Regeling gebruiksvergoeding spoorweginfrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Regeling gebruiksvergoeding spoorweginfrastructuur

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikel 1, onder k en l en artikel 5 van het Besluit gebruiksvergoeding spoorweginfrastructuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. RIB:

NS Railinfrabeheer B.V.;

b. Besluit:

Besluit gebruiksvergoeding spoorweginfrastructuur;

c. procescontract:

een contract van RIB voor het uitvoeren van werkzaamheden die behoren tot klein onderhoud en functieherstel met betrekking tot een gebied;

d. netto-apparaatskosten:

de begrote apparaatskosten van RIB die niet worden geactiveerd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De in de bij deze regeling behorende bijlage genoemde stations zijn de stations van categorie 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het aantal van de in artikel 3, eerste, tweede en vierde lid, van het Besluit bedoelde treinkilometers, is de som van de afstanden van de afgelegde trajecten.

 • 2 De afstand van een afgelegd traject wordt bepaald op basis van het Vervoer-Per-Trein-systeem.

 • 3 Het in artikel 4, eerste lid, van het Besluit bedoelde begrote aantal treinkilometers is het aantal zoals dat door Railned B.V. voor het kalenderjaar is begroot.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De in artikel 4, eerste lid, onder a, van het Besluit bedoelde kosten bedragen 26,6% van de begrote kosten ter zake van het in het productieplan van RIB opgenomen en op basis van procescontracten uit te voeren, klein onderhoud en functieherstel.

 • 2 De in artikel 4, eerste lid, onder b, van het Besluit bedoelde kosten bedragen 29,7% van de begrote kosten ter zake van het in het productieplan van RIB opgenomen, op basis van contracten, uit te voeren groot onderhoud.

 • 3 De in artikel 4, eerste lid, onder c, van het Besluit bedoelde kosten bedragen 10,9% van de begrote netto-apparaatskosten van RIB.

 • 4 De in artikel 4, eerste lid, onder d, van het Besluit bedoelde kosten zijn gelijk aan het door NS Verkeersleiding B.V. begrote aantal trein- en rangeerbewegingen vermenigvuldigd met € 1,53.

 • 5 De som van de in artikel 4, tweede lid, onder a, en in het derde lid, onder a, van het Besluit bedoelde kosten zijn gelijk aan de begrote kosten voor energiegebruik en schoonmaak van tot het nationale net behorende stations op grond van de overeenkomst tussen RIB en NS Stations B.V. voor uit te voeren activiteiten ten aanzien van stations.

 • 6 De som van de in artikel 4, tweede lid, onder b en in het derde lid, onder b, van het Besluit bedoelde kosten, wordt gesteld op 2,4%van de begrote netto-apparaatskosten van RIB.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 RIB en NS Verkeersleiding B.V. dienen hun begroting met betrekking tot een kalenderjaar uiterlijk vier maanden voor aanvang van het kalenderjaar in.

 • 2 RIB neemt in haar begroting op:

  • a. de begrote kosten van het in artikel 4, eerste lid, bedoelde klein onderhoud en functieherstel;

  • b. de begrote kosten van het in artikel 4, tweede lid, bedoelde groot onderhoud;

  • c. de begrote netto-apparaatskosten;

  • d. de in artikel 4, vijfde lid, bedoelde begrote kosten voor energiegebruik en schoonmaak;

  • e. het door Railned B.V. met betrekking tot het kalenderjaar begroot aantal treinkilometers;

  • f. het door Railned B.V. begrote aantal keren dat een station van categorie 1 dan wel van categorie 2 ten behoeve van het openbaar vervoer van personen wordt aangedaan.

 • 3 NS Verkeersleiding B.V. neemt in haar begroting het begrote aantal trein- en rangeerbewegingen op.

 • 4 RIB en NS Verkeersleiding B.V. dienen hun rekening met betrekking tot een kalenderjaar binnen zes maanden na afloop van dat kalenderjaar in.

 • 5 RIB neemt in haar rekening op:

  • a. de opbrengsten van de vergoedingen ter zake van het nationale net;

   het verrekende aantal treinkilometers over spoorstaven en geleiderails die behoren tot het nationale net;

  • b. het aantal keren dat een station van categorie 1 dan wel van categorie 2 ten behoeve van het openbaar vervoer van personen is aangedaan.

 • 6 De rekeningen van RIB en NS Verkeersleiding B.V. dienen te zijn voorzien van een accountantsverklaring.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruiksvergoeding spoorweginfrastructuur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage behorende bij artikel 2 van de Regeling gebruiksvergoeding spoor-weginfrastructuur

[Vervallen per 01-01-2005]

Stations van categorie 1 zijn:

 • Alkmaar

 • Almere CS

 • Amersfoort

 • Amsterdam Amstel

 • Amsterdam CS

 • Amsterdam Lelylaan

 • Amsterdam RAI

 • Amsterdam Sloterdijk

 • Amsterdam Zuid WTC

 • Arnhem

 • Breda

 • Den Haag CS

 • Den Haag HS

 • Deventer

 • Diemen Zuid

 • Duivendrecht

 • Eindhoven

 • Groningen

 • Haarlem

 • ’s Hertogenbosch

 • Leiden Centraal

 • Lelystad

 • Maastricht

 • Rotterdam Alexander

 • Rotterdam Blaak

 • Rotterdam CS

 • Schiphol

 • Sittard

 • Tilburg

 • Utrecht CS

 • Voorburg

 • Zaandam

Terug naar begin van de pagina