Wijziging Regelen verzekeringsovereenkomsten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2006

Regeling tot wijziging van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet in verband met de wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waarde-overdracht

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst

Gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 23c, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 In afwijking van het eerste lid mag de financiering van het deel dat op grond van het eerste lid in het eerste kalenderjaar na inwerkingtreding van deze regeling gefinancierd moet worden, worden uitgesteld tot in het tweede kalenderjaar na inwerkingtreding van deze regeling.

  • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan toestaan dat, in afwijking van het eerste lid, een verzekeraar gedurende een langere periode dan daar bedoeld, maar niet langer dan gedurende vijftien jaar, toepassing geeft aan de daar genoemde bepalingen, voorzover dat noodzakelijk is ter voorkoming van onaanvaardbare financiële gevolgen voor de betrokken verzekeraar of de betrokken werkgever.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 februari 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enkele andere wetten onder meer met het oog op verbetering van het toezicht op de uitvoering van aanvullende pensioenregelingen, invoering van een verbod op uitstelfinanciering van pensioenaanspraken en verduidelijking van de regels inzake waardeoverdracht van pensioen en aanspraken op pensioen (wijziging PSW in verband met toezicht, verbod op uitstelfinanciering en waardeoverdracht)(26 415), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina