Besluit DCC-V&W

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Besluit DCC-V&W

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat (Stb. 1971, 42);

Overwegende:

dat aan de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat ook andere dan Rijkswaterstaatstaken kunnen worden opgedragen;

dat het kabinet in het kader van de besluitvorming over het nationaal handboek crisisbesluitvorming heeft besloten dat de departementen dienen te beschikken over een Departementaal Coördinatiecentrum;

dat het in het kader van de herziening van het crisismanagementsbeleid binnen het ministerie eveneens wenselijk is de huidige organisatie op dat vlak te herzien en tevens over te gaan tot de instelling van een Departementaal Coördinatiecentrum,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Aan de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat wordt opgedragen het tot stand brengen van een samenhangend crisismanagementsbeleid voor het beleidsterrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Er is een Departementaal Coördinatiecentrum Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

 • 1 De organisatie van het DCC-V&W is een samenwerkingsverband van de diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Het DCC-V&W heeft een basisbezetting.

 • 3 Het beheer van het DCC-V&W wordt opgedragen aan de Directeur Uitvoering van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. De basisbezetting van het DCC-V&W valt rechtstreeks onder de Directeur Uitvoering.

 • 4 De werkwijze van het DCC-V&W staat beschreven in het handboek crisis-management-V&W en in de verschillende netwerkplannen en netwerkachtergrondinformatie van het DCC-V&W.

Artikel 3

Het DCC-V&W heeft tot taak het verzorgen van de respons van de Bestuurskern-V&W en Hoofdkantoor van de Waterstaat in geval van een crisis. De basisbezetting van het DCC-V&W heeft tot taak:

 • 1. het opstellen van het algemeen beleidskader voor het crisismanagement van V&W, te akkorderen door de Bestuursraad.

 • 2. de voorbereiding van het optreden tijdens een crisis:

  • a. verzorgen van het centrale aanspreekpunt voor crisismanagement voor het ministerie, zowel intern als extern;

  • b. kwaliteitsborging, onder meer door de bewaking van de voorbereiding op calamiteiten in het beleidsterrein van V&W en door het verzorgen van de tweejaarlijkse rapportage over de stand van zaken van crisismanagement in het beleidsterrein van V&W aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

  • c. coördinatie van activiteiten voor de NAVO voor V&W;

  • d. verzorgen van de fysieke voorzieningen van het DCC-V&W, onder meer door het verzorgen van aansluitingen voor het ministerie op het nationaal noodnet en mogelijke andere telecommunicatievoorzieningen voor noodsituaties.

 • 3. de algemene procesbewaking tijdens een crisis en de operationele ondersteuning voor beleidsverantwoordelijken van een sector, onder meer door het verzorgen van de meldkamerfunctie voor de Bestuurskern en het Hoofdkantoor van de Waterstaat, door het bewaken van de integrale besluitvorming en door de integrale rapportage aan de departementsleiding.

 • 4. het verlenen van nazorg door onder meer het uitvoeren van evaluaties;

 • 5. het fungeren als kenniscentrum.

Artikel 4

 • 1 Binnen Verkeer en Waterstaat fungeert het Overleg Crisismanagement (OCM).

  In het OCM zijn vertegenwoordigd:

  • alle Directoraten-Generaal met hun contactpersonen crisismanagement;

  • de Directie Voorlichting, de Directie Facilitaire Zaken, het Bureau Secretaris-Generaal,

  • en indien de situatie dat vergt tevens de overige centrale diensten van de Bestuurskern;

  • het KNMI;

  • de voorzitter van het Overleg Crisismanagement-RWS;

  • de basisbezetting het DCC-V&W.

  • Het hoofd DCC-V&W is voorzitter van het OCM.

 • 2 Binnen de Rijkswaterstaat fungeert per 1 januari 2000 het Overleg Crisismanagement Rijkswaterstaat (OCM-RWS). In het OCM-RWS zijn de coördinatoren crisismanagement van de droge en van de natte sector vertegenwoordigd. Het OCM-RWS rapporteert aan het hoofd DCC-V&W.

Artikel 5

Het DCC-V&W is permanent bereikbaar volgens door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat te stellen regels.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:

– alle ministers;

– alle commissarissen van de Koningin;

– de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

– de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

– de Unie van Waterschappen;

– het IPO;

– de VNG.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina