Bruteringsbesluit 2001

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-02-2000 t/m 24-09-2008

Bruteringsbesluit 2001

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen,

Besluit:

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt de daar bedoelde loonsverhoging 5,6% van de uitkering, met een maximum van f 4555,-, indien het betreft:

    • a. een uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding, als bedoeld in artikel 11, vierde lid onder a, van de Wet op de loonbelasting, gedaan door een lichaam of persoon als bedoeld in artikel 11b van die wet, door het Rijk of door een lager publiekrechtelijk lichaam, indien deze reeds voor 1 januari 1999 werd verstrekt, of

    • b. een uitkering ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet op de loonbelasting, welke ten laste komt van het Rijk of de Stichting Pensioenfonds ABP, behoudens voor zover krachtens artikel 30 van de Wet Financiële voorzieningen Privatisering ABP over die uitkering een inhouding inzake arbeidsongeschiktheid plaats heeft gevonden, indien deze reeds voor 1 januari 1999 werd verstrekt, of

    • c. een door een werkgever verstrekte aanvulling op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, indien die aanvulling reeds voor 1 januari 1999 werd verstrekt, en daarover geen premie op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is geheven.

Den Haag, 21 december 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina