Regeling declaratie uitgaven Wet Werkloosheidsvoorziening

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 02-07-2006 t/m 31-07-2008

Regeling declaratie uitgaven Wet Werkloosheidsvoorziening

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 41, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. college: college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Declareren uitgaven

[Vervallen per 01-08-2008]

Het declareren van de uitgaven, bedoeld in artikel 40 van de Wet Werkloosheidsvoorziening, alsmede het verstrekken van de nadere gegevens terzake door het college over een kalenderjaar gebeurt volgens de jaaropgave, waarvan het model ter inzage ligt in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3. Indieningstermijn en indieningsprocedure

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De indiening van de jaaropgave over een kalenderjaar bij de minister vindt vóór 20 september van het daarop volgende kalenderjaar plaats.

 • 2 De jaaropgave wordt in enkelvoud ingediend.

 • 3 Een accountant als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet, waarmerkt de jaaropgave, bedoeld in het eerste lid, en voorziet deze van een verklaring, waarvan het model ter inzage ligt in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 4. Voorschotten op verzoek

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Op verzoek van het college wordt omstreeks de vijftiende van elke maand aan de gemeente een maandelijks voorschot verleend.

 • 2 Het verzoek bevat informatie inzake de hoogte en de duur van de gevraagde voorschotten.

 • 3 De eerste maand waarin het voorschot wordt verleend is de maand volgend op de maand waarin het verzoek om een voorschot is gedaan.

 • 4 De over een kalenderjaar uitstaande voorschotten worden met de desbetreffende jaaropgave verrekend.

Artikel 5. Opschorting voorschotbetaling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Indien de jaaropgave niet tijdig is ontvangen, dan wel niet is voorzien van de verklaring, bedoeld in artikel 3, derde lid, kan de betaling van het voorschot worden opgeschort tot het moment dat de opgave is ontvangen.

 • 2 Hervatting van de betalingen vindt zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk op of omstreeks de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin de opgave is ingediend.

Artikel 6. Vaststelling rijksvergoeding

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De rijksvergoeding wordt vastgesteld binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave, bedoeld in artikel 3.

 • 2 Indien de jaaropgave niet tijdig is ontvangen, dan wel niet is voorzien van de verklaring, bedoeld in artikel 3, derde lid, kan de rijksvergoeding ambtshalve worden vastgesteld.

Artikel 7. Toezicht

[Vervallen per 01-08-2008]

Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast de ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 8. Financiële afwikkeling

[Vervallen per 01-08-2008]

Indien de minister besluit een reeds uitbetaalde rijksvergoeding geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, dan wel aanvullend op hetgeen reeds door het college werd gedeclareerd een rijksvergoeding toe te kennen, vindt de desbetreffende financiële afwikkeling door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats.

Artikel 10. Intrekking

[Vervallen per 01-08-2008]

Het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten WWV wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling declaratie uitgaven Wet Werkloosheidsvoorziening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 1999

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina