Wijziging Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 31-12-1999 t/m 22-12-2004

Wijziging Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. J.F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 4 en 4a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995.]

Artikel II

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 De ingevolge deze regeling aangepaste bedragen, gelden en vergoedingen zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2000.

  • 2 Voor de behandeling van aanvragen als bedoeld in artikel 37, die zijn ingediend vóór de in het eerste lid genoemde datum, gelden de bedragen zoals die van toepassing waren op grond van artikel 38, zoals dat artikel laatstelijk luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, mits het College ten aanzien van de betrokken aanvraag constateert dat zich op de in het eerste lid genoemde datum geen omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan de aanvraag ingevolge artikel 8, eerste of tweede lid, van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 niet in behandeling wordt genomen.

Artikel III

[Vervallen per 23-12-2004]

[Red: Wijzigt de regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 september 1999 (Stb. 1999, 176).]

Artikel IV

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina