Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties

[Regeling vervallen per 01-09-2010.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-08-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit verstaat onder woningcorporaties:

 • a. de rechtspersoon die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is, niet zijnde een overheidsinstelling, en op grond van artikel 70 van de Woningwet als zodanig is toegelaten;

 • b. alle door één of meer rechtspersonen, als bedoeld onder a, (mede) gevormde instellingen waarin één of meer rechtspersonen, als bedoeld onder a, in overwegende mate de zeggenschap hebben;

 • c. alle door twee of meer rechtspersonen, als bedoeld onder a, gevormde instellingen die uitsluitend zijn belast met de gemeenschappelijke uitvoering van werkzaamheden die behoren tot het bedrijf van een rechtspersoon bedoeld onder a;

 • d. een rechtspersoon die door CAO-partijen op verzoek is gelijkgesteld met een rechtspersoon als bedoeld onder a, b of c.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 6 leden en 6 plaatsvervangende leden.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisatie van ondernemers

   • -

    3 leden en 3 plaatsvervangende leden door Aedes Vereniging van Woningcorporaties;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Bouw- en Houtbond FNV;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Hout- en Bouwbond CNV;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2010]

Het besluit van 19 januari 1990 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Woningcorporaties (niet gepubliceerd) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisaties.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Den Haag, 22 december 1999

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina