Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2000

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 23-05-2001 t/m 21-09-2004

Regeling houdende regels inzake de afdracht van gelden aan het Algemeen Werkloosheidsfonds voor de uitvoering van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 71 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en artikel 130, zevende lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Rijksbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen wordt ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds in 2000 een rijksbijdrage van 64,8 miljoen gulden toegekend voor het vaststellen van trajecten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW, voor uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder, binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid.

  • 2 De betaling van de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen vindt plaats in vier gelijke termijnen in elke tweede maand van een kwartaal.

Artikel 3. Verantwoording taakstelling

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Het Landelijk instituut sociale verzekeringen zendt uiterlijk op 1 september 2001 een verantwoording aan de Minister omtrent het aantal uitkeringsgerechtigden als bedoeld in artikel 3 van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW, van 23 jaar of ouder, voor wie in 2000 binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid een traject is vastgesteld.

  • 2 Bij de verantwoording, bedoeld in het eerste lid, wordt een accountantsverklaring gevoegd die een oordeel bevat omtrent de getrouwheid van deze verantwoording.

Artikel 4. Vaststelling rijksbijdrage

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2, wordt binnen een jaar na ontvangst van de verantwoording, bedoeld in artikel 3, door de Minister definitief vastgesteld.

  • 2 Indien het aantal uitkeringsgerechtigden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, lager is dan het in de Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2000 opgenomen aantal, kan de Minister het verschil toevoegen aan de taakstelling met betrekking tot het aantal uitkerings-gerechtigden voor wie het Landelijk instituut sociale verzekeringen in het jaar 2001 of de daarop volgende jaren een traject dient vast te stellen, dan wel de rijksbijdrage lager vaststellen dan 64,8 miljoen gulden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 22 december 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina