten aanzien van de jaarrekening. De minister wordt vooraf geïnformeerd over voornemens tot het doen van een buitengewone afschrijving, het treffen van een voorziening of het doen van dotaties aan bestemmingsreserves ten laste van de stichting Sanquin met een budgettair beslag van meer dan € 1.000.000,– en waarvan geen voornemen in de begroting van het betreffende jaar was opgenomen.

Paragraaf 3. Aanvullende informatie bij de jaarrekening t-1

 • 1. Buiten de gebruikelijke toelichting dient een overzicht te worden verstrekt waarin activa, passiva, baten, lasten, resultaat en liquiditeiten worden gesplitst naar de afzonderlijke organisatieonderdelen binnen de stichting Sanquin. In een toelichting op de staf- en concerndiensten wordt aangegeven welke activiteiten voor de afzonderlijke onderdelen binnen de stichting plaatsvinden, alsook welke voor de dochterondernemingen van de stichting.

 • 2. De posten voorzieningen en reserves dienen te worden gespecificeerd en toegelicht.

 • 3. Bij de personeelskosten dienen de totale loonsom en het aantal fte’s van de afzonderlijke organisatieonderdelen binnen de stichting Sanquin vermeld te worden.

 • 4. Het exploitatieresultaat van de stichting Sanquin moet voor de afzonderlijke organisatieonderdelen binnen de stichting worden toegelicht. Daarbij dienen de volume- en kwaliteitseffecten betrokken te worden.

Hoofdstuk 3. Samenwerkingsverbanden

Voornemens tot het aangaan of beëindigen van samenwerkingsverbanden zoals deelnemingen die consequenties kunnen hebben voor de activiteiten van de stichting Sanquin of voor de balansverhoudingen, dienen met toelichting aan de minister te worden voorgelegd.

Hoofdstuk 4. Indiening van een meerjarenraming

Bij de begroting en het beleidsplan van het jaar t+1 verstrekt de stichting Sanquin een meerjarenraming met toelichting van de baten, lasten en afzetgegevens van de divisie Bloedbank voor de jaren t tot en met t+5. Daarbij dient de minister geïnformeerd te worden over de te verwachten omvangrijke kostenveranderingen voor de divisie Bloedbank in het jaar t+1 ten opzichte van het jaar t.

Terug naar begin van de pagina