Regeling starterskrediet arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-03-2000 t/m 28-12-2005

Regeling starterskrediet arbeidsgehandicapten

Het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen,

Gelet op de artikelen 30, 35, 35a en 46 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en 5 van het Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-12-2005]

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen hanteert bij de uitvoering van de artikelen 30, 35, 35a en 46 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en het Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten inzake de verstrekking van starterskrediet, de terug- en invordering van verstrekt starterskrediet, alsmede betaling en tenuitvoerlegging van boeten in verband met het niet nakomen van de inlichtingenplicht in verband met de verstrekking van starterskrediet de beleidsregels vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 29-12-2005]

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin ze wordt bekendgemaakt.

Artikel 3

[Vervallen per 29-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling starterskrediet arbeidsgehandicapten.

Deze regeling wordt met de bijlage gepubliceerd in de Staatscourant.

Amsterdam, 14 december 1999

J.F. Buurmeijer

,

voorzitter

Bijlage

[Vervallen per 29-12-2005]

Akte van borgstelling

[Vervallen per 29-12-2005]

De ondergetekende:

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gevestigd te Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd door < naam en functie ondertekenaar < van de < naam uitvoeringsinstelling <, gevestigd te < vestigingsplaats <, hierna te noemen: de borg.

In aanmerking nemende dat < naam uitvoeringsinstelling > krachtens mandaat van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, heeft besloten bij beschikking van < datum > op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 30 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten om < geslacht, voornamen, achternaam, geboortedatum en -plaats zelfstandige >, hierna te noemen de hoofdschuldenaar, in aanmerking te brengen voor een borgstelling gedurende de periode van < x > jaar na de datum van ondertekening van deze akte voor een door de < naam bank > te < vestigingsplaats >, hierna te noemen de bank, aan de schuldenaar te verstrekken krediet van f < bedrag >.

Verklaart ten behoeve van de bank:

 • 1) De borg verbindt zich bij deze met ingang van < datum > tot < datum >, jegens de bank voornoemd als borg voor de hoofdschuldenaar, voor hetgeen de bank van de schuldenaar te vorderen mocht hebben, uit hoofde van een door de bank aan de hoofdschuldenaar te verstrekken krediet, met een hoofdsom van f < bedrag in cijfers > (zegge: < bedrag voluit in letters > ), echter tot geen hoger bedrag dan in totaal f < bedrag in cijfers > (zegge: < bedrag voluit in letters >).

 • 2) De borg verbindt zich mitsdien het bedrag dat de bank ter zake voorschreven te vorderen heeft of zal krijgen van de hoofdschuldenaar op eerste aanmaning van de bank te voldoen tot voornoemd maximum van f < bedrag > (zegge: < bedrag in letters >).

Deze borgstelling geschiedt onder de volgende bepalingen:

 • 1. Het bestaan en het bedrag van de schuld zullen tegenover de borg worden bewezen door een uittreksel uit de boeken van de bank, behoudens te leveren tegenbewijs.

 • 2. De borgtocht omvat alleen de hoofdsom, verminderd met de reeds gedane aflossingen.

 • 3. De borgtocht heeft geen betrekking op de rente en de kosten van het krediet waarvoor deze borgtocht is aangegaan.

 • 4. De bank stelt de borg onverwijld op de hoogte in het geval de schuldenaar zijn verplichtingen uit het krediet met de bank niet nakomt.

 • 5. De borg zal tot betaling verplicht zijn door het enkele feit dat de hoofdschuldenaar tegenover de bank in verzuim is.

 • 6. De borg heeft het recht om zekerheid, in welke vorm dan ook, van de hoofdschuldenaar aan te nemen voor hetgeen de borg van hem te vorderen zal hebben, doordat de borg op grond van onderhavige akte aan de bank zal hebben betaald.

 • 7. De borg is van zijn voorwaardelijke verplichtingen bevrijd, als de bank zijn zekerheden geheel of gedeeltelijk prijsgeeft of als de bank, behoudens schriftelijke toestemming van de borg, aan de hoofdschuldenaar andere gelden ter beschikking stelt, in welke vorm dan ook, dan die ter zake van de hem verstrekte lening van f < x > (zegge: < bedrag voluit in letters >).

 • 8. Deze borgstelling blijft gelden voor de hele periode waarvoor het krediet is aangegaan, doch tevens daarna, zolang en voor zover de schuld, waarvoor de borgstelling geldt, nog bestaat, doch uiterlijk tot < datum >.

 • 9. Vorderingen onder deze borgtocht dienen door de bank bij de borg te worden ingediend uiterlijk binnen een maand na afloop van het hiervoor genoemde tijdstip, bij gebreke waarvan deze borgtocht vervalt.

 • 10. Voor alle gevolgen, voortvloeiende uit deze borgstelling, ook wat de gerechtelijke tenuitvoerlegging betreft, kiest de borg domicilie op het kantoor te < vestigingsplaats > van < naam uitvoeringsinstelling > te < vestigingsplaats >.

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud te < naam gemeente > op < datum >.

Handtekening borg:

Akte van geldlening

[Vervallen per 29-12-2005]

De ondergetekenden:

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, gevestigd te Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd door < naam en functie ondertekenaar > van de < naam uitvoeringsinstelling >, hierna te noemen: de schuldeiser

en

< geslacht, voornamen, achternaam, geboortedatum en -plaats zelfstandige >

< adres, postcode, woonplaats >, hierna te noemen: de schuldenaar,

In aanmerking nemende dat < naam uitvoeringsinstelling > krachtens mandaat van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, heeft besloten bij beschikking van < datum > op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 30 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten om de schuldenaar, in aanmerking te brengen voor een geldlening ten einde hem in staat te stellen te starten als zelfstandige.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 • 1. De schuldenaar is verplicht de voor het bedrijf gebruikelijke verzekeringen af te sluiten.

 • 2. De schuldenaar is schuldig aan de schuldeiser het bedrag van f < bedrag in cijfers > (zegge: < bedrag voluit in letters >) wegens een heden ter leen ontvangen bedrag en verbindt zich dit bedrag aan te wenden voor de financiering van een zelfstandige onderneming < naam onderneming >.

 • 3. De rente over het ter leen ontvangen bedrag bedraagt < percentage in cijfers > (zegge: < percentage in letters >) procent per jaar en dient eens per maand / half jaar (keuze door uitvoeringsinstelling) bij achterafbetaling door de schuldenaar te worden voldaan over het ter leen ontvangen bedrag van de hoofdsom of het niet afgeloste gedeelte daarvan. De eerste rentebetaling dient te geschieden uiterlijk op < datum >. Eenmaal per maand / half jaar ontvangt de schuldenaar van de schuldeiser een rentenota over de over de voorgaande maand / het voorgaande half jaar vervallen rente.

 • 4. De schuldenaar verplicht zich het ter leen ontvangen bedrag af te lossen in maandelijkse / halfjaarlijkse (keuze door uitvoeringsinstelling), op de eerste dag van de maand vervallende termijnen van f < bedrag in cijfers > (zegge: < bedrag voluit in letters >), met dien verstande dat de eerste aflossing dient te geschieden op < datum >.

 • 5. Alle aflossingen en rentebetalingen moeten plaatsvinden zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking met welke vordering dan ook.

 • 6. Het ter leen ontvangen bedrag dient uiterlijk < datum > in zijn geheel te zijn afgelost.

 • 7. Zolang de schuldenaar een uitkering ontvangt van het Landelijk instituut sociale verzekeringen zal de aflossing en rentebetaling kunnen plaatsvinden door inhouding van de termijnen op de uitkering en verrekening met het bedrag van de geldlening.

 • 8. Bij verzuim in de stipte voldoening van de overeengekomen aflossing en rente of als de schuldenaar op enige andere wijze een of meer verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, zal de hoofdsom, of het reeds uitbetaalde dan wel het onafgeloste deel van de hoofdsom, en de contractuele rente, verhoogd met de wettelijke rente over de inmiddels ontstane achterstand, terstond en in het geheel van de schuldenaar worden ingevorderd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

 • 9. De hoofdsom, of het reeds uitbetaalde dan wel het onafgeloste deel van de hoofdsom is zonder ingebrekestelling terstond en in het geheel opeisbaar in de volgende gevallen:

  • a) indien de schuldenaar een of meer van de bij deze akte gemaakte bedingen of op grond van de wet op hem tegenover de schuldeiser rustende verplichtingen overtreedt, niet nakomt of niet behoorlijk nakomt;

  • b) indien de schuldenaar een of meer voorwaarden zoals opgenomen in de genoemde beschikking overtreedt, niet nakomt of niet behoorlijk nakomt;

  • c) indien de schuldenaar aan de schuldeiser met het oog op het aangaan van deze overeenkomst onjuiste inlichtingen heeft verstrekt, van dien aard dat de schuldeiser de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend was geweest;

  • d) indien de schuldenaar het bedrag van de lening niet aanwendt overeenkomstig de bestemming;

  • e) indien de schuldenaar, in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of indien deze wordt betrokken in een schuldsanering;

  • f) indien een of meer andere schuldeisers geheel of gedeeltelijk executoriaal beslag laten leggen op de roerende of onroerende zaken van de schuldenaar;

  • g) in geval van beëindiging of overdracht van het bedrijf of beroep van de schuldenaar;

  • h) indien de schuldenaar onder curatele wordt gesteld of het vermogen van de schuldenaar onder bewind of beheer wordt gesteld;

  • i) indien de schuldenaar komt te overlijden;

  • j) indien het bedrijf door brand, storm of enige andere ramp of door oorlogsgeweld geheel of ten dele tenietgaat, wordt beschadigd of als het als verloren moet worden beschouwd en de schade niet wordt gedekt door verzekeringspenningen;

  • k) indien de brandverzekering of enige andere voor het bedrijf van schuldenaar gebruikelijke verzekering wordt beëindigd, zonder dat aansluitend een nieuwe en toereikende verzekeringsovereenkomst wordt gesloten.

 • 10. De kosten welke door de schuldeiser mochten worden gemaakt tot behoud van of ter uitoefening van zijn rechten komen ten laste van de schuldenaar.

 • 11. De schuldenaar is bevoegd te allen tijde hogere aflossingen te doen dan in deze akte is vastgesteld, echter alleen in ronde bedragen van f 100,- of een veelvoud daarvan, of het gehele verschuldigde bedrag ineens af te lossen.

 • 12. De schuldenaar is verplicht onverwijld mededeling te doen aan de schuldeiser van opheffing of afstand van de huwelijksgemeenschap of wijziging van de huwelijksvoorwaarden, vestiging of voorgenomen vestiging in het buitenland, wijziging van de juridische bedrijfsvorm van de onderneming, of indien zich een van de omstandigheden voordoet, genoemd onder punt 9 van deze overeenkomst.

 • 13. Voor alle gevolgen, voortvloeiende uit deze akte van geldlening, ook wat de gerechtelijke tenuitvoerlegging betreft, kiest de schuldeiser domicilie op het kantoor te < vestigingsplaats > van < naam uitvoeringsinstelling > te < vestigingsplaats >.

Aldus opgemaakt in tweevoud te < gemeente > d.d. < datum >

De schuldeiser: De schuldenaar:

Namens het Landelijk instituut

sociale verzekeringen Naam

< naam uitvoeringsinstelling >

< naam en functie ondertekenaar >

Handtekening: Handtekening:

(Handgeschreven) Goed voor (bedrag in letters)

Terug naar begin van de pagina