Regeling erkenning gelijkwaardige radardiploma’s Reglement radarpatenten

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 03-12-2005 t/m 31-03-2008

Regeling erkenning gelijkwaardige radardiploma’s Reglement radarpatenten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van het Besluit Reglement radarpatenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2008]

Met het radarpatent, bedoeld in artikel 3.04, eerste lid, van het Reglement radarpatenten, worden gelijkgesteld:

  • a. het radardiploma voor de Rijn, afgegeven krachtens het koninklijk besluit van 29 december 1965, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van het Reglement betreffende het verlenen van diploma’s voor het voeren van een vaartuig met behulp van radar op de Rijn (Stb. 660), zoals dit gold tot de inwerkingtreding van het Besluit Reglement radarpatenten;

  • b. het radardiploma binnenvaart, afgegeven krachtens de Regeling radardiploma binnenvaart, zoals deze gold tot de inwerkingtreding van de Regeling radarpatent binnenvaart;

  • c. het radardiploma Rijn- en binnenvaart, bedoeld in artikel 17, onderdeel b, van de Regeling radardiploma binnenvaart, zoals deze gold tot de inwerkingtreding van de Regeling radarpatent binnenvaart;

  • d. het radarbrevet, afgegeven krachtens het koninklijk besluit tot instelling van een radarbrevet en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1988 betreffende het brevet van schipper ter baggervaart en van het brevet van stuurman voor de baggervaart van 15 oktober 1993 (Belgisch Staatsblad, 2757).

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2008]

Met het radarpatent, bedoeld in artikel 3.04, eerste lid, van het Reglement radarpatenten, worden, voor de vaart op de scheepvaartwegen, bedoeld in artikel 4.06, derde en vierde lid, van het Binnenvaartpolitiereglement, gelijkgesteld:

  • a. de stuurliedendiploma’s, afgegeven krachtens de Wet op de zeevaartdiploma’s, met uitzondering van het diploma stuurman kustsleepvaart en het diploma stuurman beperkte kleine handelsvaart;

  • b. het bewijs van bevoegdheid van radarwaarnemer en het bewijs van bevoegdheid van radarnavigator, ter verkrijging van het diploma, genoemd onder a;

  • c. het bewijs van bevoegdheid, afgegeven krachtens annex II/2, II/3 en II/4 van het op 7 juli 1978 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (Trb. 1981, 144);

  • d. het radardiploma ruime wateren, afgegeven door het Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning gelijkwaardige radardiploma’s Reglement radarpatenten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden ge-plaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina