Regeling eenmalige subsidies hoogniveaurenovatie

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 22-12-1999 t/m 22-12-2004

Regeling eenmalige subsidies hoogniveaurenovatie

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 33, eerste lid, van het Besluit woninggebonden subsidies 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt onder ’de minister’ verstaan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister kan op aanvraag van een gemeente een eenmalige subsidie vaststellen ter beëindiging van de verbintenissen jegens die gemeente die voortvloeien uit de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig het tweede tot en met vierde lid vastgesteld.

 • 2 De som van de contante waarden op 31 december 1999 van de bedragen die de minister na die datum krachtens de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 aan de subsidieaanvrager verschuldigd is geworden of verschuldigd zou worden, wordt vermeerderd met een rente van 5,75% per jaar te rekenen vanaf die datum tot de datum van betaling van het subsidiebedrag.

 • 3 Het overeenkomstig het tweede lid berekende bedrag wordt verminderd met de in het tweede lid bedoelde bedragen die na 31 december 1999 zijn betaald, vermeerderd met een rente van 5,75% per jaar te rekenen vanaf de datum van betaling van de desbetreffende bedragen tot de datum van betaling van het subsidiebedrag.

 • 4 Voor de berekening van de rentes, bedoeld in het tweede en derde lid, wordt uitgegaan van maanden van 30 dagen en van jaren van 360 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 3 wordt ten aanzien van de beschikkingen die betrekking hebben op een van de eerste tien jaren waarvoor geldelijke steun wordt vastgesteld, uitgegaan van het rendement dat voortvloeit uit de beschikking tot verlening van die geldelijke steun.

 • 2 Voor de toepassing van artikel 3 wordt ten aanzien van de beschikkingen die betrekking hebben op een later jaar dan bedoeld in het eerste lid, uitgegaan van een rendement van 6%.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor de toepassing van artikel 3 wordt de contante waarde berekend met een disconteringsrente van 5,75% per jaar, met dien verstande dat wordt uitgegaan van maanden van 30 dagen en van jaren van 360 dagen.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

De subsidievaststelling heeft tot gevolg dat:

 • a. een verbintenis van het Rijk jegens de subsidieontvanger uit hoofde van geldelijke steun die verleend is krachtens de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 teniet gaat voorzover die betrekking heeft op bedragen als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

 • b. aanspraken van het Rijk op de subsidieontvanger als gevolg van herziening van beschikkingen op grond van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 vervallen, en

 • c. aanspraken van de subsidieontvanger op het Rijk als gevolg van herziening van beschikkingen op grond van de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 vervallen.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

De subsidieontvanger stelt de hoogte van een eenmalige subsidie ter beëindiging van zijn verbintenissen die voortvloeien uit de Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 vast overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 5, met dien verstande dat de contante waarde berekend kan worden met een disconteringsrente van ten hoogste 6% per jaar.

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister kan de beschikking tot subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen:

 • a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan hij bij de subsidievaststelling niet op de hoogte was en redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager zou zijn vastgesteld, of

 • b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

Artikel 9

[Vervallen per 23-12-2004]

Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk op 1 maart 2000 bij de minister ingediend, met gebruikmaking van een door de minister daartoe beschikbaar gesteld formulier.

Artikel 10

[Vervallen per 23-12-2004]

De beschikking op de aanvraag wordt gegeven binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 11

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het subsidiebedrag wordt binnen dertien weken na de subsidievaststelling betaald.

 • 2 De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt de datum waarop het subsidiebedrag wordt betaald.

Artikel 12

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige subsidies hoogniveaurenovatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina