Mandaatbesluit met betrekking tot Besluit Reglement radarpatenten

[Regeling vervallen per 09-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2005.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 30-06-2005

Mandaatbesluit met betrekking tot Besluit Reglement radarpatenten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek om mandaatverlening van het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-07-2005]

  • 2 De algemeen directeur van het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart neemt geen beslissing op een bezwaarschrift tegen een besluit dat is gebaseerd op een bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 09-07-2005]

De algemeen directeur van het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 09-07-2005]

De directeur Vervoersectoren van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 09-07-2005]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 09-07-2005]

In elk besluit wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de algemeen directeur van het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart.

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina