Regeling erkenning en keuringsvoorschriften aangemelde instanties transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem

[Regeling vervallen per 01-12-2015.]
Geldend van 24-12-1999 t/m 30-11-2015

Regeling houdende procedure, criteria en tarieven voor erkenning van aan te melden instanties en voorschriften voor uitvoering door aangemelde instanties van werkzaamheden krachtens richtlijn 96/48/EG

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 96/48/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem (PbEG L 235), artikel 32d, zevende en achtste lid, van de Spoorwegwet en artikel 8 van het Besluit interoperabiliteit transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem;

Besluit:

§ 1. Definities

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. modulebesluit:

Besluit nr. 93/465/EEG van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmings-beoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming (PbEG L 220);

b. module Abis, B, Cbis, D, E, F, G, H, of Hbis:

de met de desbetreffende aanduiding corresponderende module uit het modulebesluit, bijlage, onder II;

c. NEN-EN 45001, NEN-EN 45004, NEN-EN 450011 of NEN-EN 450012:

de met de desbetreffende aanduiding corresponderende Nederlandse norm, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut te Delft;

d. Railned:

Railned B.V., statutair gevestigd te Utrecht

e. de minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat.

§ 2. Aanvraag

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De aanvraag voor de erkenning als aan te melden instantie gaat ten minste vergezeld van de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. een gewaarmerkt afschrift van de statuten en de akte van oprichting van de rechtspersoon;

  • b. uittreksel van het ter zake van de aanvrager in het handelsregister ingeschrevene;

  • c. opgave van beschikbare specifieke deskundigheden met kopieën van relevante diploma’s en loopbaanbeschrijvingen;

  • d. een beschrijving van de taken waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;

  • e. overzicht van niet als aangemelde instantie uitgevoerde of uit te voeren werk-zaamheden ten aanzien van onderwerpen waarop hoofdstuk IIIA van de Spoorwegwet betrekking heeft;

  • f. afschriften van polissen van tegen wettelijke aansprakelijkheid afgesloten verzekeringen;

  • g. indien toepasselijk bewijsschriften van door de aan te melden instantie verkregen accreditaties;

  • h. indien toepasselijk afschriften van besluiten tot erkenning of aanwijzing krachtens andere wettelijke voorschriften;

  • i. overzicht van bedragen die de aan te melden instantie voornemens is in rekening te brengen voor de werkzaamheden waarvoor erkenning wordt aangevraagd;

  • j. eventuele algemene voorwaarden die de aan te melden instantie voornemens is te hanteren bij overeenkomsten met fabrikanten of aanbestedende diensten;

  • k. gegevens waaruit concrete invulling van de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 2.5, van de Algemene wet bestuursrecht, blijkt;

  • l. gegevens met betrekking tot uit te besteden werkzaamheden met inbegrip van een opgave van opdrachtnemers, en

  • m. afschriften van bedrijfsinterne procedures, handboeken en voorschriften met betrekking tot de uitvoering van de taken waarvoor erkenning aangevraagd wordt.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een beschrijving van de organisatie met inbegrip van opgave van de personele samenstelling van de organen van de rechtspersoon en in de organisatie aanwezige waarborgen voor onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de aanvrager die reeds aangemelde instantie is voor zover toepasselijk volstaan met een ondertekende verklaring dat geen wijziging is opgetreden ten opzichte van de situatie zoals beschreven in de desbetreffende bescheiden bij de vorige aanvraag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De aanvrager verleent desgevraagd medewerking aan een door Railned of een andere door de minister aan te wijzen instantie, uit te voeren onderzoek naar diens vermogen om, gezien zijn organisatie, personeel en materieel, de taken waarvoor erkenning is aangevraagd, te verrichten.

 • 2 Onvoldoende medewerking geeft reden tot afwijzing van de aanvraag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De minister beslist binnen 12 weken op de aanvraag.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen 12 weken kan worden gegeven, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

§ 3. Erkenningscriteria

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2015]

De aan te melden instantie is een in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 3, eerste lid, dan wel een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Handelsregisterwet 1996.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De aan te melden instantie beschikt of kan beschikken over personeel met voldoende kennis van de relevante techniek op het niveau van hoger of wetenschappelijk technisch onderwijs.

 • 2 De aan te melden instantie beschikt of kan beschikken over personeel met ten minste twee jaar ervaring met de relevante techniek.

 • 3 De aan te melden instantie beschikt of kan beschikken over voldoende kennis van het bestuursrecht om op correcte wijze bezwaar- en beroepsprocedures te kunnen voeren.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Voor uitvoering van de taken van aangemelde instantie van module Abis, Cbis of F voldoet de aanvrager aan NEN-EN 45001, NEN-EN 45004 en NEN-EN 45011.

 • 2 Voor uitvoering van de taken van aangemelde instantie van module B voldoet de aanvrager aan NEN-EN 45004 en NEN-EN 45011.

 • 3 Voor uitvoering van de taken van aangemelde instantie van module D en E voldoet de aanvrager aan NEN-EN 45012.

 • 4 Voor uitvoering van de taken van aangemelde instantie van module G voldoet de aanvrager aan NEN-EN 45004 en NEN-EN 45011.

 • 5 Voor uitvoering van de taken van aangemelde instantie van module H voldoet de aanvrager aan NEN-EN 45012.

 • 6 Voor uitvoering van de taken van aangemelde instantie van module Hbis voldoet de aanvrager aan NEN-EN 45012 en NEN-EN 45004 of NEN-EN 45011.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 2 De aan te melden instantie besteedt de beoordeling en waardering niet uit.

§ 4. Keuringsvoorschriften

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2015]

Bij uitbesteding van werkzaamheden draagt de aangemelde instantie er zorg voor, dat:

 • a. dat degene aan wie uitbesteed wordt de krachtens hoofdstuk IIIA van de Spoorwegwet geldende regels in acht neemt;

 • b. dat degene aan wie uitbesteed wordt geen van de werkzaamheden verder uitbesteedt;

 • c. dat afspraken terzake schriftelijk vastliggen; en

 • d. dat een register bij gehouden wordt, aan de hand waarvan uitbestede beproevingen en controles kunnen worden geïdentificeerd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De aangemelde instantie:

  • a. bewaart op systematische en behoorlijke wijze de keuringsrapporten, dossiers, verslagen, certificaten, verklaringen en overige gegevens met betrekking tot de taken waarvoor zij is erkend en zorgt ervoor dat de door haar beoordeelde interoperabiliteitsonderdelen of subsystemen aan de hand van de door haar gevoerde administratie afdoende kunnen worden geïdentificeerd;

  • b. brengt jaarlijks voor 1 maart schriftelijk verslag uit aan de minister over de als aangemelde instantie in het voorgaande kalenderjaar verrichte werkzaamheden; en

  • c. brengt jaarlijks voor 1 augustus financieel verslag uit aan de minister over de als aangemelde instantie verrichte taken werkzaamheden.

 • 2 Het verslag, bedoeld in het eerste lid, onder b, bevat tenminste de gegevens, bedoeld in bijlage VI, onder punt 7, van richtlijn 96/48/EG. Het verslag wordt door de aangemelde instantie algemeen verkrijgbaar gesteld. Een eventueel daarvoor gevraagde vergoeding is kleiner of gelijk aan de kostprijs.

Artikel 11

[Vervallen per 01-12-2015]

In afwijking van het modulebesluit wordt geen CE-markering aangebracht.

§ 5. Overige voorschriften met betrekking tot de taakuitvoering door de aangemelde instantie

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-12-2015]

Documenten worden gesteld in het Nederlands, tenzij de desbetreffende fabrikant of aanbestedende dienst buiten Nederland gevestigd is. Alsdan worden documenten gesteld in de officiële taal van de lidstaat van vestiging, of een door de fabrikant of aanbestedende dienst aanvaarde andere taal.

Artikel 13

[Vervallen per 01-12-2015]

Een vertegenwoordiger van de aangemelde instantie neemt deel aan vanwege de minister voorgezeten of vanwege de minister aangewezen overleg voor onderlinge afstemming van de wijze van taakuitvoering door Nederlandse aangemelde instanties en inzake inzet ten behoeve van de communautaire coördinatie van aangemelde instanties als bedoeld in artikel 21, vijfde lid, van richtlijn 96/48/EG.

Artikel 14

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De aangemelde instantie zendt afschrift aan de minister van:

  • a. afgegeven onderzoekcertificaten en conformiteitsverklaringen;

  • b. besluiten tot weigering van afgifte van onderzoekcertificaten en conformiteits-verklaringen;

  • c. ontvangen bezwaar- en beroepschriften;

  • d. besluiten op bezwaarschriften en door de instantie opgestelde verweerschriften als bedoeld in artikel 8.42, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e. verzoekschriften en schriftelijke toelichtingen als bedoeld in artikel 12, tweede lid, respectievelijk 18, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;

  • f. schriftelijke verzoeken om informatie en schriftelijke beslissingen daarop als bedoeld in artikel 3, eerste lid, respectievelijk 5, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 2 De aangemelde instantie doet binnen een maand mededeling aan de minister van wijzigingen in gegevens die vermeld waren in de aanvraag of wijziging van omstandigheden die uitdrukkelijk meegewogen zijn bij de erkenning.

Artikel 15

[Vervallen per 01-12-2015]

De bepalingen van NEN-EN 45004, onder 15, 45011, onder 7 en 45012, onder 2.4 worden niet toegepast op de afhandeling van schriftelijke klachten van fabrikanten of aanbestedende diensten ter zake van afgifte of weigering van afgifte van onderzoekverklaringen of conformiteitsverklaringen.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 17

[Vervallen per 01-12-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning en keuringsvoorschriften aangemelde instanties transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina