Vaststelling subsidieplafonds en thema voor 2000 in kader versterking recreatie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 17-12-1999 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafonds en thema voor 2000 in kader versterking recreatie

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 12, tweede lid, van de Regeling versterking recreatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie, wordt voor de onderscheidende doelstellingen, bedoeld in artikel 2 van die regeling, voor het jaar 2000 als volgt vastgesteld:

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel a van dat artikel: f 1.800.000,-;

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel b van dat artikel: f 5.400.000,-;

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel c van dat artikel: f 2.200.000,-;

  • voor de doelstelling, bedoeld in onderdeel d van dat artikel: f 2.000.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Als thema, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Regeling versterking recreatie, wordt voor het jaar 2000 aangewezen: het leveren van een bijdrage aan het signaleren, formuleren en agenderen van mogelijkheden voor recreatie dicht bij huis ten behoeve van de doelgroepen die op deze recreatiemogelijkheden in het bijzonder zijn aangewezen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina