Regeling houdende het als loon in aanmerking te nemen deel van de vergoedingen kosten kinderopvang

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2004

Regeling houdende het als loon in aanmerking te nemen deel van de vergoedingen kosten kinderopvang

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde vergoedingen ter zake van kosten van kinderopvang voor de werknemer die op vijf of meer dagen per week kinderopvang voor één of meer kinderen pleegt te genieten, behoren niet tot het loon voorzover zij meer belopen dan het bedrag, aangegeven in de navolgende tabel, nadat op het bedrag van de tabel in mindering zijn gebracht de voor rekening van de werknemer blijvende kosten:

  Loon in geld (voor niet

  genoemde bedragen treedt

  het naast lagere in de

  plaats)

  Als loon in aanmerking te nemen bedrag

  ter zake van kinderopvang gedurende

  meer dan vijf uur per dag, niet zijnde

  buitenschoolse of naschoolse opvang

   

  Voor het eerste kind

  Voor elk volgend kind

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  -

  -

  -

  f 77,25

  f 17,75

  f 3,55

  f 77,25

  f 17,75

  f 3,55

  f 2670,00

  f 616,25

  f 123,25

  151,15

  35,00

  7,00

  90,00

  20,75

  4,15

  3205,00

  739,50

  147,90

  218,90

  50,50

  10,10

  90,00

  20,75

  4,15

  4275,00

  986,50

  197,30

  354,40

  81,75

  16,35

  105,15

  24,25

  4,85

  5345,00

  1233,50

  246,70

  477,85

  110,25

  22,05

  142,65

  33,00

  6,60

  6415,00

  1480,50

  296,10

  595,25

  137,25

  27,45

  178,40

  41,25

  8,25

  7485,00

  1727,25

  345,45

  718,75

  165,75

  33,15

  216,00

  49,75

  9,95

  8555,00

  1974,25

  394,85

  841,15

  194,00

  38,80

  253,25

  58,50

  11,70

  9625,00

  2221,25

  444,25

  849,75

  196,00

  39,20

  255,75

  59,00

  11,80

   

  Loon in geld (voor niet

  genoemde bedragen treedt

  het naast lagere in de

  plaats)

  Als loon in aanmerking te nemen bedrag

  ter zake van kinderopvang gedurende

  vijf uur per dag of minder, niet zijnde

  naschoolse opvang, alsmede buitenschoolse opvang

   

  Voor het eerste kind

  Voor elk volgend kind

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  -

  -

  -

  f 51,50

  f 12,00

  f 2,40

  f 51,50

  f 12,00

  f 2,40

  f 2670,00

  f 616,25

  f 123,25

  100,80

  23,25

  4,65

  60,00

  13,75

  2,75

  3205,00

  739,50

  147,90

  145,95

  33,75

  6,75

  60,00

  13,75

  2,75

  4275,00

  986,50

  197,30

  236,30

  54,50

  10,90

  70,10

  16,25

  3,25

  5345,00

  1233,50

  246,70

  318,55

  73,50

  14,70

  95,10

  22,00

  4,40

  6415,00

  1480,50

  296,10

  396,85

  91,50

  18,30

  118,95

  27,50

  5,50

  7485,00

  1727,25

  345,45

  479,15

  110,50

  22,10

  144,00

  33,25

  6,65

  8555,00

  1974,25

  394,85

  560,80

  129,50

  25,90

  168,85

  39,00

  7,80

  9625,00

  2221,25

  444,25

  566,50

  130,75

  26,15

  170,50

  39,25

  7,85

   

  Loon in geld (voor niet

  genoemde bedragen treedt

  het naast lagere in de

  plaats)

  Als loon in aanmerking te nemen bedrag

  ter zake van naschoolse opvang

   

  Voor het eerste kind

  Voor elk volgend kind

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  Per maand

  Per week

  Per dag

  -

  -

  -

  f 38,65

  f 9,00

  f 1,80

  f 38,65

  f 9,00

  f 1,80

  f 2670,00

  f 616,25

  f 123,25

  75,60

  17,50

  3,50

  45,00

  10,50

  2,10

  3205,00

  739,50

  147,90

  109,45

  25,25

  5,05

  45,00

  10,50

  2,10

  4275,00

  986,50

  197,30

  177,20

  41,00

  8,20

  52,60

  12,25

  2,45

  5345,00

  1233,50

  246,70

  238,90

  55,25

  11,05

  71,35

  16,50

  3,30

  6415,00

  1480,50

  296,10

  297,65

  68,75

  13,75

  89,20

  20,50

  4,10

  7485,00

  1727,25

  345,45

  359,40

  83,00

  16,60

  108,00

  25,00

  5,00

  8555,00

  1974,25

  394,85

  420,60

  97,00

  19,40

  126,65

  29,25

  5,85

  9625,00

  2221,25

  444,25

  424,90

  98,00

  19,60

  127,90

  29,50

  5,90

  Onder buitenschoolse opvang wordt verstaan kinderopvang die zowel voor als na school-tijden en tijdens de schoolvakanties plaatsvindt. Onder naschoolse opvang wordt verstaan kinderopvang die zowel na schooltijd als tijdens de schoolvakanties plaatsvindt.

  Voor de werknemer die op vier dagen, op drie dagen, op twee dagen of op één dag kinderopvang pleegt te genieten, worden de als loon in aanmerking te nemen bedragen gesteld op onderscheidenlijk viervijfde, drievijfde, tweevijfde en eenvijfde van het in de tabel aangegeven bedrag.

 • 2 Bij kinderopvang voor meer dan een kind wordt als eerste kind aangemerkt het kind, dan wel een van de kinderen, voor wie de werknemer in het desbetreffende loonbetalingstijdvak het grootste aantal uren kinderopvang pleegt te genieten.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid dient de werknemer gedagtekende facturen aan de werkgever te overhandigen waarbij een afschrift is gevoegd van de vergunning of de verklaring die door de gemeente aan de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verricht is afgegeven inhoudende dat de instelling of de natuurlijke persoon voldoet aan de door de gemeente gestelde regels met betrekking tot de kwaliteit, en in welke facturen op duidelijke en overzichtelijke wijze is vermeld:

  • a. de instelling jegens welke of de natuurlijke persoon jegens wie de uitgaven worden gedaan;

  • b. de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verricht indien deze een andere is dan bedoeld in onderdeel a;

  • c. naam en leeftijd van de kinderen voor wie kinderopvang pleegt te worden genoten;

  • d. de perioden waarin en het aantal dagen per week waarop gedurende meer dan vijf uur per dag dan wel vijf uur of minder per dag, dan wel in de vorm van buitenschoolse opvang onderscheidenlijk naschoolse opvang, kinderopvang pleegt te worden genoten;

   het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.

   Voorts dient de werknemer een afschrift van de overeenkomst met de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verzorgt aan de werkgever te overhandigen, in welke overeenkomst is opgenomen het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.

 • 4 De werkgever bewaart de in het derde lid bedoelde facturen en het aldaar bedoelde afschrift bij de loonadministratie.

 • 5 Voor het geval de kinderopvang bij de werknemer thuis plaatsvindt, wordt het niet als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gesteld op maximaal f 19 050 per jaar, f 1 587,50 per maand, f 366,25 per week en f 73,25 per dag.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1998, nr. SV/AVF/98/41693 (Stcrt. 247) wordt ingetrokken. De bepalingen van die regeling blijven van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken die zijn gelegen tussen 31 december 1998 en 1 januari 2000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 1999

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina