Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag januari 2000

[Regeling vervallen per 25-12-2010.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 24-12-2010

Besluit van 23 december 1999, houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen (Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag januari 2000)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 3 december 1999, nr. SV/UB/99/74230;

Gelet op artikel 13, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1999, no. W12.99.0607/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1999, nr. SV/VP/99/91732;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 3

[Vervallen per 25-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1999, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2000.

Artikel 4

[Vervallen per 25-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bijzondere verhoging kinderbijslag januari 2000.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de dertigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina