Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-08-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit verstaat onder financiële dienstverlening de navolgende activiteiten:

 • a. geld- en kredietwezen:

  de ondernemingen, wier werkzaamheid zich naar haar aard beweegt of in hoofdzaak beweegt op het gebied van het geld- en kredietwezen, alsmede de effectenhandel; daartoe behoren in ieder geval:

  • 1. de algemene banken, de landbouwkredietinstellingen, de effectenkredietinstellingen en de spaarbanken, opgenomen in het Register der kredietinstellingen van de Nederlandsche Bank N.V., als bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht kredietwezen;

  • 2. de Nederlandsche Bank N.V.;

  • 3. andere in Nederland werkzame financierings- en kredietinstellingen;

  • 4. de aan één of meer van bovengenoemde instellingen gelieerde organisaties in de sector van het geld- en kredietwezen alsmede de effectenhandel;

  • 5. casino’s;

 • b. uitvoering van de loon- en inkomensdervingsverzekeringen:

  de ondernemingen die belast zijn met de uitvoering van de loon- en inkomensdervingsverzekeringen, alsmede de Sociale Verzekeringsbank;

 • c. verzekeringsbedrijf:

  de ondernemingen, waarin voor eigen rekening, dan wel krachtens volmacht het levensverzekeringsbedrijf of het schadeverzekeringsbedrijf wordt uitgeoefend;

 • d. ziekenfondsen:

  de instellingen of inrichtingen, gedreven door rechtspersonen, die:

  • 1. ingevolge artikel 11 van het Ziekenfondsenbesluit de benaming ‘algemeen ziekenfonds’ voeren;

  • 2. ten doel hebben de gezondheidszorg te dienen en worden beheerd door de besturen van een algemeen ziekenfonds als vorenbedoeld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Financiële Dienstverlening.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 8 leden en 8 plaatsvervangende leden.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties.

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging Ondernemingsorganisatie Sociale Zekerheid;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Verbond van Verzekeraars;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Zorgverzekeraars Nederland;

   • -

    1 lid door de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB);

   • -

    1 plaatsvervangend lid door de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB) en de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN) gezamenlijk;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door FNV Bondgenoten;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Dienstenbond CNV;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BBV).

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Het besluit van 18 augustus 1972 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor het Geld- en Kredietwezen (RE 7/1972) wordt ingetrokken.

 • 2 Het besluit van 24 april 1992 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Uitvoeringsorganen van de Loon- en Inkomensdervingsverzekeringen (RE 7/1992) wordt ingetrokken.

 • 3 Het besluit van 30 mei 1980 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor het Verzekeringsbedrijf (RE 7/1980) wordt ingetrokken.

 • 4 De verordening van 26 februari 1954 tot uitvoering voor de ziekenfondsen van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 03/1954) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Den Haag, 22 december 1999

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina