Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Welzijnssector

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 30-06-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Welzijnssector

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit verstaat onder welzijnssector:

 • a. ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van:

  • 1. de CAO Welzijn;

  • 2. de CAO Openbare Bibliotheken;

  • 3. de CAO voor Internaten voor Kinderen van Binnenschippers en /of kermisexploitanten;

  • 4. de CAO voor de Jeugdhulpverlening;

  • 5. de CAO voor de Gezondheidscentra;

  • 6. de CAO Rechtsbijstand;

  • 7. de CAO Reclassering;

  • 8. de CAO Kunstzinnige Vorming;

  • 9. de CAO Adviesburo’s voor Opleiding en Beroep;

  • 10. de CAO Kinderopvang;

 • b. ondernemingen, niet bedoeld onder a, die krachtens de Regeling indeling bedrijfs- en beroepsleven in sectoren zijn ingedeeld in de sector Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, met uitzondering van:

  • 1. de ondernemingen die ressorteren onder een andere bedrijfscommissie;

  • 2. de ondernemingen in de navolgende takken van bedrijf en beroep:

   • -

    bad- en zweminrichtingen;

   • -

    instellingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding en sportbeoefening;

   • -

    artsen;

   • -

    tandartsen;

   • -

    apothekers;

   • -

    dierenartsen;

   • -

    paramedische bedrijven;

   • -

    onderwijsinstellingen;

   • -

    kerkgenootschappen;

   • -

    kloosterorden;

   • -

    congregaties;

   • -

    zending;

   • -

    missie;

   • -

    rusthuizen;

   • -

    ondernemingen ter exploitatie van begraafplaatsen en crematoria.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Welzijnssector.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Maatschappelijke Ondernemers Groep (MOgroep);

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB);

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door VKV. Vereniging van Centra voor de Kunsten;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    2 leden en 2 plaatsvervangende leden door ABVAKABO FNV;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Publieke Zaak.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

Het besluit van 18 oktober 1974 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector (RE 05/1974) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Den Haag, 22 december 1999

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina