Wijzigingswet Werkloosheidswet (wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen)

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 09-05-2006

Wet van 22 december 1999 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met wijziging van de instroom in de wachtgeldfondsen alsmede enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de eis dat 26 weken in dezelfde sector gewerkt moet zijn om de eerste 6 maanden van de werkloosheidsuitkering ten laste van het wachtgeldfonds te brengen te laten vervallen en enkele andere wijzigingen in de Werkloosheidswet aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III. Overgangsrecht regels op grond van artikel 24, zevende lid, van de Werkloosheidswet

[Vervallen per 10-05-2006]

De door het Landelijk instituut sociale verzekeringen gestelde regels op grond van de artikelen 24, zevende lid, en 26, derde lid, van de Werkloosheidswet, zoals die artikelen luidden op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gelden als regels die door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gesteld.

Artikel IV. Overgangsrecht goedkeuring subsidieplafonds

[Vervallen per 10-05-2006]

Een subsidieplafond dat door het Landelijk instituut sociale verzekeringen is vastgesteld voor de dag van inwerkingtreding van deze wet wordt geacht door Onze Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid te zijn goedgekeurd op grond van artikel 116, vierde lid, van de Werkloosheidswet.

Artikel V. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel R, onder 1, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2000.

  • 5 Indien de datum van uitgifte van het Staatsblad, bedoeld in het eerste lid, gelegen is na 31 december 1999, werkt deze wet wat artikel I, onderdeel R, onder 1, betreft terug tot en met 1 januari 2000.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de dertigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina