Besluit interoperabiliteit transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 24-12-1999 t/m 31-12-2004

Besluit van 15 december 1999, houdende voorschriften ter uitvoering van richtlijn nr. 96/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem (PbEG L 235) (Besluit interoperabiliteit transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 mei 1999, nr. CDJZ/WVW/1999-731, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 96/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem (PbEG L 235), de artikelen 27 en 32g, eerste lid, van de Spoorwegwet en artikel II van de wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Spoorwegwet in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 96/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem (PbEG L 235) (Stb. 320);

De Raad van State gehoord (advies van 19 juli 1999, nr. W09.99.0262/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1999, nr. CDJZ/WVW/1999–1212, Centrale Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. EG-verklaring van conformiteit: EG-verklaring van conformiteit van een interoperabiliteitsonderdeel als bedoeld in bijlage IV, onder 2, eerste gedachtenstreepje, bij richtlijn 96/48/EG;

  • b. EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik: EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik van een interoperabiliteitsonderdeel als bedoeld in bijlage IV, onder 2, tweede gedachtenstreepje, bij richtlijn 96/48/EG;

  • c. EG-keuringsverklaring: EG-keuringsverklaring bij een subsysteem als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van richtlijn 96/48/EG;

  • d. lidstaat: lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

  • e. TSI: technische specificatie inzake interoperabiliteit;

  • f. erkenning: erkenning als bedoeld in artikel 32d, zevende lid, van de Spoorwegwet.

 • 2 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder fabrikant of aanbestedende dienst in voorkomend geval verstaan de door een fabrikant of aanbestedende dienst terzake schriftelijk gemachtigde.

§ 2. EG-verklaring van conformiteit en EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De fabrikant kan een EG-verklaring van conformiteit opstellen, indien uit onderzoek volgens de voorschriften van de toepasselijke TSI is gebleken dat het interoperabiliteitsonderdeel aan de essentiële eisen kan voldoen doordat het op zichzelf beschouwd in overeenstemming is met de toepasselijke Europese specificaties of de bij afwezigheid daarvan voor de toepassing van de essentiële eisen gehanteerde normen en technische specificaties als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van richtlijn 96/48/EG.

 • 2 De fabrikant kan een EG-verklaring van geschiktheid voor gebruik opstellen, indien uit onderzoek volgens de voorschriften van de toepasselijke TSI is gebleken dat het interoperabiliteitsonderdeel aan de essentiële eisen kan voldoen doordat het, binnen de spoorwegsector beschouwd, in overeenstemming is met de toepasselijke Europese specificaties of de bij afwezigheid daarvan voor de toepassing van de essentiële eisen gehanteerde normen en technische specificaties als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van richtlijn 96/48/EG, en het gelet op de gehanteerde technische specificaties geschikt geacht wordt voor gebruik.

 • 3 De fabrikant stelt geen EG-verklaring van conformiteit of van geschiktheid voor gebruik op, indien het interoperabiliteitsonderdeel niet voldoet aan toepasselijke communautaire richtlijnen als bedoeld in artikel 13, derde lid, van richtlijn 96/48/EG of niet in overeenstemming is met overigens toepasselijke wettelijke voorschriften.

 • 4 De EG-verklaring van conformiteit of van geschiktheid voor gebruik wordt opgesteld met inachtneming van de voorschriften van bijlage IV, onder punt 3, van richtlijn 96/48/EG.

 • 5 De EG-verklaring van conformiteit of van geschiktheid voor gebruik is geldig met inachtneming van de voorwaarden en de geldigheidsduur van het onderzoekcertificaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 De fabrikant verleent medewerking aan het onderzoek.

§ 3. EG-keuringsverklaring

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een door de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de EG-keuring aangezochte aangemelde instantie wordt in het ontwerpstadium bij de ontwikkeling van het subsysteem betrokken. De betrokkenheid van een aangemelde instantie eindigt bij verlening van de machtiging, bedoeld in artikel 7 van de Spoorwegwet.

 • 3 De aangemelde instantie geeft een conformiteitsverklaring af, indien:

  • a. uit de EG-keuring, bedoeld in bijlage VI, onder 1, van richtlijn 96/48/EG, uitgevoerd volgens de toepasselijke TSI's, blijkt dat een subsysteem in overeenstemming is met de essentiële eisen, de TSI's, de overige bepalingen van richtlijn 96/48/EG en de overigens toepasselijke wettelijke voorschriften en

  • b. uit de door de aangemelde instantie in overeenstemming met bijlage VI, onder 5, van richtlijn 96/48/EG uitgevoerde controles is gebleken dat het subsysteem in overeenstemming met het technisch dossier tot stand is gebracht.

 • 4 De aanbestedende dienst verleent medewerking aan de EG-keuring en de controles.

 • 5 De aanbestedende dienst stelt de EG-keuringsverklaring op met inachtneming van bijlage V van richtlijn 96/48/EG.

 • 6 De EG-keuringsverklaring is geldig met inachtneming van geldigheidsduur en beperkingen als bedoeld in bijlage V van richtlijn 96/48/EG.

§ 4. Informatieverplichting bij gebruik van niet-verplichte nationale technische specificaties

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Zodra een interoperabiliteitsonderdeel in de handel wordt gebracht, zendt degene die het onderdeel in de handel brengt Onze Minister een overzicht van bij afwezigheid van Europese specificaties voor de toepassing van de essentiële eisen ten aanzien van het interoperabiliteitsonderdeel gehanteerde normen en technische specificaties als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van richtlijn 96/48/EG.

 • 2 Zodra een subsysteem in gebruik wordt genomen, zendt degene die het subsysteem in gebruik neemt Onze Minister een lijst met bij afwezigheid van toepasselijke TSI's ten aanzien van het subsysteem voor de toepassing van de essentiële eisen gehanteerde technische voorschriften als bedoeld in artikel 16, derde lid, van richtlijn 96/48/EG.

 • 3 Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing voor zover de gehanteerde normen en technische specificaties of technische voorschriften worden toegepast krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien:

  • a. de toezending ten aanzien van het interoperabiliteitsonderdeel of het subsysteem reeds is verricht door de betrokken aangemelde instantie of door de fabrikant respectievelijk de aanbestedende dienst of

  • b. het interoperabiliteitsonderdeel of het subsysteem reeds in een andere lidstaat in de handel is gebracht respectievelijk in gebruik is genomen.

§ 5. Erkenning, aanmelding en werkwijze van aangemelde instanties

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Erkenning geschiedt voor een periode van ten hoogste vijf jaar.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt een instantie die nog niet op de voet van artikel 20, eerste lid, van de richtlijn, is aangemeld, voor een periode van ten hoogste 18 maanden erkend. Indien in die periode nog geen onderzoekscertificaat of conformiteitsverklaring is afgegeven, geldt de erkenning behoudens intrekking tot en met het moment van afgifte van het eerste onderzoekscertificaat of de eerste conformiteitsverklaring.

 • 3 De erkenning geschiedt:

  • a. voor de beoordeling van de conformiteit of van de geschiktheid voor gebruik van één of meer interoperabiliteitsonderdelen;

  • b. voor de EG-keuring van één of meer subsystemen;

  • c. voor uitvoering van één of meer van de modules, bedoeld in Besluit 93/465/EEG van de Raad betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming (PbEG L 220) of van overigens door de Raad van de Europese Unie voor de beoordeling van subsystemen vastgestelde modules of

  • d. voor uitvoering van een combinatie van de taken, bedoeld in dit lid, dan wel voor alle taken die aangemelde instanties krachtens richtlijn 96/48/EG kunnen uitvoeren.

 • 4 Onze Minister meldt een erkende instantie aan bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen op de voet van artikel 20, eerste lid, van richtlijn 96/48/EG, indien de erkenning niet identiek is aan en aansluit op een daaraan voorafgaande erkenning.

 • 5 Van de erkenning wordt mededeling gedaan door kennisgeving in de Staatscourant.

 • 6 De erkenning en de aanmelding omschrijven voor welke interoperabiliteitsonderdelen, subsystemen, modules of taken de aangemelde instantie bevoegd is.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:

 • a. de procedure voor erkenning als aangemelde instantie, de daarvoor over te leggen bescheiden en de daarbij door de aanvrager te verlenen medewerking;

 • b. het onderzoek, bedoeld in artikel 2, of de EG-keuring, bedoeld in artikel 4;

 • c. afstemming van wijze van uitvoering van het onderzoek of de EG-keuring en te hanteren normen en technische specificaties of technische voorschriften als bedoeld in artikel 5, eerste onderscheidenlijk tweede lid;

 • d. door aangemelde instanties te verstrekken of te publiceren informatie en uit te voeren administratieve verplichtingen;

 • e. uitbesteding van werkzaamheden met betrekking tot het onderzoek, bedoeld in artikel 2, of de EG-keuring, bedoeld in artikel 4.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Onze Minister trekt de erkenning van een aangemelde instantie in indien deze niet of niet meer voldoet aan de minimumcriteria van bijlage VII van richtlijn 96/48/EG.

 • 3 Onze Minister trekt de erkenning in op verzoek van de aangemelde instantie.

 • 4 Onze Minister kan de erkenning van een aangemelde instantie voorts intrekken wegens:

 • 5 Van de intrekking van een erkenning wordt mededeling gedaan door kennisgeving in de Staatscourant.

§ 6. Wijzigingen in andere regelgeving en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Wijzigt het Reglement dienst hoofd- en lokaalspoorwegen.]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Spoorwegwet in verband met uitvoering van richtlijn nr. 96/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem (PbEG L 235) (Stb. 320) treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit interoperabiliteit transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1999

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven drieëntwintigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Transponeringstabel

[Vervallen per 01-01-2005]

artikel richtlijn

art. Spoorwegwet (Sw) of Besluit (kb)

1

systematiek

2

32a Sw

3

systematiek

4

32b, 32c Sw

5, eerste en derde tot en met vijfde

behoeft geen implementatie

lid

 

5, tweede lid

32c Sw

6

behoeft geen implementatie

7

32g, tweede lid, Sw

8

32b Sw

9

32a Sw en artikel 10 kb

10, eerste lid

32b, tweede lid, Sw

10, tweede lid

32b, eerste lid, Sw

10, derde en vierde lid

behoeft geen implementatie

10, vijfde lid

voor zoveel nodig artikel 2 kb

11

behoeft geen implementatie

12, eerste lid

32e, eerste lid, Sw

12, tweede en vierde lid

behoeft geen implementatie

12, derde lid

32e, tweede lid, Sw

13, eerste tot en met vierde lid

32d Sw

13, vijfde lid

32e, tweede lid, Sw

14

32f Sw

15

32a Sw

16, eerste en tweede lid

32c Sw

16, derde lid

voor zoveel nodig artikel 2 kb

17

behoeft geen implementatie

18

4 kb

19

32f Sw

20

32d, zevende lid, Sw en 7, 8 en 9 kb

21

behoeft geen implementatie

22

Awb

23, eerste lid

behoeft geen implementatie

23, tweede lid

aanhef Sw en aanhef kb

24, 25, 26

behoeven geen implementatie

   

bijlagen

 

I

systematiek

II

systematiek

III

32b en 32c Sw

IV

2 en 3 kb

V

4, vijfde en zesde lid, kb

VI

4, eerste t/m vierde lid en 8, onder d, kb

VII

32d, zevende lid

Terug naar begin van de pagina