Regeling jaarverslaggeving zorginstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-11-2006 t/m 31-12-2006

Regeling jaarverslaggeving zorginstellingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 23 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. zorginstelling:

degene die een ziekenhuisvoorziening beheert, als bedoeld in artikel 23 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

b. jaarverslaggeving:

de schriftelijke verslaglegging bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens is standaard;

c. richtlijnen:

de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving, waaronder de richtlijn jaarverslaggeving zorginstellingen1;

d. B.W.:

het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Op de jaarverslaggeving van een zorginstelling is Boek 2, Titel 9, van het B.W. van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de afdelingen 1, 11 en 12, een en ander voorzover in deze regeling niet anders is bepaald.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van of in aanvulling op Boek 2, Titel 9, van het B.W.:

 • a. wordt de jaarverslaggeving ingericht overeenkomstig de richtlijnen;

 • b. worden de balans en de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de modellen in bijlage 1 bij de richtlijn jaarverslaggeving zorginstellingen;

 • c. wordt de jaarverslaggeving opgesteld en gepubliceerd in de Nederlandse taal en in de in Nederland wettige valuta;

 • d. worden als grondslagen voor de waardering van de aan het zorgproces dienstbare immateriële en materiële vaste activa de aanschaffings- of de vervaardigingsprijs toegepast;

 • e. is het verslagjaar altijd gelijk aan een kalenderjaar;

 • f. zijn de verplichtingen die uit de artikelen 383c tot en met 383e voor de jaarverslaggeving voortvloeien ook van toepassing op de jaarverslaggeving van een zorginstelling;

 • g. wordt aan het jaarverslag een verslag toegevoegd van het hoogste orgaan van de zorginstelling, de Raad van Toezicht of welke benaming daar ook in de desbetreffende instelling voor wordt gebruikt, waarin hij verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De toelichting bij de jaarrekening bevat de volgende overzichten:

  • a. het investeringsoverzicht overeenkomstig het in bijlage 2 bij de richtlijn jaarverslaggeving zorginstellingen uitgewerkte model, waarin de investeringen worden uitgesplitst in investeringen die ingevolge de Wet ziekenhuisvoorzieningen vergunningplichtig zijn, investeringen waarvoor met een melding kan worden volstaan, en de overige soorten van investeringen;

  • b. een overzicht van de opbouw van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar en het voorafgaande jaar, opgesteld overeenkomstig het in de bijlage 1 bij de richtlijn jaarverslaggeving zorginstellingen uitgewerkte model E. Dit overzicht dient aan te sluiten bij de gehanteerde segmentering in de resultatenrekening. In het overzicht worden de mutaties in de opbouw tussen beide jaren afzonderlijk weergegeven en toegelicht.

 • 2 Een gedetailleerd overzicht van de gehele opbouw van het wettelijk budget voor aanvaarbare kosten, wordt in de jaarverslaggeving opgenomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De balans vermeldt het financieringstekort of -overschot. Dit is het aan het einde van het verslagjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget.

 • 2 Kostenegalisatievoorzieningen zijn niet toegestaan tenzij ze gebaseerd zijn op de richtlijnen dan wel voortvloeien uit beleidsregels op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg of uit een subsidieregeling van het College voor zorgverzekeringen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

In het jaarverslag neemt de zorginstelling in aanvulling op artikel 2:391 B.W. ten minste de volgende informatie op aangaande het verslagjaar:

 • a. de doelstelling van de zorginstelling;

 • b. de wijze waarop de zorginstelling deze doelstelling heeft nagestreefd, waaronder de besteding van de verkregen middelen;

 • c. een analyse van de mate waarin de nagestreefde doelstelling gerealiseerd is onder vermelding van de daartoe ondernomen activiteiten en de daarmee gerealiseerde effecten;

 • d. een uiteenzetting over het gevoerde beleid en over de activiteiten op het gebied van de zorg door de zorginstelling;

 • e. een uiteenzetting over het gevoerde beleid en beheer op financieel gebied;

 • f. een analyse van de uitkomst van de resultatenrekening in vergelijking met het voorgaande jaar.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Een academisch ziekenhuis voegt aan de jaarverslaggeving financiële gegevens toe aangaande de besteding van de bijdrage van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten behoeve van onderwijs en onderzoek en kwantitatieve gegevens voor het verdeelmodel van die bijdrage.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De zorginstelling die deel uitmaakt van een groep, neemt in de toelichting van zijn jaarrekening een geconsolideerde jaarrekening op van de groep, die voldoet aan de eisen van deze regeling.

 • 2 In afwijking van art. 2:408 van het B.W. geldt de in het eerste lid genoemde verplichting voor de zorginstelling niet, indien de in dat lid bedoelde geconsolideerde jaarrekening van de groep is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening van een andere rechtspersoon van de groep en de zorginstelling naar die toelichting verwijst.

 • 3 In de geconsolideerde jaarrekening van een groep hoeft de jaarrekening van een binnen die groep vallende steunstichting, zijnde een rechtspersoon die geen zorginstelling is, die haar middelen verkrijgt uit niet-zorggebonden gelden en die volgens haar statuten algemeen nut beoogt of specifieke activiteiten van een zorginstelling ondersteunt, niet te worden opgenomen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De openbaarmaking van de jaarverslaggeving vindt plaats door deponering in schriftelijke en elektronische vorm bij Prismant vóór 1 juni van het jaar volgend op het verslagjaar.

 • 2 De minister kan het bestuur van een zorginstelling uitstel van openbaarmaking verlenen op een gemotiveerd verzoek, dat uiterlijk acht weken vóór het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn moet zijn ingediend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

De Regeling jaarverslaggeving ziekenhuisvoorzieningen wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en is van toepassing op de jaarverslaggeving van zorginstellingen over de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2000.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling jaarverslaggeving zorginstellingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 1999

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina