Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 21-08-2019 t/m heden

Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Als getuigschrift als bedoeld in artikel 107a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg worden aangewezen:

    • a. diploma Ziekenverzorging, afgegeven krachtens de Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters;

    • b. diploma middelbaar beroepsonderwijs, sector Dienstverlening en Gezondheidszorg, Afdeling Verpleging, afgegeven krachtens artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs (m.d.g.o.-vp);

    • c. diploma middelbaar beroepsonderwijs, sector Dienstverlening en Gezondheidszorg, Afdeling Gezondheidszorg, lange opleiding Verzorging, afgegeven krachtens artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs (m.d.g.o.-vz lang);

    • d. de door de Stichting OVDB Landelijk Orgaan van het Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn krachtens de Wet op het leerlingwezen respectievelijk de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs afgegeven diploma’s van Gezinsverzorgende, Verzorgende bij instellingen voor gezinsverzorging, Bejaardenverzorgende, Verzorgende in verzorgingshuizen en Kraamverzorgende.

  • 2 Ten aanzien van de in het vorige lid, onder c en d, genoemde diploma’s geldt de aanwijzing slechts onder de voorwaarde dat de bezitter ervan tevens beschikt over het certificaat voor de deelkwalificatie 304 ’verplegende elementen’, het certificaat 22190, 95530 ‘Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen’ of de deelkwalificatie K0119, 480 ‘Verplegende en verpleegtechnische handelingen’.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1999.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a..

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven