Subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 24-12-1999 t/m 31-12-2005

Subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 1.1.6 en hoofdstuk II, afdeling 2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van hoofdstuk II, afdeling 2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode tot en met 31 december 1999 het volgende subsidieplafond: NLG 9.9 mln.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 [Red: Wijzigt de Subsidieplafonds en beleidsvoornemens voor subsidiëring Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.]

  • 2 De besluiten van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 november 1999, nr. DML-688/99, Stcrt. 1999, 241, en van 14 december 1999, nr. DML-700/99, Stcrt. 1999, 244, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken worden ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.N.M. Richelle

Terug naar begin van de pagina