Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden

[Regeling vervallen per 12-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 08-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 07-12-2004

Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden

De Staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 12-12-2004]

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan samenwerkingsverbanden ter bevordering van kennis, inzicht en kundigheid van hun leden en aangeslotenen betreffende natuurbeheer en daarmee samenhangende onderwerpen, alsmede ter bevordering van coördinatie van activiteiten terzake.

 • 2 De minister stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor subsidies als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 12-12-2004]

Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan samenwerkingsverbanden als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer aan welke subsidie is verleend op grond van die regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 12-12-2004]

 • 1 Subsidie als bedoeld in artikel 3 dient tegelijkertijd te worden aangevraagd met een subsidie als bedoeld artikel 2 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening uit hoofde van deze regeling worden ingediend bij de directeur van LASER met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de directeur van LASER.

 • 3 Aanvragen worden onderscheiden naar provincies waarin het desbetreffende terrein of het grootste deel daarvan is gelegen.

 • 4 De minister verdeelt de beschikbare bedragen naar de datum van ontvangst van de subsidieaanvragen. Bij gelijktijdige datum van ontvangst van de subsidieaanvragen wordt de volgorde van behandeling bepaald door loting. Als datum van ontvangst van de aanvraag wordt aangemerkt de datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen.

Artikel 6

[Vervallen per 12-12-2004]

 • 1 De subsidie bedraagt 100% van de kosten met een maximumbedrag van:

  € 15,88 per hectare voor het eerste jaar;

  € 11,34 per hectare voor het tweede jaar;

  € 9,08 per hectare voor het derde jaar;

  € 6,81 per hectare voor het vierde jaar.

  2. Aanvragers, die voor 1 januari 2001 een aanvraag hebben ingediend, ontvangen voor het eerste en tweede jaar een bijdrage van € 15, 88 per hectare.

 • 2 Onder kosten als bedoeld in het eerste lid worden verstaan, kosten voor:

  • a. voorlichting;

  • b. opleiding en begeleiding;

  • c. onderzoek, en

  • d. contractbesprekingen ten behoeve van een subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

 • 3 Het aantal hectares waarvoor subsidie wordt verleend is gelijk aan of minder dan het aantal hectares waarvoor subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer.

Artikel 7

[Vervallen per 12-12-2004]

De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval:

 • a. het aantal hectares waarop de subsidieverlening betrekking heeft en het subsidiebedrag, en

 • b. de datum met ingang waarvan het jaar waarover subsidie wordt verleend, aanvangt.

Artikel 7a

[Vervallen per 12-12-2004]

Binnen 8 weken na de beschikking tot subsidieverlening wordt een voorschot van 80% van de bijdrage voor het eerste jaar verleend.

Artikel 8

[Vervallen per 12-12-2004]

 • 1 Binnen 8 weken na afloop van een tijdvak dient de subsidieontvanger voor het desbetreffende terrein een aanvraag tot subsidievaststelling over dat tijdvak in bij de directeur van LASER met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de directeur van LASER.

 • 2 De subsidieontvanger geeft in de aanvraag in ieder geval aan:

  • a. welke kosten, voorzover relevant, hij heeft gemaakt, en

  • b. ten behoeve waarvan hij kosten heeft gemaakt;

Artikel 9

[Vervallen per 12-12-2004]

 • 1 Subsidies of voorschotten daarop worden verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verlening van een subsidie of een voorschot daarop kan worden ingetrokken of gewijzigd ter verkrijging van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor deze regeling, of wegens het uitblijven daarvan.

Artikel 10

[Vervallen per 12-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling organisatiekosten samenwerkingsverbanden.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 1999

De

Staatssecretaris

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina