Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2000

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 21-09-2004

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2000

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. de minister:

  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  b. alleenstaande ouder:

  ongehuwde dan wel degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is, en die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;

  c. ten laste komend kind:

  kind in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt en voor wie de alleenstaande ouder aanspraak op kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet kan maken;

  d. kinderopvang:

  het in georganiseerd verband tegen vergoeding verzorgen en opvoeden van kinderen door anderen dan de eigen ouder, pleeg- of stiefouder op uren dat deze zelf hiervoor niet beschikbaar is wegens de omstandigheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  e. kinderopvangplaats:

  aanbod van kinderopvang dat voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang, waarbij de volgende soorten worden onderscheiden:

  • hele-dagopvang: aanbod van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot en met 4 jaar gedurende negen of meer aaneengesloten uren per werk- of studiedag;

  • halve-dagopvang: aanbod van kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot en met 4 jaar gedurende minimaal vijf, maar minder dan negen aaneengesloten uren per werk- of studiedag;

  • buitenschoolse opvang: het in georganiseerd verband tegen vergoeding bieden van verzorging, opvoeding, toezicht en vrijetijdsactiviteiten aan kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt, door anderen dan de eigen ouders, pleeg- of stiefouders, waarbij in ieder geval opvang wordt geboden na school en in schoolvakanties;

  • gastouderopvang: kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop het primair onderwijs voor dat kind eindigt in een gezinssituatie, die tot stand komt door bemiddeling van een gastouderbureau gedurende ten minste vijf uren per week en die betrekking heeft op gelijktijdig ten hoogste vier kinderen.

 • 2 Burgemeester en wethouders kunnen voor de toepassing van deze regeling besluiten gehuwden, als partners geregistreerden of ongehuwd samenwonenden gelijk te stellen met een alleenstaande ouder in het geval één van de partners door omstandigheden de volledige zorg voor één of meer tot hun last komende kinderen op zich heeft genomen.

Artikel 2. Subsidie aan de gemeente

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag aan een gemeente subsidie als tegemoetkoming in de door de gemeenten in het kalenderjaar 2000 te maken kosten voor kinderopvangplaatsen voortvloeiend uit overeenkomsten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, ten behoeve van alleenstaande ouders die als zodanig in dat jaar:

  • a. algemene bijstand ontvangen als bedoeld in de Algemene bijstandswet en:

   • betaalde arbeid verrichten, of

   • ten aanzien van wie het volgen van scholing of een opleiding noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in de arbeid, of

   • . deelnemen aan activiteiten die bijdragen tot sociale activering;

  • b. geen algemene bijstand meer ontvangen als bedoeld in de Algemene bijstandswet wegens het direct daarop aansluitend verrichten van betaalde arbeid, waaronder begrepen arbeid die met overheidsbijdragen wordt gefinancierd dan wel waarvoor de werkgever subsidie ontvangt op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden, het Besluit in- en doorstroombanen of de Regeling schoonmaakdiensten particulieren, waarbij, met inachtneming van artikel 12, naar het oordeel van burgemeester en wethouders het bekostigen van de kinderopvang nog steeds noodzakelijk is om die arbeid te kunnen blijven verrichten;

  • c. een uitkering ontvangen als bedoeld in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

  • d. de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, scholing of een opleiding volgen dan wel betaalde arbeid verrichten, en met toepassing van artikel 11 of 13, vierde lid, van de Algemene bijstandswet algemene bijstand ontvangen of kunnen ontvangen.

 • 2 Met algemene bijstand als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, wordt gelijkgesteld een uitkering op grond van enige sociale zekerheidswet waarvan de hoogte de bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder niet te boven gaat indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders het ontbreken van de bekostiging van kinderopvang ten aanzien van de betreffende alleenstaande ouder zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De subsidie wordt verleend indien de gemeente voor de alleenstaande ouder of de alleenstaande ouder zelf met instemming van de gemeente, met een instelling of een natuurlijke persoon die de kinderopvangplaats verzorgt, daartoe een schriftelijke overeenkomst sluit.

 • 2 In de overeenkomst is op duidelijke en overzichtelijke wijze vermeld:

  • a. de instelling jegens welke of de natuurlijke persoon jegens wie de uitgaven worden gedaan;

  • b. de instelling of de natuurlijk persoon die de kinderopvang verricht indien deze een andere is dan bedoeld in onderdeel a;

  • c. naam en geboortedatum van de kinderen voor wie de kinderopvang pleegt te worden genoten;

  • d. naam en adres van de alleenstaande ouder ten behoeve van wie de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegaan;

  • e. de periode waarin en het aantal dagen van de week waarop naar hele-dagopvang, halve-dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang onderscheiden, van deze regeling gebruik pleegt te worden gemaakt;

  • f. het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.

 • 3 Burgemeester en wethouders, of de alleenstaande ouder, bedoeld in het eerste lid, die de overeenkomst aangaat, dragen er zorg voor dat in de overeenkomst:

  • a. geen langere opzegtermijn wordt opgenomen dan 6 weken, en

  • b. de instelling of de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel a of b van het tweede lid, verplicht is de gemeente te berichten indien van de kinderopvangplaats zonder opgaaf van redenen over een periode langer dan 2 weken feitelijk geen gebruik wordt gemaakt.

 • 4 Na de ontvangst van een bericht als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, onderzoeken burgemeester en wethouders of de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, moet worden voortgezet. Zo nodig zeggen burgemeester en wethouders de overeenkomst op.

 • 5 Aan de gemeente wordt geen subsidie verleend voor zover ten aanzien van de kinder-opvangplaats recht bestaat op een andere subsidie.

Artikel 4. Beschikbaar budget en verdeling van het budget

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Het voor deze regeling beschikbare budget bedraagt f 123.200.000,–.

 • 2 De maximale subsidie per gemeente wordt op basis van het bedrag genoemd in het eerste lid bepaald naar evenredigheid van het aantal alleenstaande ouders, dat volgens de facetten-code CBS per ultimo 1998 in de gemeente woonplaats had en als zodanig algemene bijstand op grond van de Algemene bijstandswet ontving, waarbij de subsidie in ieder geval per gemeente die een aanvraag doet op basis van deze regeling het equivalent is van één volledige kinderopvangplaats. De uit de eerste volzin voortvloeiende maximaal beschikbare subsidie per gemeente is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3 Indien de ontwikkeling van de lonen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector of de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de particuliere gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft wordt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, door de minister herzien en bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De subsidie voor een kinderopvangplaats in de vorm van hele-dagopvang voor vijf of meer werk- of studiedagen per week gedurende een geheel kalenderjaar bedraagt f 19.515,–.

 • 2 De subsidie voor een kinderopvangplaats in de vorm van halve-dagopvang of buiten-schoolse opvang voor vijf of meer werk- of studiedagen per week gedurende een geheel kalenderjaar bedraagt f 12.880,–.

 • 3 De subsidie voor een kinderopvangplaats in de vorm van gastouderopvang gedurende een geheel kalenderjaar bedraagt f 7.810,–.

 • 4 De subsidie wordt naar evenredigheid verlaagd, indien:

  • a. de kinderopvangplaats, bedoeld in het eerste of tweede lid, voor minder dan vijf werk- of studiedagen van de week wordt overeengekomen of slechts gedurende een gedeelte van het kalenderjaar, of

  • b. de kinderopvangplaats, bedoeld in het derde lid, slechts gedurende een gedeelte van het kalenderjaar wordt overeengekomen.

Artikel 6. Indiening aanvraag

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Burgemeester en wethouders dienen hun aanvraag om in aanmerking te komen voor de subsidie bij de minister in vóór 1 april 2000.

 • 2 Bij de aanvraag wordt aangegeven tot welk subsidiebedrag burgemeester en wethouders voornemens zijn in 2000 door middel van overeenkomsten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, kinderopvangplaatsen voor alleenstaande ouders aan te gaan. Daarbij kunnen burgemeester en wethouders aangeven voor meer of minder subsidie in aanmerking te willen komen dan bij toepassing van artikel 4, tweede lid, voor die gemeente beschikbaar is. De aanvraag is ingericht volgens de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 3 Indien burgemeester en wethouders bij de aanvraag te kennen geven het maximum subsidiebedrag dat volgt uit de toepassing van artikel 4, tweede lid, niet of niet volledig te zullen aanwenden, kan de minister voor die gemeente een lagere maximale subsidie verlenen, overeenkomstig het door die gemeente aangegeven bedrag.

 • 4 Indien burgemeester en wethouders vóór 1 april 2000 geen aanvraag indienen kan de minister de subsidie ambtshalve op nihil vaststellen en het voorschot bedoeld in artikel 7, eerste lid, terugvorderen.

 • 5 Indien de minister gebruik gemaakt heeft van de bevoegdheid bedoeld in het derde lid of vierde lid, kan hij de daardoor resterende subsidie toevoegen aan de gemeenten die meer subsidie hebben aangevraagd dan het maximale subsidiebedrag en voor die gemeenten een hogere maximale subsidie verlenen. Artikel 4, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Burgemeester en wethouders van gemeenten die de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, hebben ingediend ontvangen vóór 1 juni 2000 van de minister een beschikking tot subsidieverlening waarin de maximale subsidie voor het jaar 2000 is opgenomen.

Artikel 7. Bevoorschotting

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 De minister betaalt op of omstreeks 15 januari 2000 aan gemeenten een voorschot van 50% van de maximale subsidie bedoeld in artikel 4, tweede lid, zonder dat daartoe door burgemeester en wethouders reeds een aanvraag is ingediend.

 • 3 De minister betaalt op of omstreeks 15 juni 2000 aan gemeenten een voorschot van 80% van de maximale subsidie, bedoeld in artikel 6, zesde lid. Bij de betaalbaarstelling van dit voorschot wordt het voorschot, bedoeld in het eerste of tweede lid, verrekend dan wel terug-gevorderd.

 • 4 Indien de minister gebruik maakt van zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 4, derde lid, of 5, vijfde lid, wordt de daaruit voortvloeiende hogere subsidie zo spoedig mogelijk bij wijze van voorschot in één keer aan gemeenten betaalbaar gesteld tot 80% van de maximale subsidie, bedoeld in artikel 6, zesde lid.

Artikel 8. Jaaropgave

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Burgemeester en wethouders doen vóór 20 september 2001 aan de minister opgave van de in het kalenderjaar 2000 voor subsidie in aanmerking komende kosten voor kinderopvang, bedoeld in deze regeling. Deze jaaropgave is, indien de opgave betrekking heeft op het equivalent van meer dan één volledige kinderopvangplaats, voorzien van een verklaring van een deskundige, belast met de in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven controle omtrent de juistheid van gegevens.

 • 2 De jaaropgave en de verklaring, bedoeld in het eerste lid, zijn ingericht overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 3 respectievelijk bijlage 4.

 • 3 De verklaring van de deskundige, bedoeld in het eerste lid, is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling beschreven controle- en rapportageprotocol.

Artikel 9. Toezicht

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast de ambtenaren van de directie Toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan de minister kosteloos alle inlichtingen, die hij voor het toezicht en de beleidsvorming met betrekking tot deze regeling nodig heeft en verlenen inzage in de administratie terzake van belang zijnde bescheiden.

Artikel 10. Administratieve verplichtingen

[Vervallen per 22-09-2004]

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig wordt ingericht dat, naast de in artikel 3, eerste lid, bedoelde overeenkomsten, dan wel indien de alleenstaande ouder zelf met instemming van de gemeente een overeenkomst sluit een afschrift van deze overeenkomst, alle overige van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.

Artikel 11. Subsidievaststelling

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 2 Indien de jaaropgave niet tijdig is ontvangen, dan wel niet is voorzien van de verklaring, bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan de minister de subsidie ambtshalve vaststellen.

Artikel 12. Subsidie en betaalde arbeid

[Vervallen per 22-09-2004]

 • 2 Na het jaar, bedoeld in het eerste lid, wordt de subsidie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, door de minister slechts verleend indien burgemeester en wethouders aantonen dat het door de alleenstaande ouder ontvangen loon inclusief de tot het loon te rekenen vergoedingen en de eventueel daarenboven te verstrekken toeslagen die op grond van artikel 10 juncto Artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1994 tot het loon wordt gerekend, ten hoogste 130% van het voor hem geldende minimumloon op grond van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag bedraagt.

 • 3 In afwijking van het tweede lid verleent de minister de subsidie, bedoeld in dat lid, nog maximaal 6 maanden na af oop van de periode van een jaar, bedoeld in dat lid, indien burgemeester en wethouders beslissen dat het stopzetten van de bekostiging van de kinderopvang ten behoeve van de alleenstaande ouder zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen 1 en 2 in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 3, 4 en 5 worden met ingang van 1 mei 2000 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

Den Haag, 21 december 1999

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries

Bijlage 1. behorend bij de regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 2000, artikel 4, tweede lid

[Vervallen per 22-09-2004]

Nr.

Naam

Eenoudergezinnen

ultimo 1998

Maximaal

beschikbaar

       

390

's-Graveland

10

f 19.515

517

's-Gravendeel

20

f 23.639

519

's-Gravenzande

40

f 47.279

796

's-Hertogenbosch

960

f 1.134.686

1680

Aa en Hunze

35

f 41.369

738

Aalburg

15

f 19.515

358

Aalsmeer

45

f 53.188

197

Aalten

40

f 47.279

305

Abcoude

15

f 19.515

59

Achtkarspelen

130

f 153.655

360

Akersloot

5

f 19.515

482

Alblasserdam

60

f 70.918

613

Albrandswaard

30

f 35.459

483

Alkemade

20

f 23.639

361

Alkmaar

920

f 1.087.407

141

Almelo

690

f 815.555

34

Almere

1320

f 1.560.193

1723

Alphen-Chaam

10

f 19.515

484

Alphen aan den Rijn

275

f 325.040

142

Ambt Delden

0

f 19.515

1679

Ambt Montfort

15

f 19.515

60

Ameland

5

f 19.515

306

Amerongen

10

f 19.515

307

Amersfoort

800

f 945.571

362

Amstelveen

260

f 307.311

363

Amsterdam

13005

f 15.371.446

364

Andijk

20

f 23.639

199

Angerlo

5

f 19.515

366

Anna Paulowna

60

f 70.918

200

Apeldoorn

825

f 975.121

3

Appingedam

100

f 118.196

885

Arcen en Velden

25

f 29.549

202

Arnhem

1605

f 1.897.053

106

Assen

445

f 525.974

743

Asten

25

f 29.549

143

Avereest

40

f 47.279

650

Axel

45

f 53.188

744

Baarle-Nassau

10

f 19.515

308

Baarn

70

f 82.738

489

Barendrecht

35

f 41.369

203

Barneveld

90

f 106.377

144

Bathmen

5

f 19.515

5

Bedum

30

f 35.459

888

Beek

50

f 59.098

370

Beemster

10

f 19.515

889

Beesel

50

f 59.098

890

Belfeld

15

f 19.515

7

Bellingwedde

30

f 35.459

206

Bemmel

40

f 47.279

372

Bennebroek

5

f 19.515

491

Bergambacht

10

f 19.515

1724

Bergeijk

5

f 19.515

373

Bergen

60

f 70.918

893

Bergen (L)

25

f 29.549

748

Bergen op Zoom

390

f 460.966

207

Bergh

55

f 65.008

492

Bergschenhoek

20

f 23.639

493

Berkel en Rodenrijs

40

f 47.279

1721

Bernheeze

50

f 59.098

568

Bernisse

20

f 23.639

753

Best

100

f 118.196

209

Beuningen

85

f 100.467

375

Beverwijk

255

f 301.401

585

Binnenmaas

30

f 35.459

1728

Bladel

30

f 35.459

376

Blaricum

20

f 23.639

495

Bleiswijk

10

f 19.515

377

Bloemendaal

25

f 29.549

55

Boarnsterhim

65

f 76.828

497

Bodegraven

35

f 41.369

755

Boekel

10

f 19.515

64

Bolsward

70

f 82.738

211

Borculo

30

f 35.459

1681

Borger-Odoorn

80

f 94.557

897

Born

40

f 47.279

147

Borne

40

f 47.279

654

Borsele

65

f 76.828

499

Boskoop

30

f 35.459

756

Boxmeer

50

f 59.098

757

Boxtel

95

f 112.287

758

Breda

1155

f 1.365.169

194

Brederwiede

35

f 41.369

311

Breukelen

20

f 23.639

501

Brielle

35

f 41.369

898

Broekhuizen

5

f 19.515

213

Brummen

80

f 94.557

899

Brunssum

265

f 313.221

312

Bunnik

15

f 19.515

313

Bunschoten

20

f 23.639

214

Buren

35

f 41.369

381

Bussum

120

f 141.836

502

Capelle aan den IJssel

590

f 697.359

383

Castricum

55

f 65.008

109

Coevorden

115

f 135.926

1706

Cranendonck

60

f 70.918

611

Cromstrijen

20

f 23.639

1684

Cuijk

110

f 130.016

216

Culemborg

75

f 88.647

148

Dalfsen

20

f 23.639

65

Dantumadeel

90

f 106.377

310

De Bilt

140

f 165.475

552

De Lier

15

f 19.515

1663

De Marne

50

f 59.098

736

De Ronde Venen

80

f 94.557

1690

De Wolden

35

f 41.369

503

Delft

750

f 886.473

10

Delfzijl

300

f 354.589

518

Den Haag

6685

f 7.901.432

159

Den Ham

35

f 41.369

400

Den Helder

705

f 833.285

149

Denekamp

20

f 23.639

762

Deurne

90

f 106.377

150

Deventer

600

f 709.179

218

Didam

50

f 59.098

384

Diemen

155

f 183.204

151

Diepenheim

0

f 19.515

219

Dinxperlo

30

f 35.459

504

Dirksland

15

f 19.515

220

Dodewaard

5

f 19.515

221

Doesburg

55

f 65.008

222

Doetinchem

270

f 319.130

766

Dongen

70

f 82.738

58

Dongeradeel

120

f 141.836

315

Doorn

15

f 19.515

505

Dordrecht

1410

f 1.666.570

498

Drechterland

25

f 29.549

316

Driebergen-Rijsenburg

55

f 65.008

1719

Drimmelen

35

f 41.369

303

Dronten

190

f 224.573

225

Druten

65

f 76.828

226

Duiven

115

f 135.926

902

Echt

60

f 70.918

227

Echteld

5

f 19.515

385

Edam-Volendam

60

f 70.918

228

Ede

390

f 460.966

317

Eemnes

15

f 19.515

1651

Eemsmond

105

f 124.106

770

Eersel

35

f 41.369

357

Egmond

35

f 41.369

229

Eibergen

40

f 47.279

905

Eijsden

25

f 29.549

772

Eindhoven

1580

f 1.867.504

230

Elburg

55

f 65.008

231

Elst

60

f 70.918

114

Emmen

545

f 644.171

388

Enkhuizen

80

f 94.557

153

Enschede

1395

f 1.648.840

232

Epe

90

f 106.377

233

Ermelo

75

f 88.647

777

Etten-Leur

150

f 177.295

1722

Ferwerderadiel

35

f 41.369

70

Franekeradeel

100

f 118.196

653

Gaasterlân-Sleat

15

f 19.515

779

Geertruidenberg

75

f 88.647

236

Geldermalsen

35

f 41.369

781

Geldrop

130

f 153.655

906

Geleen

255

f 301.401

1652

Gemert-Bakel

75

f 88.647

237

Gendringen

60

f 70.918

238

Gendt

20

f 23.639

154

Genemuiden

5

f 19.515

907

Gennep

60

f 70.918

689

Giessenlanden

25

f 29.549

784

Gilze en Rijen

60

f 70.918

511

Goedereede

15

f 19.515

664

Goes

180

f 212.754

785

Goirle

65

f 76.828

156

Goor

40

f 47.279

512

Gorinchem

170

f 200.934

239

Gorssel

20

f 23.639

513

Gouda

405

f 478.696

693

Graafstroom

10

f 19.515

365

Graft-De Rijp

10

f 19.515

157

Gramsbergen

10

f 19.515

786

Grave

35

f 41.369

240

Groenlo

25

f 29.549

241

Groesbeek

55

f 65.008

14

Groningen

2290

f 2.706.698

15

Grootegast

50

f 59.098

912

Grubbenvorst

15

f 19.515

1729

Gulpen-Wittem

30

f 35.459

158

Haaksbergen

50

f 59.098

788

Haaren

15

f 19.515

392

Haarlem

1045

f 1.235.153

393

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

10

f 19.515

394

Haarlemmermeer

340

f 401.868

914

Haelen

30

f 35.459

1655

Halderberge

85

f 100.467

160

Hardenberg

95

f 112.287

243

Harderwijk

155

f 183.204

523

Hardinxveld-Giessendam

25

f 29.549

17

Haren

40

f 47.279

395

Harenkarspel

35

f 41.369

72

Harlingen

150

f 177.295

318

Harmelen

20

f 23.639

161

Hasselt

15

f 19.515

244

Hattem

20

f 23.639

1937

Heel

10

f 19.515

396

Heemskerk

250

f 295.491

397

Heemstede

65

f 76.828

246

Heerde

25

f 29.549

74

Heerenveen

205

f 242.303

398

Heerhugowaard

195

f 230.483

526

Heerjansdam

5

f 19.515

917

Heerlen

940

f 1.111.046

1658

Heeze-Leende

25

f 29.549

399

Heiloo

55

f 65.008

162

Heino

15

f 19.515

918

Helden

35

f 41.369

163

Hellendoorn

85

f 100.467

530

Hellevoetsluis

305

f 360.499

794

Helmond

670

f 791.916

531

Hendrik-Ido-Ambacht

45

f 53.188

248

Hengelo (Gld)

10

f 19.515

164

Hengelo (Ov)

460

f 543.704

63

het Bildt

50

f 59.098

251

Heteren

15

f 19.515

252

Heumen

60

f 70.918

797

Heusden

140

f 165.475

920

Heythuysen

25

f 29.549

534

Hillegom

35

f 41.369

798

Hilvarenbeek

10

f 19.515

402

Hilversum

380

f 449.146

253

Hoevelaken

10

f 19.515

165

Holten

15

f 19.515

675

Hontenisse

5

f 19.515

118

Hoogeveen

255

f 301.401

18

Hoogezand-Sappemeer

290

f 342.770

405

Hoorn

525

f 620.531

923

Horst

40

f 47.279

321

Houten

80

f 94.557

255

Huissen

70

f 82.738

406

Huizen

170

f 200.934

677

Hulst

55

f 65.008

256

Hummelo en Keppel

5

f 19.515

925

Hunsel

10

f 19.515

195

IJsselham

10

f 19.515

191

IJsselmuiden

20

f 23.639

353

IJsselstein

145

f 171.385

645

Jacobswoude

15

f 19.515

166

Kampen

165

f 195.024

678

Kapelle

20

f 23.639

537

Katwijk

110

f 130.016

928

Kerkrade

505

f 596.892

929

Kessel

5

f 19.515

258

Kesteren

25

f 29.549

79

Kollumerland c.a.

45

f 53.188

588

Korendijk

20

f 23.639

542

Krimpen aan den IJssel

100

f 118.196

1659

Laarbeek

40

f 47.279

1685

Landerd

20

f 23.639

882

Landgraaf

230

f 271.852

415

Landsmeer

20

f 23.639

416

Langedijk

70

f 82.738

417

Laren

15

f 19.515

22

Leek

95

f 112.287

545

Leerdam

85

f 100.467

326

Leersum

10

f 19.515

80

Leeuwarden

985

f 1.164.235

81

Leeuwarderadeel

25

f 29.549

546

Leiden

955

f 1.128.776

547

Leiderdorp

70

f 82.738

548

Leidschendam

175

f 206.844

995

Lelystad

695

f 821.465

82

Lemsterland

70

f 82.738

327

Leusden

45

f 53.188

260

Lichtenvoorde

30

f 35.459

1673

Liemeer

0

f 19.515

694

Liesveld

15

f 19.515

418

Limmen

10

f 19.515

733

Lingewaal

25

f 29.549

553

Lisse

40

f 47.279

808

Lith

10

f 19.515

140

Littenseradiel

25

f 29.549

262

Lochem

30

f 35.459

329

Loenen

10

f 19.515

809

Loon op Zand

55

f 65.008

330

Loosdrecht

10

f 19.515

331

Lopik

20

f 23.639

24

Loppersum

50

f 59.098

168

Losser

60

f 70.918

332

Maarn

10

f 19.515

333

Maarssen

190

f 224.573

334

Maartensdijk

15

f 19.515

933

Maasbracht

40

f 47.279

934

Maasbree

35

f 41.369

1671

Maasdonk

15

f 19.515

263

Maasdriel

55

f 65.008

555

Maasland

10

f 19.515

556

Maassluis

190

f 224.573

935

Maastricht

990

f 1.170.145

936

Margraten

15

f 19.515

169

Markelo

5

f 19.515

25

Marum

30

f 35.459

420

Medemblik

40

f 47.279

993

Meerlo-Wanssum

10

f 19.515

938

Meerssen

50

f 59.098

941

Meijel

10

f 19.515

83

Menaldumadeel

30

f 35.459

1987

Menterwolde

70

f 82.738

119

Meppel

175

f 206.844

687

Middelburg

305

f 360.499

559

Middelharnis

35

f 41.369

1697

Middenveld

90

f 106.377

814

Mierlo

30

f 35.459

815

Mill en Sint Hubert

20

f 23.639

265

Millingen aan de Rijn

20

f 23.639

1709

Moerdijk

95

f 112.287

562

Monster

20

f 23.639

335

Montfoort

25

f 29.549

944

Mook en Middelaar

25

f 29.549

563

Moordrecht

20

f 23.639

424

Muiden

25

f 29.549

565

Naaldwijk

40

f 47.279

425

Naarden

25

f 29.549

426

Nederhorst den Berg

5

f 19.515

643

Nederlek

30

f 35.459

946

Nederweert

10

f 19.515

266

Neede

20

f 23.639

304

Neerijnen

20

f 23.639

412

Niedorp

25

f 29.549

571

Nieuw-Lekkerland

20

f 23.639

356

Nieuwegein

350

f 413.688

567

Nieuwerkerk aan den Ijssel

55

f 65.008

569

Nieuwkoop

20

f 23.639

170

Nieuwleusen

10

f 19.515

104

Nijefurd

25

f 29.549

267

Nijkerk

65

f 76.828

268

Nijmegen

1865

f 2.204.363

1695

Noord-Beveland

15

f 19.515

1699

Noordenveld

85

f 100.467

529

Noorder-Koggenland

25

f 29.549

171

Noordoostpolder

215

f 254.122

575

Noordwijk

55

f 65.008

576

Noordwijkerhout

25

f 29.549

577

Nootdorp

10

f 19.515

820

Nuenen c.a.

75

f 88.647

302

Nunspeet

45

f 53.188

951

Nuth

25

f 29.549

429

Obdam

10

f 19.515

579

Oegstgeest

35

f 41.369

823

Oirschot

25

f 29.549

824

Oisterwijk

65

f 76.828

269

Oldebroek

35

f 41.369

173

Oldenzaal

130

f 153.655

174

Olst

15

f 19.515

175

Ommen

40

f 47.279

881

Onderbanken

25

f 29.549

692

Oostburg

35

f 41.369

826

Oosterhout

225

f 265.942

580

Oostflakkee

25

f 29.549

85

Ooststellingwerf

125

f 147.746

431

Oostzaan

15

f 19.515

176

Ootmarsum

5

f 19.515

432

Opmeer

20

f 23.639

86

Opsterland

100

f 118.196

828

Oss

380

f 449.146

584

Oud-Beijerland

65

f 76.828

437

Ouder-Amstel

35

f 41.369

644

Ouderkerk

5

f 19.515

589

Oudewater

10

f 19.515

590

Papendrecht

125

f 147.746

765

Pekela

115

f 135.926

594

Pijnacker

50

f 59.098

439

Purmerend

495

f 585.072

273

Putten

35

f 41.369

177

Raalte

55

f 65.008

835

Ravenstein

20

f 23.639

595

Reeuwijk

15

f 19.515

1661

Reiderland

35

f 41.369

703

Reimerswaal

70

f 82.738

274

Renkum

120

f 141.836

339

Renswoude

10

f 19.515

1667

Reusel-De Mierden

15

f 19.515

275

Rheden

175

f 206.844

340

Rhenen

55

f 65.008

597

Ridderkerk

215

f 254.122

602

Rijnsburg

30

f 35.459

196

Rijnwaarden

40

f 47.279

1672

Rijnwoude

25

f 29.549

178

Rijssen

50

f 59.098

603

Rijswijk

315

f 372.319

1669

Roerdalen

25

f 29.549

957

Roermond

485

f 573.253

1670

Roggel en Neer

5

f 19.515

1674

Roosendaal

375

f 443.237

599

Rotterdam

11975

f 14.154.023

600

Rozenburg

100

f 118.196

277

Rozendaal

0

f 19.515

840

Rucphen

65

f 76.828

278

Ruurlo

10

f 19.515

704

Sas van Gent

40

f 47.279

604

Sassenheim

25

f 29.549

441

Schagen

100

f 118.196

39

Scheemda

50

f 59.098

458

Schermer

5

f 19.515

279

Scherpenzeel

10

f 19.515

606

Schiedam

870

f 1.028.309

88

Schiermonnikoog

0

f 19.515

844

Schijndel

55

f 65.008

962

Schinnen

50

f 59.098

607

Schipluiden

5

f 19.515

608

Schoonhoven

40

f 47.279

444

Schoorl

15

f 19.515

1676

Schouwen-Duiveland

95

f 112.287

964

Sevenum

5

f 19.515

965

Simpelveld

20

f 23.639

1702

Sint-Anthonis

10

f 19.515

845

Sint-Michielsgestel

40

f 47.279

846

Sint-Oedenrode

40

f 47.279

968

Sittard

420

f 496.425

51

Skarsterlân

80

f 94.557

610

Sliedrecht

95

f 112.287

40

Slochteren

35

f 41.369

1698

Sluis Aardenburg

10

f 19.515

90

Smallingerland

395

f 466.876

91

Sneek

310

f 366.409

342

Soest

140

f 165.475

847

Someren

30

f 35.459

848

Son en Breugel

50

f 59.098

612

Spijkenisse

700

f 827.375

179

Stad Delden

10

f 19.515

37

Stadskanaal

185

f 218.663

180

Staphorst

15

f 19.515

532

Stede Broec

100

f 118.196

851

Steenbergen

60

f 70.918

280

Steenderen

5

f 19.515

181

Steenwijk

170

f 200.934

971

Stein

80

f 94.557

617

Strijen

20

f 23.639

974

Susteren

40

f 47.279

975

Swalmen

35

f 41.369

976

Tegelen

95

f 112.287

9

Ten Boer

15

f 19.515

480

Ter Aar

10

f 19.515

715

Terneuzen

230

f 271.852

93

Terschelling

10

f 19.515

448

Texel

50

f 59.098

716

Tholen

55

f 65.008

977

Thorn

0

f 19.515

281

Tiel

195

f 230.483

855

Tilburg

1765

f 2.086.167

183

Tubbergen

10

f 19.515

737

Tytsjerksteradiel

100

f 118.196

282

Ubbergen

15

f 19.515

856

Uden

215

f 254.122

450

Uitgeest

20

f 23.639

451

Uithoorn

65

f 76.828

184

Urk

30

f 35.459

344

Utrecht

2270

f 2.683.059

981

Vaals

50

f 59.098

283

Valburg

20

f 23.639

619

Valkenburg

5

f 19.515

994

Valkenburg aan de Geul

55

f 65.008

858

Valkenswaard

150

f 177.295

47

Veendam

190

f 224.573

345

Veenendaal

270

f 319.130

717

Veere

15

f 19.515

860

Veghel

95

f 112.287

861

Veldhoven

140

f 165.475

453

Velsen

310

f 366.409

454

Venhuizen

10

f 19.515

983

Venlo

540

f 638.261

984

Venray

165

f 195.024

620

Vianen

85

f 100.467

622

Vlaardingen

560

f 661.900

48

Vlagtwedde

50

f 59.098

347

Vleuten-De Meern

35

f 41.369

96

Vlieland

5

f 19.515

718

Vlissingen

480

f 567.343

623

Vlist

15

f 19.515

986

Voerendaal

35

f 41.369

624

Voorburg

180

f 212.754

625

Voorhout

15

f 19.515

626

Voorschoten

80

f 94.557

285

Voorst

35

f 41.369

286

Vorden

5

f 19.515

186

Vriezenveen

75

f 88.647

865

Vught

90

f 106.377

866

Waalre

45

f 53.188

867

Waalwijk

220

f 260.032

627

Waddinxveen

65

f 76.828

289

Wageningen

185

f 218.663

628

Warmond

5

f 19.515

291

Warnsveld

30

f 35.459

629

Wassenaar

50

f 59.098

630

Wateringen

35

f 41.369

852

Waterland

20

f 23.639

188

Weerselo

5

f 19.515

988

Weert

210

f 248.213

457

Weesp

90

f 106.377

292

Wehl

5

f 19.515

870

Werkendam

55

f 65.008

459

Wervershoof

25

f 29.549

668

West Maas en Waal

30

f 35.459

558

Wester-Koggenland

20

f 23.639

1701

Westerveld

40

f 47.279

293

Westervoort

135

f 159.565

98

Weststellingwerf

115

f 135.926

614

Westvoorne

20

f 23.639

189

Wierden

30

f 35.459

462

Wieringen

30

f 35.459

463

Wieringermeer

35

f 41.369

296

Wijchen

140

f 165.475

190

Wijhe

15

f 19.515

352

Wijk bij Duurstede

70

f 82.738

52

Winschoten

150

f 177.295

53

Winsum

70

f 82.738

294

Winterswijk

120

f 141.836

295

Wisch

45

f 53.188

873

Woensdrecht

65

f 76.828

632

Woerden

95

f 112.287

466

Wognum

10

f 19.515

880

Wormerland

35

f 41.369

351

Woudenberg

25

f 29.549

874

Woudrichem

20

f 23.639

710

Wûnseradiel

40

f 47.279

683

Wymbritseradiel

35

f 41.369

479

Zaanstad

920

f 1.087.407

297

Zaltbommel

45

f 53.188

473

Zandvoort

85

f 100.467

707

Zederik

20

f 23.639

478

Zeevang

0

f 19.515

50

Zeewolde

55

f 65.008

355

Zeist

285

f 336.860

298

Zelhem

10

f 19.515

299

Zevenaar

145

f 171.385

1666

Zevenhuizen-Moerkapelle

20

f 23.639

476

Zijpe

25

f 29.549

637

Zoetermeer

745

f 880.563

638

Zoeterwoude

0

f 19.515

56

Zuidhorn

55

f 65.008

136

Zuidlaren

60

f 70.918

879

Zundert

25

f 29.549

301

Zutphen

355

f 419.597

192

Zwartsluis

15

f 19.515

642

Zwijndrecht

220

f 260.032

193

Zwolle

705

f 833.285

538

103425

f 123.200.000

Bijlage 2. behorende bij de Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouoders 2000, artikel 6, tweede lid

[Vervallen per 22-09-2004]

Bijlage 41629.png
Bijlage 41630.png
Terug naar begin van de pagina